Šaltiniai

Į 38-50 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D ir E.

ŠALTINIS A (Iš „Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos“)

1 str. Žmonės gimsta laisvi ir lygiateisiai ir tokie išlieka. <...>

2 str. Visų politinių susivienijimų tikslas - saugoti prigimtines ir neatimamas žmogaus teises. Šias teises sudaro laisvė, nuosavybė, saugumas ir priešinimasis engimui.

3 str. Suverenios valdžios šaltinis yra tauta. <...>

6 str. Įstatymas yra visų žmonių valios išraiška. <...> Jis turi būti visiems vienodas, ar jis saugotų, ar jis baustų.

10 str. Niekas neturi būti persekiojamas dėl savo pažiūrų, netgi religinių, tiktai svarbu, kad jų pasireiškimas nepažeistų visuomeninės tvarkos, nustatytos įstatymo.

ŠALTINIS B (Jokūbo I mintys)

Ir todėl neišvengiamai paaiškėja, kad karaliai sukūrė ir įdiegė įstatymus, o ne įstatymai – karalius. <...> Monarchija yra aukščiausias dalykas žemėje, nes karaliai yra ne tik Dievo pavaduotojai žemėje ir sėdi Dievo soste, bet netgi paties Dievo yra vadinami Dievais. <...> tai, kas susiję su karaliaus valdžios paslaptimi, negali būti teisėtai diskutuojama, nes tai reikštų griežtai kritikuoti valdovų silpnybes ir atimti mistinę pagarbą, priklausančią tiems, kurie sėdi Dievo soste.

ŠALTINIS C (Iš XVIII a. pab. valstybės Konstitucijos)

1 str. Visi čia įstatymų leidžiamosios valdžios įgaliojimai suteikiami <...> Kongresui, susidedančiam iš Senato ir Atstovų rūmų.

2 str. Vykdomoji valdžia priklauso <...> prezidentui. Jis užima savo postą ketverius metus <...> ypatingais atvejais jis gali sušaukti abejus rūmus arba vienus iš jų, o jeigu rūmai nesutaria dėl sesijų laiko, jis gali sušaukti juos tokiu laiku, koks jam atrodo reikalingas.

3 str. <...> teismų valdžią vykdo vienas Aukščiausiasis Teismas ir tie žemesni teismai, kuriuos steigia Kongresas. <...>

4 str. [valstybė] laiduoja <...> respublikinę valdymo formą.

ŠALTINIS D (Š. Monteskjė mintys)

Kiekvienoje valstybėje yra trys valdžios rūšys: įstatymų leidžiamoji valdžia, vykdomoji valdžia, apimanti dalykus, priklausančius nuo žmonių teisių, ir vykdomoji valdžia, susijusi su civiline teise <...>. Ir viskas būtų prarasta, jei tas pats žmogus <...> vykdytų visas tris: įstatymų leidybos valdžią, valstybės sprendimų įgyvendinimo ir nusikaltimų tyrimo valdžią.

ŠALTINIS E (Iš istoriko knygos apie XVIII a. pab. įvykius)

4 tūkst. šeimų, artimų karaliaus dvarui, nereikėjo skųstis savo likimu... 12 tūkst. karininkų metinės pajamos siekė apie 46 mln. livrų, t.y. daugiau negu pusė skirto karo reikmėms biudžeto... Iš 143 vyskupų – nei vieno nebuvo žemos kilmės... Orleano hercogas, pats stambiausias žemės savininkas, buvo įsiskolinęs 74 mln. livrų...

Klausimai

38. Kurioje valstybėje bei kelintais metais buvo priimtas dokumentas, kurio ištrauka pateikta šaltinyje A?
Valstybė.......................... Metai.................. (1 taškas) Atsakymas

39. Koks istorinis įvykis lėmė šio dokumento (šaltinis A) pasirodymą? (1 taškas) Atsakymas

40. Paaiškinkite šaltinio A teiginio „suverenios valdžios šaltinis yra tauta“ prasmę. (1 taškas) Atsakymas

41. Nustatykite monarchijos formą, kuri aprašoma šaltinyje B. (1 taškas) Atsakymas

42. Kurioje valstybėje bei kelintais metais buvo priimta Konstitucija, kurios ištrauka pateikta šaltinyje C?
Valstybė.....................Metai................. (1 taškas) Atsakymas

43. Remdamiesi šaltiniu C, paaiškinkite, ką reiškią respublikinė valdymo forma. (1 taškas) Atsakymas

44. Koks valstybės valdymo principas deklaruojamas šaltinyje D? Atsakymą paaiškinkite. (2 taškai) Atsakymas

45. Nurodykite, kaip istorikai įvardija luomus, kurių socialinė padėtis aprašyta šaltinyje E. (1 taškas) Atsakymas

46. Palyginę šaltinius A ir B, raskite du skirtingus požiūrius į politinės sistemos formavimą. (2 taškai) Atsakymas

47. Palyginę šaltinius A ir C, nurodykite požiūrių į politinės sistemos formavimą panašumą. (1 taškas) Atsakymas

48. Palyginę šaltinius B ir D, nurodykite autorių požiūrių skirtumą į valdymą. (1 taškas) Atsakymas

49. Ar šaltinyje A išdėstytos nuostatos atitinka šaltinyje E aprašytą faktinę visuomenės padėtį? Atsakymą pagrįskite. (1 taškas) Atsakymas

50. Kokio visuomeninio sąjūdžio idėjos atsispindi šaltiniuose A, C, D? (1 taškas) Atsakymas

2003 m. valstybinis egz. (pakart. s.)