Šaltiniai

Į 42–48 klausimus atsakykite remdamiesi A, B, C ir D šaltiniais.

A šaltinis (Iš baudžiamosios bylos pažymos dėl R. Kalantos savižudybės fakto)

Atliktos pomirtinės teismo-psichiatrinės ekspertizės ekspertams išnagrinėjus mokyklinius R. Kalantos rašinius, daugybę (virš 400) laiškų, piešinius, tėvų ir brolių, giminių, pažįstamų, pedagogų ir bendramokslių parodymus, medicininę medžiagą ir kt., nustatyta, kad R. Kalanta sirgo chronine psichine liga – šizofrenija, kad nusižudė būdamas liguistoje būklėje ir negalėdamas suprasti tikrosios savo veiksmų reikšmės ir vadovauti jiems.

Baudžiamojoje byloje visi ištardyti liudytojai parodė, kad R. Kalanta niekada nesidomėjo politika ir ideologiniais klausimais, nereikšdavo tuo klausimu savo pažiūrų. Kokiai nors organizacijai, apvienijančiai prijaučiančius „hipiams“, „bitlams“ ir pan., nepriklausė. [...]

Baudžiamosios bylos medžiaga rodo, kad nėra duomenų, jog R. Kalantai būtų kas nors grasinęs, žiauriai su juo elgęsis, įpareigojęs jį nusižudyti. R. Kalanta turėjo visas sąlygas gyventi, mokytis, buvo pilnai materialiai viskuo aprūpintas, netgi jam nereikėjo mokantis dirbti. Nusižudė dėl savo liguistos psichinės būklės.

B šaltinis (Nuotrauka iš baudžiamosios bylos dėl R. Kalantos savižudybės fakto)

B šaltinis
B šaltinis

C šaltinis (Lietuvos grupės Helsinkio susitarimų vykdymui remti manifestas)

Mes, Tomas Venclova, tėvas Karolis Garuckas, Ona Lukauskaitė-Poškienė, Viktoras Petkus ir Eitanas Finkelšteinas, skelbiame, kad:
Sudaroma Lietuvos grupė Helsinkio susitarimų vykdymui remti.

Grupė kreips didžiausią dėmesį į Helsinkio susitarimų humanitarinius paragrafus, liečiančius sąžinės, religijų, minties ir įsitikinimų laisvę, taip pat žmogiškųjų kontaktų (šeimų susijungimas, giminių lankymas ir t. t.) laisvę.

Mes pasirengę priimti atskirų asmenų, jų grupių ir organizacijų pareiškimus, liečiančius Helsinkio susitarimų pažeidimą Lietuvos teritorijoje, sąryšyje su Lietuva ar su specifiškomis lietuviškomis problemomis.

Mes tikimės, jog šalys – Helsinkio susitarimų signatarai – atsižvelgs į tai, kad dabartinį Lietuvos statusą nulėmė TSRS kariuomenės įėjimas į jos teritoriją 1940 m. birželio 15 d., ir ypač rūpinsis, kad Lietuvoje nebūtų pažeistos humanitarinės teisės.

D šaltinis (Iš knygos „Lietuvos valstybingumas XX amžiuje“)

Tautinės savigynos Lietuvoje neįmanoma įsivaizduoti be Katalikų Bažnyčios ir tikinčiųjų pasipriešinimo komunistiniam režimui – nuolatinės kovos už savo egzistenciją ir žmogaus teises. Pagal seną tradiciją religija Lietuvoje buvo svarbus tautinio tapatumo požymis, todėl neatsitiktinai komunistų ir ateistų aršus tikinčiųjų puolimas turėjo aiškų tikslą – išniekinti krikščioniškosios ir tautiškosios kultūros tradicijas, pakirsti Bažnyčios moralinį autoritetą, palikti tautą be istoriškai susiformavusių dvasinių religinių vertybių. [...] Vis dėlto jau 7-ojo dešimtmečio pabaigoje religinė opozicija prabilo viešai – pasipylė tikinčiųjų peticijos valdžios organams ir Bažnyčios hierarchijai. Chronologiškai ši katalikų veikla sutapo su disidentų sąjūdžio pagyvėjimu, sukeltu TSRS invazijos į Čekoslovakiją. Tačiau tikinčiųjų pasipriešinimas dvasiniam smurtui buvo nepalyginti masiškesnis ir kryptingesnis.

Klausimai

42. Remdamiesi A šaltiniu, parašykite du teiginius, kuriais apibūdinamas R. Kalantos poelgis. Paaiškinkite, ko buvo siekiama šiuo apibūdinimu.
1 ................    2 ..................    Paaiškinimas ................. (3 taškai) Atsakymas

43. Remdamiesi B šaltiniu, nurodykite konkretų padarinį, kurį visuomenėje sukėlė R. Kalantos poelgis. Paaiškinkite, kodėl represinių struktūrų pareigūnai žmones nuotraukoje pažymėjo skaičiais.
Padarinys ..............    Paaiškinimas ...............(2 taškai) Atsakymas

44. Remdamiesi C šaltiniu, nurodykite du Lietuvos Helsinkio grupės tikslus. Remdamiesi žiniomis, įvertinkite, kaip pavyko įgyvendinti kiekvieną iš jų.
Tikslas ..............    Įgyvendinimas ..............
Tikslas ..............    Įgyvendinimas .............. (4 taškai) Atsakymas

45. Remdamiesi C šaltiniu ir žiniomis, nurodykite dvi priežastis, kodėl Helsinkio susitarimai minimi Kovo 11-osios akte.
1 ................    2 .................. (2 taškai) Atsakymas

46. Remdamiesi D šaltiniu, nurodykite, kokių dviejų tikslų siekė komunistinis režimas, persekiodamas Katalikų bažnyčią.
1 ................    2 .................. (2 taškai) Atsakymas

47. Remdamiesi žiniomis, pasirinktinai įvardykite du Katalikų bažnyčios atstovus, kurie priešinosi sovietų režimui. Konkrečiai apibūdinkite kiekvieno iš jų veiklą.
Atstovas ..............    Apibūdinimas ...............
Atstovas ..............    Apibūdinimas ............... (4 taškai) Atsakymas

48. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, paaiškinkite, kuo skyrėsi ir kuo buvo panaši Katalikų bažnyčios ir disidentų veikla. Padarykite išvadą apie jų indėlį, siekiant Lietuvos nepriklausomybės.
Panašumas .........    Skirtumas ..........    Išvada ........... (3 taškai) Atsakymas

2016 m. valstybinis egz.