Šaltiniai

Į 1-6 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B.

ŠALTINIS A

Piešinys pagal XVI a. satyrinę graviūrą
Piešinys pagal XVI a. satyrinę graviūrą

ŠALTINIS B. Ištrauka iš M. Liuterio tezių

Reikia mokyti krikščionis, kad tas, kuris mato vargšą ir, nėmaž nesirūpindamas juo, atiduoda pinigus indulgencijoms, kad jam pačiam būtų atleistos nuodėmės, tas vietoj popiežiaus suteikto nuodėmių atleidimo užsitraukia Dievo rūstybę.

Klausimai

1. Kokia pagrindinė mintis sieja šaltinius A ir B? Atsakymą pagrįskite. (2 taškai) Atsakymas

2. Su kokiu religiniu judėjimu siejasi šaltiniai A ir B? (1 taškas) Atsakymas

3. Kuriame amžiuje parašytas šaltinis B? Atsakymą pagrįskite. (2 taškai) Atsakymas

4. Kurio luomo žmonės pavaizduoti graviūros kairėje pusėje? (1 taškas) Atsakymas

5. Ar šaltinių A ir B autorių požiūriai sutampa? Atsakymą pagrįskite. (2 taškai) Atsakymas

6. Paaiškinkite terminą indulgencija. (1 taškas) Atsakymas

1999 m. mokyklinis egz.