Šaltiniai

Į 54-68 klausimus atsakykite remdamiesi žemėlapiais A ir B bei šaltiniais A, B.

ŽEMĖLAPIS A

Žemėlapis A
Žemėlapis A

ŽEMĖLAPIS B

Žemėlapis B
Žemėlapis B

ŠALTINIS A

Ilione išlipęs į krantą, jis paaukojo Atėnei,<...> apšlakstė aliejumi Achilo paminklinį stulpą, apibėgo su draugais aplink jį visai nuogas pagal paprotį <...>. Tuo tarpu Darėjo (Darijaus) karvedžiams surinkus didžiulę kariuomenę <...> neišvengiamai reikėjo kautis prie šių Azijos vartų <...> Didelis mūšis prieš Darėją (Darijų) buvo <...> prie Gaugamelų. <...> [Jis] vis labiau ir labiau stengėsi prisitaikyti prie vietinių gyventojų papročių <...>, tikėjosi, kad <...> tautų papročių bendrumu bei suartėjimu labiau sutvirtinsiąs savo valdžią nei priespauda, ypač dabar, kai jis ruošiasi į tolimą žygį. Todėl, išrinkęs trisdešimt tūkstančių vaikų <...> įsakė mokyt graikų kalbos <...>.

ŠALTINIS B

[Teodosijus] užsipuolė prietarus <...> uždrausdamas aukų atnašavimus, kuriuos jis pripažino tiek nusikalstamais, kiek ir pasibjaurėtinais <...>. Visa, ką jis iki tol nuveikė, žadino pačias geriausias viltis ateičiai <...>. Todėl jo mirtis <...> buvo laikoma nelauktu ir pražūtingu įvykiu.

Klausimai

54. Įvardykite istorinį laikotarpį, kurį atspindi pateikti šaltiniai bei žemėlapiai. (1 taškas) Atsakymas

55. Kurios valstybės sienos žemėlapyje A pažymėtas pirmuoju sutartiniu ženklu? (Nurodykite tikslų valstybės pavadinimą.) (1 taškas) Atsakymas

56. Paaiškinkite antrojo sutartinio ženklo (žemėlapis A) reikšmę. (1 taškas) Atsakymas

57. Kelintą amžių(-ius) atspindi žemėlapyje A pavaizduotos valstybės sienos? (1 taškas) Atsakymas

58. Žemėlapyje A pavaizduota valstybė padalyta į dvi dalis. Įvardykite jas. (1 taškas) Atsakymas

59. Iki kurių metų egzistavo šios (žemėlapis A) valstybės (dalys)?
Valstybė rytuose iki.......................... Valstybė vakaruose iki........................... (2 taškai) Atsakymas

60. Įvardykite miestus, žemėlapyje A pažymėtus romėniškais skaičiais I ir II.
I..................... II..................... (1 taškas) Atsakymas

61. Kurios gentys (genčių grupės) gyveno teritorijose (žemėlapis A) pažymėtose raidėmis A ir B?
A .................. B .................... (1 taškas) Atsakymas

62. Kaip vadinama žemėlapyje B pavaizduota valstybė? Kelintame amžiuje susiformavo tokios jos sienos?
Valstybė ........................ Amžius ..................... (1 taškas) Atsakymas

63. Įvardykite miestą, žemėlapyje B pažymėtą romėnišku skaičiumi I. (1 taškas) Atsakymas

64. Šaltinyje A minimas asmuo, vadovavęs kovai prieš Darėją (Darijų). Įvardykite šią istorinę asmenybę. (1 taškas) Atsakymas

65. Remdamiesi šaltiniu A ir žiniomis, nurodykite šios istorinės asmenybės (kurią nurodėte atsakydami į 64 klausimą), įtaką pasaulinės kultūros istorijai. (1 taškas) Atsakymas

66. Nurodykite šaltinyje B minimo asmens pareigas. (1 taškas) Atsakymas

67. Kurie šaltiniai pagal turinio prasmę siejasi su žemėlapiais?
Šaltinis A siejasi su žemėlapiu ...... . Šaltinis B siejasi su žemėlapiu ...... . (1 taškas) Atsakymas

68. Remdamiesi šaltiniais A ir B, nurodykite požiūrių į religines apeigas skirtumą. Atsakymą pagrįskite.
Skirtumas...................... Pagrindimas............................... (2 taškai) Atsakymas

2003 m. valstybinis egz. (pakart. s.)