Šaltiniai

Į klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais ir žiniomis.

A šaltinis (Iš partizanų spaudos straipsnio „Kodėl mes turime suboikotuoti bolševikinius rinkimus“, paskelbto 1946 m. vasario 16 d.)

Lietuvos įjungimas į Sov. Sąjungą teisiniai nei vienos valstybės nėra pripažintas ir bolševikinė valdžia yra okupacinė. O kaip tokia, ji neturi teisės Lietuvoje daryti rinkimų į savo tarybas. Rinkdami atstovus į Sovietų aukščiausiąjį įstatymus leidžiamąjį organą, mes atliktume laisva valia plebiscitą ir bolševikinio smurto bei apgaulės faktą patvirtintume teisiniu aktu. Dalyvaudami rinkimuose [...] mes užkirstume kelią mūsų tautiečiams pabėgėliams bei emigrantams iškelti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo klausimą Suvienytose Nacijose ir atimtume galimumą anglams bei amerikiečiams ateinančioje taikos konferencijoje apginti Lietuvos nepriklausomybę. Tokiu būdu nepriklausomybės atgavimas nusitęstų nežinia kuriam laikui ir bolševikai galėtų sunaikinti didelę tautos dalį.

B šaltinis (Iš 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracijos)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba, atstovaudama visoms Lietuvos teritorijoje esančioms vieningos vadovybės vadovaujamoms karinėms visuomeninėms grupuotėms, [...] skelbia:
1. LLKS Taryba [...] okupacijos metu yra aukščiausias tautos politinis organas, vadovaująs politinei ir karinei tautos išsilaisvinimo kovai. [...]
3. Valstybinė Lietuvos santvarka – demokratinė respublika.
4. Suvereninė Lietuvos valdžia priklauso tautai. [...]
14. Lietuvos valstybės atstatymas, ligi Seimo bus priimta ir paskelbta žmogaus laisvės ir demokratijos siekimus atitinkanti valstybės konstitucija, vykdomas pagal šioje Deklaracijoje paskelbtus nuostatus ir 1922 metų Lietuvos konstitucijos dvasią. [...]
17. Asmenys, bolševikinės ar vokiškosios okupacijos metu išdavę Tėvynę bendradarbiavimu su priešu, savo veiksmais ar įtaka pakenkę tautos išsivadavimo kovai, susitepę išdavystėmis ar krauju, yra atsakingi prieš Lietuvos Teismą.

C šaltinis (Iš leidinio KGB darbuotojams apie kovą su Lietuvos partizanais)

Kovoje su ginkluotu nacionalistiniu pogrindžiu sėkmingai naudotos agentūrinės-kovinės grupės, kurios būdavo pristatomos kaip gaujų dalyviai ar užsienio žvalgybų agentai, antitarybinių emigrantinių organizacijų emisarai [...]. Į grupę taip pat įtraukiami agentai – buvę ginkluotų gaujų dalyviai, nuoširdžiai atgailavę už padarytus nusikaltimus ir pareiškę norą išpirkti kaltę kovojant su banditizmu. [...] Dažnai agentai rengdavosi buvusios buržuazinės Lietuvos kariuomenės uniformomis, kurias nešiojo daugelis gaujų dalyvių [...]. Agentūrinės-kovinės grupės, judėdamos numatytu maršrutu, užmegzdavo kontaktus su veikusiomis gaujomis. Smulkios banditų grupės buvo likviduojamos iš karto. Kitais atvejais agentūrinė-kovinė grupė įsiliedavo į gaują, o po to susiklosčius palankiomis aplinkybėmis, sučiupdavo banditus gyvus, ginkluoto pasipriešinimo atvejais – sunaikindavo.

Klausimai

48. Nurodykite vidaus ir tarptautinės politikos argumentus, kuriais partizanai grindė rinkimų boikotą (A šaltinis).
Vidaus ..................... Tarptautinės ................... (2 taškai) Atsakymas

49. Kurios dvi LLKS deklaracijos nuostatos (B šaltinis) yra įtvirtintos ir 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje?
1. ..................... 2. ..................... (2 taškai) Atsakymas

50. Koks politinis vaidmuo deklaracijoje (B šaltinis) yra priskiriamas LLKS Tarybai? Nurodykite pagrindinį LLKS Tarybos veiklos tikslą.
Vaidmuo ..................... Tikslas ..................... (2 taškai) Atsakymas

51. Įvardykite du LLKS deklaracijos (B šaltinis) signatarus.
1. ..................... 2. ..................... (2 taškai) Atsakymas

52. Remdamiesi C šaltiniu, nurodykite, kokiais dviem būdais sovietų valdžia naikino partizanų judėjimą.
1. ..................... 2. ..................... (2 taškai) Atsakymas

53. Nurodykite po du pateiktų laikotarpių partizaninio karo bruožus.
1944–1945 m.: 1. ..................... 2. ..................... Atsakymas

1946–1949 m.: 1. ..................... 2. ..................... Atsakymas

1950–1953 m.: 1. ..................... 2. ..................... Atsakymas (6 taškai)

54. Trimis argumentais paaiškinkite, kokią reikšmę partizanų judėjimas turėjo Lietuvos istorijai.
1. ..................... 2. ..................... 3. ..................... (3 taškai) Atsakymas

2021 m. valstybinis egz.