Šaltiniai

Į 18-32 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D ir E.

ŠALTINIS A

Pas mus, [...] proletariato diktatūros šalyje, aukščiausia vadovaujančiojo partijos vaidmens išraiška reikia pripažinti tą faktą, kad pas mus nė vieno svarbaus politinio ar organizacinio klausimo [...] masinės organizacijos nesprendžia be vadovaujančiųjų partijos nurodymų.

ŠALTINIS B

Laisvė, [...] tai apsisprendimas politiškai lygių piliečių, įgaliotų dalyvauti priimant įstatymus ir taisykles, kurių jie laikosi gyvendami kartu kaip piliečiai. [...] visų pirma yra pirminė pasirinkimo laisvė rinkoje: tai vartotojų laisvė pasirinkti gėrybes ir paslaugas, verslininko laisvė varžytis su kitais siūlant prekes bei paslaugas [...]. Visi ekonomikos veikėjai, vartotojai ar gamintojai [...] yra lygiai laisvi priimti ar atmesti jiems prieinamus pasiūlymus ir kontraktus.

ŠALTINIS C. Ištrauka iš Manifesto

Tačiau šių laikų buržuazinė [privatinė] nuosavybė galų gale geriausiai išreiškia tokį produktų gaminimą ir pasisavinimą, kuris remiasi klasiniais antagonizmais [...]. Proletariatas panaudos savo politinį viešpatavimą visam kapitalui iš buržuazijos palaipsniui išplėšti, visiems gamybos įrankiams centralizuoti valstybės, t. y. suorganizuoto [...] proletariato, rankose.

ŠALTINIS D

Todėl mes, kaip arijai, galime įsivaizduoti valstybę tik kaip gyvą tautos organizmą...

Pasaulėžiūra, [...] atmesdama demokratinę masių idėją, stengiasi suteikti šį pasaulį geriausiems žmonėms...

Mes privalome matyti, kad [...] bolševizmas - tai dvidešimtojo amžiaus žydų mėginimas pasiekti pasaulinį viešpatavimą...

ŠALTINIS E

Šaltinis E
Šaltinis E

Klausimai

18. Kokios politinės doktrinos teiginiai atsispindi šaltinyje A? Kurioje šalyje anksčiausiai ši ideologija tapo valstybinė?
Ideologija..................... Šalis....................... (2 taškai) Atsakymas

19. Kokios XIX a. politinės doktrinos idėjos atsispindi šaltinyje B? (1 taškas) Atsakymas

20. Kokios politinės doktrinos idėjos atsispindi šaltinyje C? (1 taškas) Atsakymas

21. Kokia priežastis, pasak Manifesto (šaltinis C) autorių, lemia ,,klasinius antagonizmus"? (1 taškas) Atsakymas

22. Kurios politinės partijos ideologija atsispindi šaltinyje D? (1 taškas) Atsakymas

23. Remdamiesi šaltiniu D, išskirkite tris partijos (kurią nurodėte atsakydami į 22 klausimą) ideologijos bruožus.
1............ 2............. 3............ (1 taškas) Atsakymas

24. Karikatūroje atvaizduotos asmenybės yra dviejų šaltiniuose pateiktų ištraukų autoriai. Įvardykite asmenis bei priskirkite jiems atitinkamų šaltinių (A, D) dokumentus.
Asmuo................... Šaltinis........
Asmuo.................... Šaltinis......... (2 taškai) Atsakymas

25. Remdamiesi šaltiniais, kuriuos nurodėte atsakydami į 24 klausimą, išskirkite bendrą valstybių valdymo bruožą. (1 taškas) Atsakymas

26. Palyginę šaltiniuose A ir B išdėstytus požiūrius į valdžios formavimą, paaiškinkite, kuo jie iš esmės skiriasi.
Šaltinis A...................... Šaltinis B........................ (1 taškas) Atsakymas

27. Paaiškinkite, kaip šaltinyje C išdėstytas ideologinis valdžios sudarymo principas atsispindi šaltinio A teiginiuose.
Šaltinis C...................... Šaltinis A........................ (1 taškas) Atsakymas

28. Nurodykite nuosavybės formas, kurias propaguoja šaltinio B ir C autoriai.
Šaltinis B...................... Šaltinis C......................... (1 taškas) Atsakymas

29. Palyginę šaltiniuose B ir D išdėstytus požiūrius į valdžios formavimą, paaiškinkite, kuo jie iš esmės skiriasi.
Šaltinis B...................... Šaltinis D......................... (1 taškas) Atsakymas

30. Kurį visuomenės sluoksnį šaltinių A ir C autoriai išskiria kaip valstybę kuriančią jėgą? (1 taškas) Atsakymas

31. Nurodykite žmonių bendruomenę, kurią šaltinio D autorius išskiria kaip svarbiausią valstybę formuojančią jėgą. (1 taškas) Atsakymas

32. Kurio šaltinio idėjomis remdamasi funkcionuoja šių laikų Lietuvos politinė sistema. Atsakymą paaiškinkite.
Šaltinis.............. Paaiškinimas............................... (1 taškas) Atsakymas

2004 m. valstybinis egz.