Šaltiniai

Į klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais ir žiniomis.

A šaltinis (Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo rezoliucija dėl Lietuvos TSR suvereniteto sampratos)

Turi būti visiškai įgyvendintas Konstitucijos garantuotas Lietuvos TSR nacionalinis ir valstybinis suverenitetas, teisė savarankiškai pasirinkti veikimo būdą tarptautiniuose santykiuose, savo visuomeninę bei politinę sistemą, spręsti kitus valstybės vidaus gyvenimo klausimus. Lietuvos TSR suverenitetas turi pasireikšti Lietuvos TSR teise savarankiškai valdyti, tvarkyti ir naudoti visą jos teritorijoje bei teritoriniuose vandenyse esančią gamtinės kilmės ir sukurtą nuosavybę, taip pat Lietuvos TSR priklausančius finansinius išteklius ir vertybes. [...]

Lietuvoje turi galioti tik Lietuvos TSR priimti arba ratifikuoti įstatymai.

Lietuvos TSR santykiai su kitomis TSRS respublikomis turi būti grindžiami lenininiais federalizmo, politiniais ir teisiniais tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principais, taip pat visuotinai pripažintomis tarptautinės teisės normomis.

Lietuvos TSR pasilieka sau teisę išstoti iš TSRS. Šią teisę ji vykdo remdamasi Respublikos piliečių apsisprendimu Konstitucijoje nustatytomis formomis.

B šaltinis (Iš Vytauto Tininio knygos „Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai“)

1988 m. spalio mėnesį A. Brazauskas dalyvavo Sąjūdžio I suvažiavime, parėmė jo programą [...]. Tačiau A. Brazauskas nenuėjo su Sąjūdžiu, o pasirinko vidurio kelią – stengėsi atstovauti Lietuvos interesams, kartu siekdamas nedidinti konfrontacijos su Maskva. Šios politikos dvilypumas turėjo ir teigiamų, ir neigiamų padarinių: toks „laviravimas“ (tvirtos pozicijos neturėjimas) švelnino ir atitolino SSRS reakcinių jėgų puolimą Lietuvoje, tačiau tuo pat metu tai didino nesutarimus su Sąjūdžiu. [...] Priešingai negu Sąjūdžio lyderis V. Landsbergis, A. Brazauskas tada nedarė ryžtingo žmogaus įspūdžio. Jam buvo būdingi atsargaus, abejojančio ir neskubančio priimti sprendimų politiko bruožai. [...] Vertinant A. Brazausko politinę veiklą paskutiniais sovietinės Lietuvos metais (1988-1990 m.), reikia pripažinti, jog jis, nepaisant kai kurių klaidų, atliko pozityvų vaidmenį lietuvių tautos kovoje dėl nepriklausomybės ir demokratijos, prisidėjo prie SSRS imperijos likvidavimo.

C šaltinis (Leonidas Donskis apie Vytautą Landsbergį)

Pakanka prisiminti, kiek būta Lietuvos moralizavimo iš didžiųjų valstybių pusės, esą jos paskelbtoji nepriklausomybė kenkia Sovietų Sąjungos liberalizavimui ir Michailo Gorbačiovo pertvarkai. Netrūko apeliavimo į Lietuvos valstybės nebrandumą, nepasirengimą tarptautiniam gyvenimui ir jo įtampoms, valstybės profesionalų korpuso neturėjimą ir panašiai. Išlaikydama savo poziciją bei gindama savo likiminį pasirinkimą, Lietuva tada davė vakarietiškumo pamoką daugeliui Vakarų valstybių. [...] V. Landsbergis savo autentišką patriotizmą visada sėkmingai derino su aukštos politinės prabos internacionalizmu ir gebėjimu kaip namie jaustis europinės politikos ir tarptautinių santykių sferoje. [...] Akivaizdu, kad kai kurios V. Landsbergio būdo savybės jam nepadėjo pelnyti visuotinės meilės (kita vertus, jis jos ir nesiekė). V. Landsbergis – paternalistas, visada mėgęs būti pater patriae (tautos tėvu). Kurį laiką šis simbolinis autoritetas tikrai buvo pelnytas, bet ilgainiui politinė konkurencija ir nemaloni politinio gyvenimo proza (intrigos, įtampos, išdavystės, dvigubi ar net trigubi žaidimai su sąjungininkais ir oponentais) atėmė iš V. Landsbergio jo pirmykštį monumentalumą.

D šaltinis (Karikatūra, išspausdinta 1989 m. laikraštyje „The Independent“)

Ant mažojo dviratininko užrašyta „Baltijos šalys“
Ant mažojo dviratininko užrašyta „Baltijos šalys“
 

Klausimai

46. Pateikite du A šaltinio teiginius, rodančius, kad rezoliucijoje Lietuvos suvereniteto samprata buvo apibrėžta nevienareikšmiškai.
1. .................. 2. .................. (2 taškai) Atsakymas

47. Kokius du teigiamus ir du problemiškus A. Brazausko politinės veiklos bruožus nurodo B šaltinio autorius?
Teigiami: 1. ....................... 2. ..................
Problemiški: 1. .................. 2. .................. (4 taškai) Atsakymas

48. Kokius du teigiamus ir du problemiškus V. Landsbergio politinės veiklos bruožus nurodo C šaltinio autorius?
Teigiami: 1. ....................... 2. ..................
Problemiški: 1. .................. 2. .................. (4 taškai) Atsakymas

49. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite, kuo skyrėsi A. Brazausko ir V. Landsbergio požiūris į Lietuvos valstybės atkūrimą. Paaiškinkite, kodėl šie skirtingi požiūriai buvo nevienareikšmiškai vertinami visuomenėje.
A. Brazauskas .................. V. Landsbergis ..................
Paaiškinimas ..................................... (3 taškai) Atsakymas

50. Nurodykite dvi karikatūroje atsispindinčias mintis.
1. .................. 2. .................. (2 taškai) Atsakymas

51. Nurodykite dvi vidaus ir dvi išorės aplinkybes, lėmusias Lietuvos valstybės atkūrimą.
Vidaus: 1. .................. 2. ..................
Išorės: 1. .................. 2. .................. (4 taškai) Atsakymas

2020 m. valstybinis egz.