Šaltiniai

Į 31-40 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

Šaltinis A (Muravjovo karikatūra)

Šaltinis A
Šaltinis A

Ant paminklo pagrindo užrašyta:
„Žmonių giminės išgamai korikui Muravjovui –
dėkinga Lietuva.“

Šaltinis B (Lietuvos nepriklausomybės kovos)

Šaltinis B
Šaltinis B

Šaltinis C (Iš Vytauto rinktinės vado Algimanto Matusevičiaus-Neptuno 1950 m. įsakymo)

Kilo Tėvynei pavojus, ordos atėjūnų puolė ją plėšti ir naikinti. Lietuvių tauta iš pirmųjų nelaimės dienų stojo plėšikui priešiškon pozicijon. Susitvėrėm skaitlingos gretos partizanų ir, nepabūgę daug tūkstančių skaitlingesnio grobuonies, stojom į žūtbūtinę kovą už laisvę. Išskyrus mažą procentą išgamų – tautos išdavikų, lietuvių tauta prie kovos viskuo prisideda, kartu kovoja ir už tai lygiai kaip ir mes kaskart sudeda dideles aukas ant Laisvės kovos aukuro.

Okupantas – kolchozinis [kolūkinis] bolševikas siaučia po mūsų šalį, kaip tik jo puslaukinis protas išgalvoja. Apskrityse, valsčiuose ir net kaimuose pastatyti ištisi garnizonai [įgulos] geriausiai ginkluotų MVD (Vidaus reikalų ministerija) tam, kad apsaugotų jų niekšiškų darbų vykdymą.

Sutinkant daugiau ir sunkesnių kliūčių, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis įgauna kaskart didesnio įkarščio, pasiryžimo, pasiaukojimo, atkaklumo, masyvumo. Kova užsitęsia, kovos barai plečiasi, o mes ar visuose baruose buvome laiku?

Klausimai

31. Kokį istorinį įvykį karikatūra (šaltinis A) siekta priminti to meto visuomenei? Nurodykite šio įvykio metus.
Įvykis ................................. Metai ................. (2 taškai) Atsakymas

32. Pasirinktinai nurodykite du karikatūros simbolius ir paaiškinkite, kaip jie siejasi su įvykiu, kurį įvardijote atsakydami į 31 klausimą.
Simbolis ........... Paaiškinimas ................
Simbolis ........... Paaiškinimas ................(2 taškai) Atsakymas

33. Kurios šalies kariuomenė buvo užėmusi Lietuvą iki ribos, žemėlapyje pavaizduotos pirmuoju sutartiniu ženklu? Nurodę, kaip baigėsi karas su šia kariuomene, paaiškinkite tų kovų reikšmę Lietuvai.
Kariuomenė ...................... Paaiškinimas ....................... (2 taškai) Atsakymas

34. Kieno kariuomenė buvo užėmusi Lietuvą iki ribos, žemėlapyje pavaizduotos antruoju sutartiniu ženklu? Kokių dviejų tautybių žmonės sudarė šios kariuomenės pagrindą?
Kariuomenė ....................... Tautybės .................... (2 taškai) Atsakymas

35. Žemėlapyje trečiuoju sutartiniu ženklu pažymėti mūšiai prie Širvintų ir Giedraičių. Su kieno kariuomene Lietuva kovėsi šiuose mūšiuose? Paaiškinkite, kodėl šie mūšiai buvo svarbūs Lietuvai.
Kariuomenė ................................. Paaiškinimas ......................... (2 taškai) Atsakymas

36. Įvardykite teritoriją žemėlapyje pažymėtą ketvirtuoju sutartiniu ženklu. Kelintais metais Lietuva prisijungė šią teritoriją?
Teritorija .................................. Metai .................. (2 taškai) Atsakymas

37. Nurodykite, kaip buvo vadinamos kovos, kurios atsispindi šaltinyje C. Koks buvo svarbiausias šių kovų tikslas?
Pavadinimas .............................. Tikslas ................................ (2 taškai) Atsakymas

38. Remdamiesi šaltiniu C, paaiškinkite, kaip šaltinio autorius apibūdina to meto visuomenės požiūrį į šias kovas. (1 taškas) Atsakymas

39. Šaltinyje C minima, kad atėjūnas vykdė niekšiškus darbus. Remdamiesi šaltiniu, nurodykite du tokių darbų pavyzdžius.
1. ................................ 2. ............................... (2 taškai) Atsakymas

40. Kaip baigėsi šaltiniuose B ir C atsispindinčios kovos? Paaiškinkite, kokią reikšmę lietuvių tautai turėjo kiekviena iš šių kovų.
Kovų baigtis: Šaltinis B ............................ Šaltinis C .........................
Kovų reikšmė: Šaltinis B .......................... Šaltinis C ......................... (3 taškai) Atsakymas

2010 m. valstybinis egz.