Šaltiniai

Į 58–61 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

Šaltinis A (Iš Vinstono Čerčilio kalbos, pasakytos Bendruomenių rūmuose po Miuncheno susitarimo)

Aš nepriekaištauju mūsų dorai ir narsiai tautai už tai, kad natūraliai ir spontaniškai prasiveržė jos džiaugsmas bei palengvėjimas, išgirdus, jog to žiauraus išbandymo jai šį sykį neteks pakelti, nors buvo pasirengusi atlikti savo pareigą, kad ir kiek jai tas kainuotų, ir kantriai atlaikė praėjusios savaitės įtampą. Tačiau reikia, kad ji žinotų tiesą. Reikia, kad ji žinotų, jog mūsų gynyboje buvo nerūpestingumo ir rimtų spragų; reikia, kad ji žinotų, jog mes patyrėme pralaimėjimą nekariaudami, pralaimėjimą,  kurio padarinius jausime ilgą laiką; reikia, kad ji žinotų, jog mes perėjome pavojingą savo istorijos etapą, kai visos Europos pusiausvyra tapo suardyta ir pirmą kartą Vakarų demokratijoms buvo ištarti tie baisūs žodžiai: „Tu buvai padėtas ant svarstyklių ir pasirodei esąs lengvas“. Ir nemanykite, jog tai jau viskas. Ne, sąskaitos mokėti tik pradedamos. Tai tik pirmas gurkšnis tos karčios taurės, kurią metai iš metų turėsime gerti, nebent, įtempę visas savo galias, atgautume moralinę sveikatą bei karinę jėgą ir  kaip kitados stotume ginti laisvės.

Šaltinis B (Iš Henrio Kisindžerio knygos „Diplomatija“)

Ginti Čekoslovakiją buvo įsipareigojusi ne vien Prancūzija, bet ir Sovietų Sąjunga, tačiau sovietų parama pagal sutarties sąlygas turėjo priklausyti nuo to, kaip elgsis prancūzai. Be to, labai abejotina, ar Lenkija ir Rumunija būtų praleidusios per savo teritoriją sovietų kariuomenę, žygiuojančią ginti Čekoslovakijos. [...] Nuo pat pradžių Didžioji Britanija pasirinko appeasement (nuolaidžiavimo) taktiką. [...] Taigi Miunchenas laikytinas ne kapituliacija, o veikiau dvasios būsena ir bemaž neišvengiamu padariniu demokratinių šalių pastangų išsaugoti geopolitiškai klaidingą tvarką, pasitelkus retoriką apie kolektyvinį saugumą ir tautų apsisprendimo teisę. [...] Miunchenas įėjo į mūsų žodyną kaip tam tikra aberacija (nukrypimas) – kaip bausmė už pasidavimą šantažui. Tačiau Miuncheno susitarimas buvo ne koks pavienis aktas, o kulminacija proceso, kuris prasidėjo trečiąjį dešimtmetį ir kurį spartino kiekviena nauja nuolaida.

Šaltinis C (Karikatūra „Kodėl man nėra kėdės?“)

Šaltinis C
Šaltinis C

Klausimai

58. Įvardiję Čekoslovakijos teritorinę problemą, kurią didžiosios valstybės sprendė Miunchene, paaiškinkite, kodėl ji iškilo to meto Europoje (šaltiniai A, B ir C).
......................................................................... (1 taškas) Atsakymas

59. Paaiškinkite, kaip Miuncheno susitarimą vertina šaltinių A ir B autoriai. Palyginę autorių vertinimus, nurodykite jų panašumą ir skirtumą.
Palyginimas ..................... Panašumas ...................... Skirtumas ..................... (3 taškai) Atsakymas

60. Kokia yra pagrindinė karikatūros (šaltinis C) mintis? Paaiškinkite, kodėl karikatūros autorius satyriškai vaizduoja to meto politinę situaciją.
Mintis ..................... Paaiškinimas ........................... (2 taškai) Atsakymas

61. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite dvi priežastis, kodėl Didžioji Britanija ir Prancūzija pasirašė Miuncheno susitarimą. Įvertinkite šio sprendimo teigiamas ir neigiamas pasekmes.
Priežastys ................................. Įvertinimas ............................ (4 taškai) Atsakymas

2014 m. valstybinis egz.