Šaltiniai

Į 39-53 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E ir F.

ŠALTINIS A

Daugelio kitų autorių tvirtinimu, Periklis pirmutinis pradėjo liaudžiai burtais dalinti užkariautąsias žemes, duoti jai pinigų teatrui ir atlyginti už valstybines pareigas [...], o kai Tukididas buvo nuverstas ir ištremtas ostrakizmu, jis ne mažiau kaip penkiolika metų iš eilės turėjo tvirtą ir nedalomą valdžią, nors strategas būdavo renkamas tik vieneriems metams.

ŠALTINIS B

Apie respublikos atkūrimą jis dukart susimąstė: pirmąkart – tučtuojau po pergalės prieš Antonijų, kai dar nebuvo išdilę iš atminties dažni Antonijaus priekaištai, tarsi vien per jį, Oktavijų, respublika tebėra neatkurta, o antrąkart – pasibjaurėjęs ilgai užsitęsusią liga [...]. Tačiau persigalvojęs [...] jis nesvyruodamas pasilaikė sau valdžią [...]. Karaliai, draugai, taip pat sąjungininkai [...] susidėję pasišovė baigti ir paskirti Augusto genijui Jupiterio Olimpiečio šventyklą...

ŠALTINIS C

Magistrato orumas reikalavo, kad visi jam reikštų pagarbą. Fabijus Maksimas, 213 m. pr. Kr. konsulas, sutikęs tėvą, jį priverčia nusėsti nuo žirgo ir taip parodyti deramą pagarbą savo asmeniui.

ŠALTINIS D

Galutinai įsitvirtinęs valdžioje, Neronas puolė į bedievišką darbų sūkurį ir ėmė ruoštis kovai prieš visų dalykų sutvėrėjo Dievo tikėjimą. [...] Taip anuomet tas, kuris žinomas kaip pirmasis tarp didžiųjų Dievo priešininkų, buvo pasirengęs išžudyti apaštalus. Istorija pasakoja, kad jam viešpataujant Romoje Pauliui buvo nukirsta galva...

ŠALTINIS E

Nekaringas tautas jis atidavė senatui ir atvirkščiai, stipresnes [...] pasiliko sau [...] Jis taip pasielgė dėl to, kad [...] senato provincijos liktų neapginkluotos [...] ir kad tik jis vienas turėtų savo žinioje ginklus [...]. Siekdamas, kad jiems nekiltų mintis, jog jis kaip ir Cezaris svajojęs apie monarchinio valdymo būdą, jis nustatė 10 metų visų jam atiduotų provincijų valdymo terminą...

ŠALTINIS F

Į visas valdžios pareigas rinkti iš visų piliečių: valdyti visiems kiekvieną ir kiekvienam pakaitomis valdyti visus; į valdžios pareigas parinkti burtais – arba į visas, arba į tas, kurios nereikalauja patyrimo ir įgūdžių [...], tam pačiam asmeniui neleisti eiti valdžios pareigų du kartus arba leisti labai retai [...], leisti teisti visiems ir iš visų sluoksnių...

Klausimai

39. Kurį istorinį laikotarpį atspindi pateikti šaltiniai? (1 taškas) Atsakymas

40. Kurios valstybės istoriją atspindi šaltinis A? Nurodykite jos valdymo būdą.
Valstybė........................... Valdymo būdas............................ (1 taškas) Atsakymas

41. Šaltinyje A teigiama: „atlyginti už valstybines pareigas". Kuriam tikslui šioje valstybėje buvo įgyvendinamas toks principas? (1 taškas) Atsakymas

42. Paaiškinkite sąvokos strategas, vartojamos šaltinyje A, reikšmę. (1 taškas) Atsakymas

43. Remdamiesi šaltiniu B, įvardykite valstybę, kurioje vyko aprašyti įvykiai. Nurodykite jos valdymo būdą, įsigalėjusį „po pergalės prieš Antonijų".
Valstybė................... Valdymo būdas........................... (1 taškas) Atsakymas

44. Šaltinyje B minima Jupiterio Olimpiečio šventykla. Kokia religija vyravo šaltinyje aprašomoje valstybėje? (1 taškas) Atsakymas

45. Kurios valstybės istorija atspindi šaltinis C? Nurodykite tos valstybės valdymo būdą.
Valstybė.............................. Valdymo būdas................................... (1 taškas) Atsakymas

46. Paaiškinkite sąvokos konsulas, vartojamos šaltinyje C, reikšmę. (1 taškas) Atsakymas

47. Įvardykite religiją, prieš kurią kovojo Neronas (šaltinis D). Paaiškinkite, kodėl buvo persekiojami jos išpažinėjai.
Religija................ Paaiškinimas...................... (1 taškas) Atsakymas

48. Remdamiesi šaltinio F teiginiais, paaiškinkite šaltinyje išreikštą mintį „leisti teisti visiems". (1 taškas) Atsakymas

49. Kelinto amžiaus įvykiai aprašyti šaltinyje A? (1 taškas) Atsakymas

50. Kelinto amžiaus įvykiai aprašyti šaltinyje D? (1 taškas) Atsakymas

51. Remdamiesi šaltinių A, B, C, D turiniu, surašykite juos chronologine tvarka (įrašykite raides):
1 ....................  2 ...................  3 .....................  4 .................... (1 taškas) Atsakymas

52. Kuris iš šių (A, B, C) šaltinių turinio prasme siejasi su šaltiniu E? Atsakymą paaiškinkite. (1 taškas) Atsakymas

53. Kuris iš šių (A, B, C) šaltinių turinio prasme siejasi su šaltiniu F? Atsakymą paaiškinkite. (1 taškas) Atsakymas

2003 m. valstybinis egz.