Šaltiniai

Į 35-41 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

Šaltinis A

Pas mus, [...] proletariato diktatūros šalyje, aukščiausia vadovaujančio partijos vaidmens išraiška reikia pripažinti tą faktą, kad pas mus nė vieno svarbaus politinio ar organizacinio klausimo [...] masinės organizacijos nesprendžia be vadovaujančiųjų partijos nurodymų.

Šaltinis B

Viskas yra valstybėje ir niekas neegzistuoja [...] už valstybės ribų [...]. Demokratija – režimas be karalių, bet su daugeliu karalių, kurie yra kartais labai absoliutiški, tironiški ir vis griauna. [...] Valstybė yra galybės ir valdymo galia. Romėniškoji tradicija yra jėgos idėja [...] liktorių ryšulys yra vienybės jėgos ir teisingumo simbolis.

Šaltinis C

Mūsų valstybė atrodys taip. [...] niekur nebus atstovaujančių organų, kurie viską spręstų daugumos principu. Bus tik patariamieji organai, kurių užduotis – padėti išrinktam vadui, kuris ir skirs žmones į atitinkamus postus. 1919 m. [...] tautai buvo primesta plėšikiška sutartis [...]. Turime pasiekti, kad visi 60 milijonų pradėtų visa širdimi neapkęsti šios plėšikiškos sutarties.

Šaltinis D

Šaltinis D
Šaltinis D

Šaltinis D
Šaltinis D

Klausimai

35. Kuri politinė doktrina atsispindi šaltinyje A? Kurioje šalyje pirmiausia ji pradėta įgyvendinti?
Doktrina.................... Šalis.......................... (2 taškai) Atsakymas

36. Kurio politinio judėjimo idėjos atsispindi šaltinyje B? (1 taškas) Atsakymas

37. Šaltinyje C teigiama, jog 1919 m. „tautai buvo primesta plėšikiška sutartis“. Apie kokią sutartį čia kalbama? (1 taškas) Atsakymas

38. Įvardykite politikus, matomus šaltinyje D. Nurodykite valstybes, kurioms jie atstovavo.
Asmenybė .......................... Valstybė ..........................
Asmenybė .......................... Valstybė ..........................
Asmenybė .......................... Valstybė ..........................
Asmenybė .......................... Valstybė .......................... (4 taškai) Atsakymas

39. Kuris iš šaltinyje D matomų politikų yra šaltinio B autorius? Atsakymą paaiškinkite remdamiesi šaltinio turiniu. (1 taškas) Atsakymas

40. Kuris iš šaltinyje D matomų politikų yra šaltinio C autorius? Atsakymą paaiškinkite remdamiesi šaltinio turiniu. (1 taškas) Atsakymas

41. Kokia diktatūros forma įsigalėjo šalyse, kurios buvo valdomos šaltinyje D matomų politikų? Pateikite šios diktatūros formos apibrėžimą. (2 taškai) Atsakymas

2006 m. mokyklinis egz. (pakart. s.)