Šaltiniai

Į 42-57 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E.

ŠALTINIS A

1. Visų pirma, kad ir buvo senieji draugystės, sąjungos pasižadėjimai, padėję plėsti bendrą valstybę, [...] visiems laikams tuos senuosius sąjungos susitarimus atnaujinome ir suderinome.

2. Kad [...] Karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė yra jau vienas neišskiriamas vienalytis kūnas, taip pat viena bendra neišskiriama valstybė, kuri iš dviejų valstybių ir tautų susidarė ir susijungė į vieną tautą (visuomenę).

3. O kad tom dviem tautom visiems laikams įsakinėtų [...] vienas bendras karalius.

7. Abiejų tautų seimas ir taryba visuomet turi būti bendri.

ŠALTINIS B. Iš Kėdainių sutarties

2. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė [...] būsimuosius Švedijos karalius priimdama didžiaisiais Lietuvos kunigaikščiais [...] negalėsianti nei atskiro valdovo išsirinkti, nei gauti lygių teisių.

4. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės luomai sau garantuoja [...] raštu išgavę, LDK visų esamų bei praktikuojamųjų tikybų laisvę, [...].

ŠALTINIS C

Todėl, šviesiausia valdove, šių išganingų apeigų vardan tegu Jūsų Didenybė priima šį poną didįjį kunigaikštį [...] kaip sūnų ir tegu atiduoda jam kaip teisėtą žmoną savo mylimą dukterį, garbingąją [...] karalienę. [...] Didysis kunigaikštis [...] su visais savo dar nepakrikštytais broliais, artimaisiais, didikais [...] nori ir trokšta priimti Šventosios Romos Bažnyčios katalikų tikėjimą. Be to, [jis] žada ir įsipareigojo visas užimtas ir prarastas [...] Karalystės žemes, [...] savo pastangomis ir ištekliais vėl suvienyti. Pagaliau [...] pažada savo [...] žemes prie [...] karalystės Karūnos visiems laikams prijungti.

ŠALTINIS D

Šaltinis D

ŠALTINIS E. LDK teritorijos ir gyventojų skaičiaus raida

MetaiValstybės teritorija
(tūkst. kv. km)
Gyventojų skaičius
(tūkstančiais)
1568 485 2400
1572 320 1700
1791 250 2500

Klausimai

42. Pateikti šaltiniai atspindi keletos šimtmečių LDK istorijos laikotarpį. Nurodykite šio laikotarpio ribas amžių tikslumu.
Laikotarpio ribos....................... (1 taškas) Atsakymas

43. Įvardykite sutartį, kurios ištrauka pateikta šaltinyje A. Kelintais metais ji pasirašyta?
Pavadinimas...................................... Metai............. (1 taškas) Atsakymas

44. Kokia išorės priežastis lėmė, kad LDK sudarė sutartį, kurios ištrauka pateikta šaltinyje A? (1 taškas) Atsakymas

45. Šaltinyje A kalbama apie vienos bendros valstybės sukūrimą. Nurodykite jos pavadinimą po sutarties pasirašymo. Kas tuo metu buvo šios valstybės valdovas?
Pavadinimas.............................. Valdovas.......................... (1 taškas) Atsakymas

46. Paaiškinkite, kuo šaltinyje A minimas Seimas skiriasi nuo šių laikų Seimo pagal gyventojų socialinį atstovavimo principą. (1 taškas) Atsakymas

47. Kelintame amžiuje pasirašyta Kėdainių sutartis (šaltinis B)? (1 taškas) Atsakymas

48. Kokia išorės priežastis lėmė, kad LDK sudarė Kėdainių sutartį? (1 taškas) Atsakymas

49. Šaltinyje B teigiama, kad LDK iš Švedijos išgavo tikybų laisvę. Nurodykite dvi krikščionybės kryptis, vyravusias to meto Lietuvoje.
1........................ 2..................... (1 taškas) Atsakymas

50. Įvardykite sutartį, kurios ištrauka pateikta šaltinyje C. Su kuria valstybe LDK ją sudarė?
Sutartis......................... Valstybė.................... (1 taškas) Atsakymas

51. Įvardykite šaltinyje C minimą didįjį kunigaikštį. Atsakymą paaiškinkite remdamiesi šaltinio turiniu.
Didysis kunigaikštis.......................... Paaiškinimas............................. (1 taškas) Atsakymas

52. Nurodykite bent du tikslus, kuriuos šaltinyje C minimas didysis kunigaikštis pasiekė pasirašęs sutartį. (2 taškai) Atsakymas

53. Kuris iš rašytinių šaltinių tiesiogiai siejasi su statistikoje (šaltinis E) nurodytu 1568-1572 metų laikotarpiu? Paaiškinkite, kodėl šiuo laikotarpiu pakito LDK teritorija ir gyventojų skaičius.
Šaltinis........... Paaiškinimas................................ (1 taškas) Atsakymas

54. Remdamiesi šaltiniu E, nurodykite metus ir įvykį labiausiai lėmusį LDK teritorijos pakitimus 1572-1791 m.
Metai............... Įvykis............................... (1 taškas) Atsakymas

55. Koks istorinis įvykis atsispindi šaltinyje D? (1 taškas) Atsakymas

56. Nurodykite valstybes, kurias šaltinyje D simbolizuoja skaičiais 1, 2, 3 pažymėtos rankos.
1................... 2................. 3.................. (1 taškas) Atsakymas

57. Nurodykite vidinę priežastį, lėmusią istorinį įvykį, kurį nurodėte atsakydami į 55 klausimą. (1 taškas) Atsakymas

2004 m. valstybinis egz.