Šaltiniai

Į 1-10 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

ŠALTINIS A (Iš K. Tacito raštų)

Kad paskalos nurimtų, kaltininkais Neronas apšaukė ir rafinuočiausiems kankinimams atidavė žmones, liaudies nekenčiamus dėl piktadarysčių ir vadinamus krikščionimis. To vardo pradininkas Kristus, Tiberijui valdant, prokuratoriaus Poncijaus Piloto buvo pasmerktas mirti; tam kartui išnaikinti šie pražūtingi prietarai vėl atgijo ir paplito ne tik Judėjoje, kur šios piktžolės šaknys, bet ir Romoje, kur iš visų pusių suplaukia ir tarpsta šios šlykštynės ir begėdystės. Taigi iš pradžių buvo suimti visi prisipažinusieji esą krikščionys, o vėliau, anų nurodymu, begalinė daugybė kitų, apkaltintų ne tiek padegimu, kiek neapykanta žmonių giminei.

ŠALTINIS B (Iš Milano edikto)

Aš, imperatorius Konstantinas [...] manome, kad krikščionims, kaip ir visiems kitiems, turime leisti laisvai garbinti tą religinę galybę, kurią jie nori. Tada kiekviena Dangaus soste esanti dievybė bus palanki mums ir visiems mūsų pavaldiniams. Mes nenorime niekam uždrausti išpažinti tą religiją, kuri jam atrodo tinkamiausia.

ŠALTINIS C (Romos miesto gyventojų II a. piešinys su užrašu: „Aleksemas meldžiasi savo dievui“)

Šaltinis C

Klausimai

1. Kokia tema sieja šaltinius A, B, C? (1 taškas) Atsakymas

2. Kurioje valstybėje vyko šaltiniuose A, B, C atsispindintys įvykiai? (1 taškas) Atsakymas

3. Įvardykite pareigas, kurias užėmė Neronas (šaltinis A) ir Konstantinas (šaltinis B). (1 taškas) Atsakymas

4. Remdamiesi šaltiniu A, apibūdinkite Nerono požiūrį į naujojo tikėjimo šalininkus? (1 taškas) Atsakymas

5. Remdamiesi šaltiniu A, apibūdinkite K. Tacito požiūrį į krikščionis. Atsakymą pagrįskite K. Tacito teiginiais.
Požiūris ....................... Pagrindimas ................ (2 taškai) Atsakymas

6. Koks Konstantino išleisto edikto (šaltinis B) tikslas? (1 taškas) Atsakymas

7. Palyginę Konstantino (šaltinis B) ir Nerono (šaltinis A) požiūrius į krikščionis, nurodykite, kuo jie skiriasi. (1 taškas) Atsakymas

8. Remdamiesi šaltiniu B, nustatykite Konstantino požiūrį į senąjį tikėjimą, t. y. pagonybę. (1 taškas) Atsakymas

9. Remdamiesi šaltiniu C, padarykite išvadą apie to meto romėnų požiūrį į krikščionis. Atsakymą pagrįskite.
Išvada ........................ Atsakymo pagrindimas.................... (2 taškai) Atsakymas

10. Remdamiesi šaltiniais A, B, C, nurodykite, kaip keitėsi krikščionių padėtis Romoje. (1 taškas) Atsakymas

2002 m. mokyklinis egz.