Šaltiniai

Į 1-5 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A ir B.

ŠALTINIS A

Šaltinis A

ŠALTINIS B. Ištrauka iš senovės istoriko minčių apie valdovą:

[Valdovas] „...išžygiavęs į Aziją, sužinojo, kad Aristotelis išleido keletą to mokslo veikalų, jis parašė Aristoteliui laišką: [...] Blogai padarei, išleidęs keletą [...] veikalų. Kuo skirsimės nuo kitų žmonių, jei tie mokslai, kurių mane išmokei, bus žinomi visiems? Labiau norėčiau juos pranokti aukščiausiu pažinimu, negu savo galingumu. Lik sveikas!“

Klausimai

1. Apie kurį valdovą kalbama šaltinyje B? Remdamiesi šaltiniais A ir B atsakymą pagrįskite. (2 taškai) Atsakymas

2. Apie kokį mokslą, dominavusį Aristotelio laikais, rašoma šaltinyje B? (1 taškas) Atsakymas

3. Ką šaltinis B liudija apie laiške minimo valdovo asmenines savybes? (1 taškas) Atsakymas

4. Kuriame amžiuje susiklostė (susiformavo) žemėlapyje pavaizduota situacija? (1 taškas) Atsakymas

5. Kokie tai šaltiniai: pirminiai ar antriniai? Kodėl taip galvojate? (4 taškai) Atsakymas

2000 m. mokyklinis egz.