Šaltiniai

Į 18-32 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E ir F.

ŠALTINIS A

Mes, Kazimieras, [...] Lenkijos karalystės karalius ir Lietuvos [...] didysis kunigaikštis [...] Lietuvos prelatams, kunigaikščiams, ponams, kilmingiesiems ir miestams [...] suteikiame tas teises, laisves ir imunitetus, kaip turi Lenkijos karalystės prelatai, kunigaikščiai, ponai, kilmingieji ir miestai [...]. Mes [...] nepriimsime [...] Lietuvos [...] kunigaikščių, ponų, kilmingųjų ir miestiečių žmonių duoklininkų, tėvoninių kaimiečių, [...] taip pat prelatai, kunigaikščiai, ponai, kilmingieji, bajorai ir miestiečiai jokiu būdu tenepriima mūsų ir mūsų įpėdinių žmonių, kurios lyties ar padėties jie bebūtų.

ŠALTINIS B

Kauno gubernijos valstiečių sudėtis 1859 m.
ApskritysDvariškiaiLažininkaiČinšininkaiIš viso
Kauno 1151 10464 1587 13202
Ukmergės 1948 26590 612 29150
Zarasų 1406 26449 1206 29061
Panevėžio 1511 20319 9047 30877
Raseinių 848 13721 8397 22966
Šiaulių 572 17971 10154 28697
Telšių 64 464 17084 17612
Iš viso gubernijoje 7500 115978 48087 171565

 

ŠALTINIS C

Šaltinis C
Šaltinis C

ŠALTINIS D (Iš Jogailos privilegijos Lietuvos bajorams)

Kiekvienas priėmęs katalikų tikybą karys ar bajoras, ir jų palikuonys bei teisėtieji paveldėtojai, turi ir turės pilną ir visokeriopą teisę valdyti, [...] parduoti, dovanoti [...] pagal savo laisvą valią ir norą pilis, valsčius, kaimus ir namus ir viską, ką iš tėvų palikimo valdo, taip, kaip panašiomis teisėmis naudojasi ir kiti kilmingieji kitose mūsų Lenkijos karalystės žemėse, kad neatrodytų, jog jie nelygūs teisių atžvilgiu, tuo tarpu kai juos jungia tai, jog jie yra vienos karūnos pavaldiniai.
Pagal seną paprotį karo žygis pasilieka kiekvieno pareiga, kuri vykdoma savo nuostoliais ir išlaidomis.

ŠALTINIS E

Lenkijos karalius, Didysis Lietuvos [...] Kunigaikštis drauge su [...] seimu [...] iš ilgos patirties pažinę įsisenėjusias mūsų valdymo ydas [...] labiau už gyvybę [...] brangindami [...] išorinę nepriklausomybę bei vidinę laisvę [...] priimame šią Konstituciją [...]

Bajorų luomui iškilmingiausiai užtikriname visas teises, laisves, prerogatyvas bei pirmenybes privačiame ir viešajame gyvenime [...] Valdymą turi sudaryti trys valdžios [...]: įstatymų leidžiamoji valdžia seime, aukščiausioji vykdomoji valdžia karaliuje [...] ir teisminė valdžia [...]

Liberum veto [...] panaikiname visiems laikams [...]

Aukščiausią įstatymų vykdomąją valdžią atiduodame karaliui [...]. Vykdomoji valdžia negalės leisti ar aiškinti įstatymų, [...] keisti seimo nustatyto iždo pajamų pasiskirstymo, skelbti karų.

ŠALTINIS F

Stoti į darbą valdiniai privalo saulei tekant, o išeiti leidžiantis. O kuris žmogus, nepasisakęs urėdininkui prie vaito, išbėgtų iš valako, tai tą žemę su visais trobesiais, kurie liks, atiduoti kitam, o pabėgusio pats urėdas ir per vaitą turi ieškoti; o suradus, jei jo nepanorėtų atiduoti, reikalauti per teismą.

Klausimai

18. Kokie du reikšmingi LDK visuomenės socialiniai pokyčiai atsispindi šaltiniuose A, D, E, F?
1 ......................... 2 ....................... (2 taškai) Atsakymas

19. Kurio iš šių pokyčių (kuriuos nurodėte atsakydami į 18-ąjį klausimą) padariniai atsispindi šaltinyje B? Atsakymą pagrįskite šio šaltinio duomenimis.
Pokytis............................. Pagrindimas.................... (1 taškas) Atsakymas

20. Kaip kitą socialinį pokytį (kurį nustatėte atsakydami į 18-ąjį klausimą), reglamentuoja šaltinis E? (1 taškas) Atsakymas

21. Įvardykite dokumentą, kurio ištrauka pateikta šaltinyje A. Kelintame amžiuje jis buvo priimtas?
Dokumento pavadinimas...................... Amžius ...... (1 taškas) Atsakymas

22. Įvardykite dokumentą, kurio ištrauka pateikta šaltinyje E. Nurodykite tikslią šio dokumento priėmimo datą.
Dokumento pavadinimas......................... Metai ............ mėnuo............. diena........ (1 taškas) Atsakymas

23. Šaltinyje F yra ištrauka dokumento, kurį priėmus buvo pradėtas reikšmingas ūkio pertvarkymas. Kaip šis pertvarkymas vadinamas? Kuriais metais jis pradėtas?
Pavadinimas............................ Metai............... (1 taškas) Atsakymas

24. Šaltinyje D pateikta Jogailos privilegijos bajorams ištrauka. Remdamiesi žiniomis, nurodykite, kurioms dar dviems Lietuvos socialinėms grupėms jis irgi suteikė privilegijų? (1 taškas) Atsakymas

25. Kuris iš šių šaltinių (A, D, E, F) tiesiogiai siejasi su šaltinyje C pavaizduotu istoriniu asmeniu?
Šaltinis..................... (1 taškas) Atsakymas

26. Nurodykite šaltinyje C pavaizduoto istorinio asmens pavardę. Kokiu įvykiu ir kada baigėsi jo valdymas?
Pavardė ........................ Įvykis.............................Metai............... (1 taškas) Atsakymas

27. Paaiškinkite šaltiniuose B, E, F vartojamų sąvokų reikšmę:
činšininkai.............. liberum veto................... urėdas .................. (3 taškai) Atsakymas

28. Palyginę šaltinius A ir F, nustatykite, kuris iš jų labiau suvaržė valstiečių teisinę padėtį? Atsakymą paaiškinkite. (2 taškai) Atsakymas

29. Šaltinyje A minima LDK diduomenė: „kunigaikščiai, ponai, kilmingieji...". Kaip buvo vadinamas ją atstovavęs valdžios organas? Po kurio įvykio ženkliai sustiprėjo šio organo įtaka krašto valdymui?
Organo pavadinimas........................ Įvykis................................ (2 taškai) Atsakymas

30. Kurią valdymo formą buvo siekiama įtvirtinti šaltinyje E pateiktame dokumente? (1 taškas) Atsakymas

31. Šaltinyje E teigiama: „Iš ilgos patirties pažinę įsisenėjusias mūsų valdymo ydas". Kuri kita šaltinio mintis tiesiogiai siejasi su minėtu teiginiu? Atsakymą paaiškinkite. (1 taškas) Atsakymas

32. Kuris švietėjų iškeltas valstybės valdymo principas įtvirtintas šaltinyje E? Atsakymą pagrįskite remdamiesi šaltinio teiginiais. (1 taškas) Atsakymas

2003 m. valstybinis egz.