Šaltiniai

Į 29-37 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

Šaltinis A (Iš 1938 m. Miuncheno susitarimo)

Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Italija pagal jau pasiektą susitarimą dėl Sudetų - vokiečių srities perleidimo susitarė dėl šio perleidimo sąlygų ir formų. [...] Čekoslovakijos vyriausybė per keturias savaites nuo šios sutarties pasirašymo atleis nuo karo prievolės ir policijos tarnybos visus Sudetų vokiečius, kurie to panorės. Šiuo laikotarpiu Čekoslovakijos vyriausybė paleis iš kalėjimų Sudetų vokiečius, nuteistus už politinius nusikaltimus.

Šaltinis B (1938 m. karikatūra „Didžiajame Europos kelyje“)

Šaltinis B
Šaltinis B

Šaltinis C (Iš Hitlerio kalbos Vermachto kariuomenės dalinių pasitarime 1939 m. rugpjūčio 22 d.)

Mūsų priešininkai – smulkūs kirminai. Aš mačiau juos Miunchene. Aš mačiau, jog Stalinas niekada nepriims anglų pasiūlymo. Rusija nesuinteresuota išsaugoti Lenkiją. [...] Vakar Rusija atsakė, jog yra pasirengusi sudaryti paktą. Užmegztas asmeninis ryšys su Stalinu. Taigi Lenkijos padėtis yra tokia, kokios aš norėjau. Mums nereikia bijoti blokados. Rytai tiekia mums grūdų, gyvulių, anglies, švino, cinko. [...] Nepuolimo pakto publikavimas panašus į sprogstantį sviedinį. Pasekmės neaprėpiamos. [...] Daladjė ir Čemberlenas bus per daug bailūs, kad mus užpultų. Ribentropas gavo nurodymą [...] priimti bet kokius rusų reikalavimus.

Šaltinis D (Iš 1939 m. rugpjūčio 23 d. susitarimo)

1. Jei srityse, įeinančiose į Pabaltijo valstybių sudėtį (Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje), įvyktų teritorinis politinis pertvarkymas, šiaurinė Lietuvos siena taps Vokietijos ir SSRS interesų sferų siena. Tuo pačiu abi šalys pripažįsta Lietuvos interesus Vilniaus kraštui.

2. Jei teritorinis politinis pertvarkymas įvyktų Lenkijos valstybei priklausančiose srityse, Vokietijos ir SSRS interesų sfera eis maždaug Narevo, Vyslos ir Sano upėmis.

Klausimai

29. Remdamiesi šaltiniu A, nurodykite, kokie du reikalavimai Čekoslovakijai buvo iškelti Miunchene.
1. ....................... 2. ........................ (1 taškas) Atsakymas

30. Kurioms valstybėms Miunchene atstovavo karikatūroje matomi ir šaltinyje C minimi Daladjė ir Čemberlenas? (1 taškas) Atsakymas

31. Remdamiesi šaltiniais A, B ir žiniomis, paaiškinkite, kodėl politikai, vadovavę Jungtinei Karalystei, Prancūzijai ir Italijai, sutiko su Hitlerio reikalavimais Miunchene. (1 taškas) Atsakymas

32. Remdamiesi šaltiniais A, B ir C, paaiškinkite, kodėl Hitleris paniekinamai atsiliepė apie savo priešininkus. (1 taškas) Atsakymas

33. Paaiškinkite pagrindinę karikatūros (šaltinis B) mintį. (1 taškas) Atsakymas

34. Remdamiesi šaltiniais C ir D, nurodykite dvi priežastis, dėl kurių Hitleris palankiai vertino suartėjimą su Stalinu.
1. ....................... 2. ........................ (1 taškas) Atsakymas

35. Remdamiesi šaltiniu D, nustatykite, kurios valstybės įtakos sferai atiteko Lietuva. Remdamiesi žiniomis, nurodykite susitarimą, kuriuo Lietuva pateko į kitos valstybės įtakos sferą.
Valstybė ............................ Susitarimas ........................ (2 taškai) Atsakymas

36. Palyginę šaltinius B, C ir D, paaiškinkite, kurie rašytiniuose šaltiniuose išdėstyti faktai patvirtina karikatūros pagrindinę mintį ir kurie jai prieštarauja.
Patvirtina ........................... Prieštarauja ........................ (2 taškai) Atsakymas

37. Prie kokio globalaus įvykio privedė šaltiniuose atsispindinti didžiųjų valstybių politika? Nurodykite dvi šio įvykio priežastis.
Įvykis ............................ Priežastys: 1. ....................... 2. ........................ (2 taškai) Atsakymas

2009 m. mokyklinis egz.