Šaltiniai

Į klausimus atsakykite, remdamiesi šaltiniais ir žiniomis.

A šaltinis (Iš Kęstučio K. Girniaus knygos „Partizanų kovos Lietuvoje“)

Nepaisant didelių aukų ir didvyriškumo, partizanai nelaimėjo pergalės. Bet jie niekada ir nesitikėjo ją iškovoti vien savo jėgomis. Ilgai partizanai laukė Vakarų intervencijos, bet jos nesulaukė. [...]

Jei dabar aišku, kad partizanų padėtis buvo beviltiška, tai tomis apsisprendimo dienomis reikalai buvo labiau migloti. Nutarimas ginklu kovoti dėl šalies laisvės nebuvo nei neprotingas, nei negarbingas. 1944 m. kilus klausimui, ar rizikuoti mirtimi, stojant į nekenčiamų komunistų kariuomenę, ar rizikuoti mirtimi tėvynės miškuose, daug lietuvių pasirinko antrąjį sprendimą. [...] Tūlas ūkininkas turbūt apgailestavo dėl savo sprendimo neremti nei partizanų, nei valdžios, kai vieną rytą į jo sodybą įsiveržę stribai pranešė, kad jis ir jo visa šeima ištremiami į Sibirą.

Pokario metai buvo tragiškas metas. Nebuvo lengvų sprendimų ar išeičių, kurios užtikrintų žmogaus saugumą be sąžinės kompromiso ir rankų sutepimo kitų krauju. Viena prasme didžiausi „realistai“ ir „blaiviausiai“ galvojantys žmonės buvo tie, kurie jau 1944 m. numatė sovietų pergalę, suprato esminį teroro vaidmenį Stalino režime ir darė atitinkamas išvadas. Bet šitie žmonės išdavė ne tik savo tėvynę, bet ir įskundė kaimyną, tuo pasmerkdami jį kalėjimui, jei ne mirčiai.

B šaltinis (Iš Arvydo Anušausko knygos „Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940–1958 m.“)

Nuo 1946 m. pradžios, nors partizanų sumažėjo [...], NKVD dar labiau suaktyvino savo kovą su ginkluotąja rezistencija. Dabar daugiau dėmesio buvo skiriama antipartizaninės kovos organizavimui, atsižvelgiant į vietos sąlygas. Pasak enkavėdistų, tos sąlygos buvo: istorines šaknis turintis didžiulis nacionalizmas; fanatiškas religingumas; individualus valstiečių ūkininkavimas. Dėl šių sąlygų lietuvių pasipriešinimas buvo sunkiai įveikiamas, tik jas pakeitusi arba smurtu panaikinusi Sovietų Sąjunga galėjo visiškai įsigalėti Lietuvoje. [...]

Naują genocido bangą sukėlė generolo majoro J. Bartašiūno 1946 m. vasario 15 d. įsakymas. Savo turiniu jis labiau panėšėjo į ultimatumą: „Banditų ir buržuazinių nacionalistų organizacijų dalyvių, nepasidavusių Vidaus Reikalų Liaudies Komisariato įstaigoms, šeimas suimti ir ištremti. [...] Asmenis, neatidavusius ginklų ir nepranešusius apie jų turimus bunkerius bei slėptuves, suimti ir teisti kaip banditus. [...] Visus tuos, kurie, žinodami bunkerių bei slėptuvių buvimo vietas, nepranešė apie tai Vidaus Reikalų Liaudies Komisariato įstaigoms, suimti ir teisti kaip banditų pagelbininkus.“

C šaltinis (1951 m. partizanų spaudoje paskelbta karikatūra)

C šaltinis
C šaltinis
SNO – Suvienytųjų Nacijų Organizacija (Jungtinės Tautos)

D šaltinis (Iš Broniaus Krivicko raštų. „Apie laisvės kovą ir didvyriškumą“)

Ateities istoriką, kuris atskleis dabartinio mūsų tautos gyvenimo puslapius, labiausiai stebins du dalykai. Pirmiausia jis turės stebėtis neregėtu dabartinės vergijos baisumu, pavyzdžio neturinčiu žiaurumu ir ta taip nepaprastai ištobulinta komunistinės vergijos sistema, kuri, rodos, turėtų užslopinti paskutinį laisvojo žmogaus alsavimą, paversti visišku vergu ne tik fiziniu, bet ir dvasiniu atžvilgiu. Tačiau dar labiau ateities istoriką stebins tai, kad tauta po šios baisios vergijos jungu ne tik nesuklupo, bet sugebėjo vesti tokią nepaprastai sunkią ir didžią kovą. Ir klaus anas istorikas, iš kur sėmėsi sau ištvermės ir jėgos dešimtys tūkstančių partizanų, kurie geriau pasirinko mirtį negu baisiąją priešo vergiją, iš kur sėmėsi sau jėgų pavergtieji, kurie geriau pasirinko kankinio vainiką negu išdavystę. Ir, ieškodamas atsakymo į tuos klausimus, jis su tylia pagarba turės nulenkti savo galvą prieš mūsų tautos nepaprastą dvasinę didybę.

Klausimai

39. Nurodykite dvi priežastis, kodėl buvo renkamasi stoti į partizanų gretas (A šaltinis).
1. ....................... 2. ....................... (2 taškai) Atsakymas

40. Išskirkite A šaltinyje minimas dvi prisitaikėliškas pozicijas. Kokios buvo kiekvienos iš šių pozicijų pasekmės tiems, kurie jų laikėsi?
1 pozicija ....................... Pasekmė .......................
2 pozicija ....................... Pasekmė ....................... (4 taškai) Atsakymas

41. Įvardykite dvi B šaltinyje minimas priemones, kuriomis buvo siekiama susidoroti su partizanais. Paaiškinkite, kodėl, anot enkavėdistų, jas buvo sudėtinga įgyvendinti.
Priemonės: 1. ....................... 2. .......................
Paaiškinimas ................................................... (3 taškai) Atsakymas

42. Nurodykite dvi karikatūros mintis apie Sovietų Sąjungos užsienio politiką. Paaiškinkite, kodėl partizanams buvo svarbi karikatūroje pavaizduota SNO pozicija (C šaltinis).
1. ....................... 2. ....................... Paaiškinimas ......................................... (3 taškai) Atsakymas

43. Trimis teiginiais pagrįskite B. Krivicko žodžius apie tuomet egzistavusią „vergijos sistemą“ (D šaltinis).
1. ....................... 2. ....................... 3. ....................... (3 taškai) Atsakymas

44. Šiandieninėje Lietuvoje partizaninės kovos palikimas yra įprasmintas politikos, teisės, švietimo ir kultūros srityse. Nurodykite po vieną pavyzdį.
Politika ........................ Atsakymas
Teisė ........................... Atsakymas
Švietimas ................... Atsakymas
Kultūra ........................ Atsakymas (4 taškai)

2022 m. valstybinis egz.