Šaltiniai

Į 16-22 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

ŠALTINIS A (Iš Publijaus Kornelijaus Tacito „Analų“)

Tačiau gaisro nebebuvo galima sustabdyti, ir jo nasruose atsidūrė ir Palacijus, ir rūmai, ir visa aplinkui. [...] Iš pradžių buvo suimti prisipažinusieji esą krikščionimis, o vėliau anų nurodymu, begalinė daugybė kitų [...]. Jų mirtį lydėjo patyčios; apmautus žvėrių kailiais užsiundydavo šunimis, prikaldavo prie kryžiaus ar uždegdavo [...]. Nors krikščionys buvo prasikaltę ir nusipelnę žiauriausios bausmės, žmonės pradėjo jų gailėtis, nes tų kankynių buvo griebiamasi ne visuomenės labui, o tik dėl vieno Nerono kraugerystės.

ŠALTINIS B (Iš 313 m. Milano edikto)

Aš, imperatorius Konstantinas [...] manome, kad krikščionims, kaip visiems kitiems, turime leisti laisvai garbinti tą religinę galybę, kurią jie nori. Tada kiekviena Dangaus soste esanti dievybė bus palanki mums ir visiems mūsų pavaldiniams. Mes nenorime niekam uždrausti išpažinti tą religiją, kuri jam atrodo tinkamiausia.

ŠALTINIS C (Iš IV a. pabaigos imperatoriaus Teodosijaus edikto)

Visos tautos, kurias valdo mūsų valdoviškasis maloningumas, mūsų valia privalo laikytis tos religijos, kurią Dievo apaštalas Petras, kaip dabar moko jo skelbiama religija, yra atnešęs romėnams. [...] Kiti, kurie, mūsų nuomone, yra kvailiai ir pamišėliai, prisiima eretiškojo mokymo nešlovę, o jų sueigos negali vadintis bažnyčiomis; juos turi nubausti iš pradžių Dievo teismas, o paskui ir mūsų valios pareiškimu skirta bausmė, kadangi valdžią esame gavę dangaus nuožiūra.

Klausimai

16. Pateikti šaltiniai atspindi krikščionybės istoriją. Nurodykite šios religijos įkūrėją. (1 taškas) Atsakymas

17. Remdamiesi šaltiniu A ir žiniomis, nurodykite, koks įvykis paskatino susidorojimą su krikščionimis Romoje. Paaiškinkite, kodėl romėnų valdžia persekiojo krikščionis.
Įvykis ............. Paaiškinimas .............. (2 taškai) Atsakymas

18. Kodėl Konstantinas išleido Milano ediktą (šaltinis B)? Remdamiesi žiniomis, paaiškinkite, kokios aplinkybės paskatino imperatorių išleisti šį ediktą. (2 taškai) Atsakymas

19. Remdamiesi šaltiniu C, paaiškinkite, kokiu tikslu imperatorius Teodosijus išleido šį ediktą. (1 taškas) Atsakymas

20. Palyginę šaltinius B ir C, nurodykite, kuo jų turinys panašus ir kuo skiriasi. Atsakymus iliustruokite šaltinių teiginiais.
Panašumai .............. Skirtumai ............. (2 taškai) Atsakymas

21. Paaiškinkite šaltinio C teiginį: „valdžią esame gavę dangaus nuožiūra“. (1 taškas) Atsakymas

22. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite dvi priežastis, paskatinusias to meto žmones priimti krikščionių religiją. (2 taškai) Atsakymas

2008 m. mokyklinis egz. (pakart. s.)