Šaltiniai

Į 55–57 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

Šaltinis A (Iš Tautų Sąjungos statuto)

Sąjungos nariai supranta, kad, norint išsaugoti taiką, reikia apriboti nacionalinį ginklavimąsi iki minimumo, suderinamo su nacionaliniu saugumu ir įvykdymu tarptautinių įsipareigojimų. [...] Sąjungos nariai įsipareigoja gerbti ir saugoti nuo bet kokio išorinio užpuolimo visų Sąjungos narių teritorinį vientisumą ir politinę priklausomybę. [...] Jeigu Sąjungos narys pradeda karą, nesilaikydamas įsipareigojimų, [...] tai jis laikomas įvykdžiusiu karo aktą prieš visus kitus Sąjungos narius. Pastarieji įsipareigoja nedelsdami nutraukti su juo visus prekybinius ar finansinius santykius, uždrausti visus ryšius tarp savo piliečių ir Statutą pažeidusios valstybės piliečių ir nutraukti bet kokius finansinius, prekybinius ar asmeninius santykius tarp tos valstybės piliečių ir bet kurios kitos valstybės piliečių, nepaisant to, ar ji yra Sąjungos narė ar ne. [...] Iš Sąjungos gali būti pašalintas bet kuris narys, pažeidęs kurį nors Statute numatytą įsipareigojimą. [...] Saro srities valdymas perduodamas Tautų Sąjungai. [...] Vokietija pripažįsta ir griežtai gerbs Austrijos nepriklausomybę [...] ši nepriklausomybė negali būti atimta be Tautų Sąjungos Tarybos sutikimo. [...] Dancigo miestą [...] paversti Laisvuoju miestu. Jis bus Tautų Sąjungos apsaugoje.

Šaltinis B (Iš H. J. Morgenthau veikalo „Politika tarp valstybių“)

Sakyti, kad Tautų Sąjunga nevykdė jokių svarbių vyriausybės funkcijų, būtų neteisinga. Ji valdė dvi teritorijas: Saro baseiną ir Dancigo miestą. [...] Tačiau klausimais, susijusiais su tarptautinės tvarkos ir taikos palaikymu bei atkūrimu, valdžios funkcijos buvo įgyvendinamos tik išimtiniais atvejais: tada, kai tai nepakenkdavo didžiųjų valstybių interesams, arba tada, kai tai atitikdavo bendrus įtakingiausių narių interesus.

Kai 1920 m. Lenkija užgrobė Lietuvos sostinę Vilnių, Tautų Sąjunga nesiėmė tarptautinės valdžios vaidmens, nes tarptautinės teisės pažeidėja buvo svarbiausia Prancūzijos sąjungininkė, o Sąjungos intervencijai pasipriešino Sovietų Sąjunga. [...] 1931 m. Japonijai užpuolus Mandžiūriją, o 1937 m. – ir žemyninę Kiniją, Sąjunga nepadarė nieko, kad užtikrintų priverstinį tarptautinės teisės laikymąsi. [...] Nuo 1935 m., Vokietijai nuolat pažeidinėjant Versalio sutartį, Sąjunga nesiėmė jokių rimtų veiksmų išlaikyti savo valdžią Dancige. [...] 1936–1939 m. Sąjunga visiškai nekontroliavo Ispanijos pilietinio karo tarptautinių pasekmių. 1939 m. gruodžio mėnesį, reaguodama į Sovietų Sąjungos agresiją Suomijoje, Sąjunga panaikino jos narystę. Tai buvo pats paskutinis ir, išskyrus sankcijas Italijai, drastiškiausias Sąjungos politinis žingsnis. Tautų Sąjunga neužkirto kelio jokiam didesniam karui, o jos pastangos palaikyti tarptautinę tvarką buvo bevaisės.

Šaltinis C (Karikatūra: grėsmės Versalio sistemai)

Ant šalmo užrašyta: Karas. Ant kardų užrašyta: Prūsiškas militarizmas, bolševizmas.
Ant šalmo užrašyta: Karas. Ant kardų užrašyta: Prūsiškas militarizmas, bolševizmas.

Klausimai

55. Remdamiesi šaltiniu A, išskirkite dvi konkrečias ir vieną bendrą (taikytina daugeliui valstybių) priemonę, kuriomis Tautų Sąjunga siekė palaikyti tarptautinį stabilumą. Paaiškinkite, kaip kiekviena iš šių priemonių veikė to meto tarptautinę situaciją.
1. ................................... Paaiškinimas ................................
2. ................................... Paaiškinimas ................................
3. ................................... Paaiškinimas ................................ (3 taškai) Atsakymas

56. Įvardykite karikatūroje pavaizduotas dvi valstybes, kurios siekė sugriauti po Pirmojo pasaulinio karo sukurtą tarptautinę tvarką. Kodėl kiekviena iš šių valstybių norėjo šią tvarką pakeisti?
Valstybės ....................... Paaiškinimas ................................ (2 taškai) Atsakymas

57. Remdamiesi šaltiniu B, nurodykite dvi Tautų Sąjungos nesėkmingai spręstas tarptautines problemas ir paaiškinkite, kodėl nepavyko jų išspręsti. Įvertinkite trimis teiginiais Tautų Sąjungos veiklą iki Antrojo pasaulinio karo.
1. ................................... Paaiškinimas ................................
2. ................................... Paaiškinimas ................................
Teiginiai ................................................................................ (5 taškai) Atsakymas

2014 m. valstybinis egz. (pakart. s.)