Šaltiniai

Į 9-17 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

ŠALTINIS A

Viskas yra valstybėje ir niekas neegzistuoja, ir juo labiau neturi vertės, žmogiškos ar dvasinės, už valstybės ribų <...> Nei individumai, nei grupės (politinės partijos, asociacijos, sindikatai, klasės) negali būti už valstybės ribų <..>. Demokratija - režimas be karalių, bet su daugeliu karalių, kurie yra kartais labai absoliutiški, tironiški ir vis griauna <...>. Valstybė yra galybės ir valdymo galia. Romėniškoji tradicija yra jėgos idėja <...> liktorių ryšulys yra vienybės jėgos ir teisingumo simbolis.

ŠALTINIS B

Reichstagą sudaro <...> tautos deputatai. <...> Deputatai renkami visuotiniu, lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu <...> Asmenybės laisvė neliečiama. Asmeniniu laisvių apribojimas ar valdžios atėmimas galimas tik remiantis Įstatymu. Susirašinėjimo laisvė, lygiai kaip pašto, telefono ir telegrafo ryšiu laisvė, neliečiama <...> Cenzūros nėra. <...> Garantuojami laisvi ir slapti rinkimai. <...> Nuosavybė garantuojama konstitucija.

ŠALTINIS C

Pasaulyje sunku rasti kitą tokį principą, kuris, objektyviai kalbant, būtų toks neteisingas kaip parlamentarizmo principas. <...> Greičiau kupranugaris išlįs per adatos skylutę, nei didis žmogus bus „atrastas" rinkimų keliu. <...> Mūsų valstybė atrodys taip. Pradedant bendruomene ir baigiant svarbiausiu vadovaujančiu valstybės organu, niekur nebus atstovaujančių organų, kurie viską spręstu daugumos principu. Bus tik patariamieji organai, kurių užduotis -padėti išrinktam vadui, kuris ir skirs žmones į atitinkamus postus. 1919 m. <...> tautai buvo primesta plėšikiška taikos sutartis <...>. Turime pasiekti, kad visi 60 milijonų pradėtų visa širdimi neapkęsti šios plėšikiškos sutarties.

ŠALTINIS D

Šaltinis D
Šaltinis D

Klausimai

9. Kuris laikotarpis atsispindi pateiktuose šaltiniuose? (1 taškas) Atsakymas

10. Kurios dvi priešingos valdymo formos atsispindi pateiktuose rašytiniuose šaltiniuose? Nustatę valdymo formas, priskirkite joms atitinkamus šaltinius.
Valdymo forma....................... šaltinis(-ai).........
Valdymo forma....................... šaltinis(-ai)......... (2 taškai) Atsakymas

11. Kurio politinio judėjimo simbolis buvo šaltinyje A minimas „liktorių ryšulys“? (1 taškas) Atsakymas

12. Kurios valstybės konstitucija pateikta šaltinyje B? (1 taškas) Atsakymas

13. Apie kokią sutartį kalbama šaltinyje C? (1 taškas) Atsakymas

14. Kurios dvi istorinės asmenybės matomos šaltinyje D? Nurodykite valstybes, kurioms jos vadovavo.
Asmenybė ................... Valstybė ....................
Asmenybė ................... Valstybė .................... (2 taškai) Atsakymas

15. Kuris iš šaltinyje D atvaizduotų asmenų, yra šaltinio A autorius? (1 taškas) Atsakymas

16. Kuris iš šaltinyje D atvaizduotų asmenų, yra šaltinio C autorius? (1 taškas) Atsakymas

17. Paaiškinkite šaltiniuose B ir C minimas sąvokas:
cenzūra ................ parlamentarizmas...................... (2 taškai) Atsakymas

2003 m. mokyklinis egz. (pakart. s.)