Šaltiniai

Į 42-52 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

ŠALTINIS A

Šaltinis A
Šaltinis A

ŠALTINIS B

Šaltinis B
Šaltinis B

ŠALTINIS C

Motulė Rusija: „Nedėkingieji, nesuprantu, kodėl aš jus pagrobiau...“
Motulė Rusija: „Nedėkingieji, nesuprantu, kodėl aš jus pagrobiau...“

ŠALTINIS D (Iš 1918 m. kovo 23 d. Vokietijos imperatoriaus akto dėl Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimo)

Mes, Vilhelmas iš Dievo malonės, Vokiečių kaizeris [...] šiuo skelbiame visų žiniai: Lietuvos Tarybai, kuri yra pripažinta Lietuvių tautos atstovybe, 1917 m. gruodžio 11 d. paskelbus Lietuvą esant vėl nepriklausoma valstybe, sujungta su vokiečių viešpatija amžinu tvirtu ryšiu [...] visų pirma kariuomenės, susisiekimo, muito ir monetos reikalų sutartimis [...] pripažįstame Lietuvą laisva nepriklausoma valstybe ir pasižadame Lietuvos valstybei atsistatant patiekti jai prašytos apsaugos ir pagalbos.

Klausimai

42. Kokia pagrindinė tema atsispindi pateiktuose šaltiniuose? (1 taškas) Atsakymas

43. Įvardykite šaltinyje A minimą „svetimą jėgą“, sunaikinusią Lietuvos nepriklausomybę. Nurodykite tikslią Lietuvos nepriklausomybės sunaikinimo datą.
Svetima jėga.............. Metai.............. mėnuo........... diena........ (1 taškas) Atsakymas

44. Paaiškinkite, kokios svarbiausios politinės aplinkybės lėmė šaltiniuose A ir B pateiktų aktų priėmimą.
Šaltinis A............ Šaltinis B.................. (2 taškai) Atsakymas

45. Šaltinyje B teigiama, kad Lietuva atsiskiria nuo „visų valstybinių ryšių“, turėtų „su kitomis tautomis“. Įvardykite tris tautas, su kuriomis Lietuva turėjo „valstybinių ryšių“. (1 taškas) Atsakymas

46. Palyginę šaltinius A ir B, nustatykite, kokiais pagrindiniais tarptautiniais teisės argumentais remtasi skelbiant 1918 m. ir 1990 m. Nepriklausomybės aktus.
Šaltinis A.......... Šaltinis B.............. (2 taškai) Atsakymas

47. Paaiškinkite, kuo šaltinyje B pateiktas aktas iš esmės skiriasi nuo gruodžio 11 d. dokumento, kurio idėjos perteiktos šaltinyje D. (1 taškas) Atsakymas

48. Remdamiesi šaltiniu D ir žiniomis, paaiškinkite, kodėl Vokietijos imperatorius, pripažindamas Lietuvos nepriklausomybę, nemini 1918 m. vasario 16 d. akto. (1 taškas) Atsakymas

49. Remdamiesi šaltiniais A, B ir žiniomis, nurodykite, kokius svarbiausius nutarimus priėmė Vilniaus konferencija, Steigiamasis Seimas ir 1975 m. tarptautinė konferencija Helsinkyje.
Vilniaus konferencija.......... Steigiamasis Seimas........
1975 m. tarptautinė konferencija Helsinkyje............. (3 taškai) Atsakymas

50. Nurodykite, su kuriuo rašytiniu šaltiniu tiesiogiai susijusi karikatūroje (šaltinis C) pavaizduota politinė situacija. Atsakymą paaiškinkite. (1 taškas) Atsakymas

51. Remdamiesi šaltiniu C, paaiškinkite, kodėl „Motulė Rusija“ bara vaikais pavaizduotas Baltijos tautas. (1 taškas) Atsakymas

52. Remdamiesi šaltinių A, B ir C turiniu, parašykite rišlų tekstą, kuriame būtų nuosekliai išdėstyta XX a. Lietuvos valstybingumo kaitos istorija. (3 taškai) Atsakymas

2006 m. valstybinis egz. (pakart. s.)