Šaltiniai

Į klausimus atsakykite, remdamiesi šaltiniais ir žiniomis.

A šaltinis (Iš 1945 m. rugpjūčio 5 d. Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio kreipimosi į partizanus)

Paskutiniu laiku mūsų viltys buvo sudėtos į Potsdame susirinkusios Didžiosios Trijulės konferenciją. Deja, nors konferencija jau baigėsi, bet mums ji lauktojo džiaugsmo neatnešė. Ir suprantama – toje konferencijoje reikėjo pirmiausia išspręsti gerokai didesnes ir sunkesnes problemas, o kai kurias iš tų visuotinai didžiųjų problemų, kaip ir mūsų krašto likimo klausimas, vis dar teko atidėti kitam vėlesniam laikui, kai bus susitvarkyta su pirmosiomis ir kai labiau subręs sekančiųjų problemų sprendimui reikalingos sąlygos. Ar dėl to mūsų išsivadavimo viltys taps beviltiškai ilgam laikui nukeltos, ar mums būtų pagrindo nusiminti? Ne, visiškai ne. Kas pajėgia bent kiek giliau pažvelgti į pasaulinio masto vykstančias karines ir politines kovas ir suprasti tų kovų pagrindines priežastis bei dėsnius, nedvejodamas pasakys, kad mūsų nepriklausomybės klausimas gali visai netikėtai ir gana greit dienotvarkėn pakliūti.

B šaltinis (Iš 1947 m. Lietuvos partizanų Tauro apygardos leidinio „Laisvės žvalgas“)

Radikalus posūkis pasaulinėje politikoje buvo užantspauduotas garsiąja prezidento Trumeno kalba, kuri laikoma tarptautiniu įvykiu nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios. JAV istorijoj ši kalba dabar vadinama Trumeno doktrina, laikoma svarbiausiu aktu nuo Monro doktrinos paskelbimo laikų. Tada Amerika paskelbė ginsianti Vakarų pusrutulį, o dabar pasakė – kovosianti visame pasaulyje prieš komunistinio totalizmo pastangas pavergti žmones ir tautas ir remsianti laisvų tautų pastangas išsilaisvinti. [...]

Didžiausia šių dienų pasaulio galybė – JAV peržengė savo interesų ribas ir užėmė pirmo laipsnio strateginius taškus Graikijoj ir Turkijoj. Trumeno doktrina – paremti laisvas tautas – skubiai planuojama išplėsti visoje bolševikų užgrobtoje Europos ir Azijos erdvėje.

C šaltinis (Iš Dainavos apygardos partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko 1949 m. kovo mėn. įrašo dienoraštyje)

Nuvažiuojam pas ryšininką. Pasirodo, popierius dar nepargabentas. Teks laukti dar vieną dieną. Guoba su Vieversiu išeina parsinešti chalatų. Aš tuo tarpu piliečiams aiškinu sudėtingą tarptautinę padėtį, komentuoju Molotovo atleidimą ir t. t. Dėstau kaip iš knygos. Raminu piliečius, įtikinėju, jog taip būti negali, ir piliečiai man pritarinėja:

– Na, žinoma, šitaip būti ilgai negali. Bet vis tiek tie rupūžės anglai ir amerikonai per daug ilgai laukia.

D šaltinis (Dainavos apygardos partizanų sukurta karikatūra, iki 1947 m. rugpjūčio mėn.)

D šaltinis
D šaltinis

Klausimai

45. Kokias dvi mintis A šaltinio autorius išsako partizanams apie Potsdamo konferenciją?
1. ......................... 2. ......................... (2 taškai) Atsakymas

46. Remdamiesi B šaltiniu, nurodykite du pagrindinius Trumeno doktrinos siekius. Paaiškinkite, kodėl ši doktrina buvo svarbi partizaniniam pasipriešinimui.
Siekiai: 1. ......................... 2. ......................... Paaiškinimas ......................... (3 taškai) Atsakymas

47. Pasirinktinai nurodykite tris 1946–1950 m. tarptautinius įvykius, kurie partizanams leido tikėtis, kad verta tęsti pasipriešinimą.
1. ......................... 2. ......................... 3. ......................... (3 taškai) Atsakymas

48. Kokio pagrindinio tikslo savo kalba siekė C šaltinio autorius? Paaiškinkite, kodėl šį tikslą buvo sudėtinga pasiekti.
Tikslas ......................... Paaiškinimas ......................... (2 taškai) Atsakymas

49. Nurodykite dvi pagrindines partizanų sukurtos karikatūros mintis.
1. ......................... 2. ......................... (2 taškai) Atsakymas

50. Nurodykite du 1949 m. Lietuvos istorijos įvykius ir paaiškinkite jų įtaką to meto politinei padėčiai.
Įvykis ......................... Paaiškinimas ......................... Atsakymas
Įvykis ......................... Paaiškinimas ......................... Atsakymas (4 taškai)

51. Nurodykite teigiamą ir neigiamą to meto tarptautinės politikos įtaką partizaniniam judėjimui. Padarykite dvi apibendrinančias išvadas.
Teigiama ......................... Neigiama ......................... Atsakymas
Išvada: 1. ......................... 2. ......................... Atsakymas (4 taškai)

2022 m. valstybinis egz. (pakart. s.)