Šaltiniai

Į 58-72 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E.

ŠALTINIS A (Iš Patriarcho Tichono laiško Liaudies Komisarų Tarybai)

Ištisus metus jūs laikote savo rankose valstybinę valdžią ir jau rengiatės švęsti Spalio revoliucijos metines, tačiau upėmis liejamas [...] kraujas šaukiasi dangaus [...]. Mirtimi baudžiama be jokio tardymo ir teismo […]. Iš pradžių vadinant „buržujais“ buvo plėšiami pasiturintys žmonės, paskui vadinant „buožėmis“ plėšiami darbštesni ir turtingesni valstiečiai [...]. Kur žodžio ir spaudos laisvė? […] Jūs be jokios dingsties uždarėte daug vienuolynų ir bažnyčių.

ŠALTINIS B (Iš bolševikinio laikraščio)

Mes atmetame senas moralės ir žmoniškumo sistemas, kurias buržuazija išgalvojo tam, kad galėtų engti ir išnaudoti „žemesniąsias klases“ […]. Mūsų moralė neturi precedento, mūsų žmoniškumas yra absoliutus, nes jis remiasi nauju idealu: sunaikinti bet kokią smurto ir priespaudos formą […]. Kraujas? Tesrūva jis upeliais. Nes tik kraujas gali visiems laikams perdažyti juodą plėšikišką buržuazijos vėliavą ir paversti ją raudona Revoliucijos vėliava.

ŠALTINIS C (Iš sovietinės valdžios nutarimų)

Ištisinės kolektyvizacijos rajonuose atšaukti įstatymus, kurie leidžia nuomoti žemę ir panaudoti samdomąjį darbą pavienio valstiečio ūkyje. […] Suteikti kraštų (sričių) vykdomiesiems komitetams [...] teises šiuose rajonuose taikyti visas būtinas priemones kovai su buožija iki visiško buožių turto konfiskavimo ir jų iškeldinimo už atskirų rajonų ir kraštų (sričių) ribų. [...]

Visokeriopai stiprinti SSRS, pasaulinės revoliucijos bazės, proletariato sąjungą su Vakarų Europos proletariatu ir engiamosiomis tautomis, siekti tarptautinės proletarinės revoliucijos išplėtojimo ir pergalės [...]. Kurti ekonomiką tokia kryptimi, kad SSRS iš šalies, įvežančios mašinas ir įrengimus, būtų paversta šalimi, gaminančia mašinas ir įrengimus.

ŠALTINIS D

Šaltinis D

ŠALTINIS E

Šaltinis E

Klausimai

58. Kurios politinės doktrinos įgyvendinimas atsispindi pateiktuose šaltiniuose? (1 taškas) Atsakymas

59. Paaiškinkite šaltiniuose A ir C vartojamas proletariato ir buožės sąvokas:
Proletariatas.............................. Buožė ....................................... (2 taškai) Atsakymas

60. Kelintais metais parašytas Patriarcho Tichono laiškas (šaltinis A)? Atsakymą paaiškinkite remdamiesi laiško turiniu.
Metai................ Paaiškinimas................................ (1 taškas) Atsakymas

61. Įvardykite valdžios ir piliečių konflikto formą, atsispindinčią šaltiniuose A ir B. (1 taškas) Atsakymas

62. Nurodykite sovietinės valdžios veiksmus, ribojusius sąžinės laisvę (šaltinis A). (1 taškas) Atsakymas

63. Palyginę šaltinius A ir B, nustatykite du skirtingus požiūrius į terorą. (1 taškas) Atsakymas

64. Remdamiesi šaltiniu B, įvertinkite bolševikų požiūrį į teroro politiką. (1 taškas) Atsakymas

65. Nurodykite du SSRS ekonomikos pertvarkymus, aptariamus šaltinyje C ir pavaizduotus plakate bei karikatūroje. Nurodytiems pertvarkymams atitinkamai priskirkite plakatą ir karikatūrą (šaltiniai D ir E).
Pertvarkymas............................ šaltinis.........
Pertvarkymas............................ šaltinis......... (2 taškai) Atsakymas

66. Koks SSRS užsienio politikos tikslas iškeltas šaltinyje C? Paaiškinkite, kaip šį tikslą jau buvo bandoma įgyvendinti Lietuvoje XX a. antrajame dešimtmetyje.
Tikslas.................... Paaiškinimas.............................. (2 taškai) Atsakymas

67. Remdamiesi šaltiniu C, nurodykite dvi priemones, kuriomis sovietų valdžia numatė pertvarkyti socialinius santykius žemės ūkyje. (1 taškas) Atsakymas

68. Įvardykite politikus, pavaizduotus plakate (šaltinis D). (1 taškas) Atsakymas

69. Kuris iš jų įvykdė ekonominius pertvarkymus, kuriuos nurodėte atsakydami į 65 klausimą. (1 taškas) Atsakymas

70. Kokia karikatūros (šaltinis E) pagrindinė mintis? (1 taškas) Atsakymas

71. Kuris šaltinis (D ar E) galėjo būti išspausdintas Sovietų Sąjungoje? Atsakymą paaiškinkite.
Šaltinis ............ Paaiškinimas........................... (1 taškas) Atsakymas

72. Ar pavyko Sovietų Sąjungoje įgyvendinti pertvarkymus, kuriuos nurodėte atsakydami į 65 klausimą? Atsakymą paaiškinkite. (1 taškas) Atsakymas

2005 m. valstybinis egz.