Šaltiniai

Į 24-32 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C.

ŠALTINIS A

Liaudies Seimas, išreikšdamas vieningą Lietuvos laisvos darbo liaudies valią, skelbia, kad Lietuvoje Įvedama tarybų santvarka.

Lietuva skelbiama Socialistine Tarybų Respublika. Nuo šios dienos visa valdžia Lietuvos Socialistinėje Tarybų Respublikoje priklauso miesto ir kaimo darbo žmonėms, kurie tarybose atstovaujami savo atstovų.

ŠALTINIS B

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

ŠALTINIS C

Lietuvos Taryba savo posėdyje (...) vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu (...) skelbia atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Klausimai

24. Kuris iš šių dokumentų buvo paskelbtas anksčiausiai? Nurodykite tikslią šio dokumento paskelbimo datą. (2 taškai) Atsakymas

25. Kokiomis tarptautinėmis-politinėmis aplinkybėmis jis buvo paskelbtas? (1 taškas) Atsakymas

26. Kuris iš šių dokumentų buvo paskelbtas vėliausiai? Nurodykite tikslią šio dokumento paskelbimo datą. (2 taškai) Atsakymas

27. Kada buvo paskelbtas likęs (kurio nepasirinkote atsakydami į 24 ir 26 klausimus) dokumentas? Kokiomis istorinėmis-politinėmis aplinkybėmis jis buvo priimtas? (2 taškai) Atsakymas

28. Kodėl C šaltinyje išskirtos Rusijos ir Vokietijos vyriausybės? (2 taškai) Atsakymas

29. Paaiškinkite B šaltinio žodžius „svetima jėga“? (1 taškas) Atsakymas

30. Nurodykite asmenis, pasirašiusius C dokumentą.
Už 2 asmenis – 1 taškas, už 4 asmenis – 2 taškai, už 6 asmenis – 3 taškai. Atsakymas

31. Kas buvo Aukščiausios Tarybos pirmininkas, kai buvo priimtas B dokumentas? (1 taškas) Atsakymas

32. Koks asmuo, ėjęs Respublikos prezidento pareigas, pasirašė A dokumentą? (1 taškas) Atsakymas

1999 m. valstybinis egz.