Šaltiniai

Į 10-17 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C.

ŠALTINIS A (Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita XIII a. pr. - 1790 m.)

Šaltinis A
Šaltinis A

ŠALTINIS B (Iš Lietuvos istorijos)

Lietuvą nuniokojo XVII a. vidurio karai. XVII a. pabaigoje, kai ūkis jau buvo beatsikuriąs, jį sukrėtė dar didesnės nelaimės <...>. Valstybė pergyveno demografinę krizę.

ŠALTINIS C (Iš Alytaus ekonomijos inventorinio aprašymo 1712 m.)

Alytaus ekonomija bemaž visai yra netekusi gyventojų dėl maro, svetimos kariuomenės, o labiausiai dėl kariuomenės, vadovaujamos kn. Mykolo Višniaveckio, buvimo jos laukai ne tiktai usnimis, kur anksčiau didoki kaimai buvo, dabar yra „vieta, kur Trojos būta“, trobos sugriautos ir nakties metu išvežtos, Dievas žino kur, niekas apie tai negali suteikti žinių, nes niekas to nesaugojo dėl žmonių stokos.

Klausimai

10. Kokia pagrindinė tema atsispindi šaltiniuose A, B, C? (1 taškas) Atsakymas

11. Nustatę laikotarpį (šaltinis A), kurio gyventojų skaičius augo lėčiausiai, nurodykite dvi priežastis, trukdžiusias spartesniam gyventojų prieaugio didėjimui. (2 taškai) Atsakymas

12. Šaltinyje B teigiama, kad Lietuvą nuniokojo karai. Nurodykite valstybes, su kuriomis tuomet buvo kariaujama. (2 taškai) Atsakymas

13. Šaltinyje B teigiama, kad XVII a. viduryje Lietuva buvo nuniokota. Nurodykite, kaip šį teiginį iliustruoja šaltinis A.
(1 taškas) Atsakymas

14. Remdamiesi šaltiniu A, nurodykite laikotarpio ribas, iliustruojančias šaltinio B teiginį „sukrėtė dar didesnės nelaimės“. Kaip istorikai vadina tą laikotarpį? (2 taškai) Atsakymas

15. Remdamiesi šaltiniu C, nurodykite dvi priežastis, kodėl sumažėjo gyventojų skaičius laikotarpiu, kurį nustatėte atsakydami į 14 klausimą. (2 taškai) Atsakymas

16. Ką šaltinio C autorius norėjo pabrėžti žodžiais: „dabar yra vieta, kur Trojos būta“? (2 taškai) Atsakymas

17. Palyginę XVIII a. pab. gyventojų skaičių (šaltinis A) su šių dienų gyventojų skaičiumi Lietuvoje, nurodykite, kiek maždaug kartų jis pakito. (1 taškas) Atsakymas

2001 m. valstybinis egz.