Šaltiniai

Į 45–52 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

Šaltinis A (Iš vadovėlio „Istorija 3“)

Baigiamajame Vienos kongreso 1815 m. akte išryškėja šios nuostatos:

atsargus požiūris į Prancūziją, kurios polinkio į revoliucines avantiūras niekas dar neužmiršo; taigi Prancūzija apjuosiama „apsaugos juosta“, kurios tikslas užtverti kelią galimai Prancūzijos ekspansijai; šalių nugalėtojų ekspansija, nepaisant tautinių siekimų; Rusija pasilieka Suomiją ir Besarabiją, aneksuoja beveik visą Lenkiją; Prūsija pasisavina trečdalį Saksonijos ir išplečia savo valdas Reino srityje, Austrija gauna Italijos žemes – Lombardiją ir Veneciją; Anglija išlaiko savo svarbias bazes – Kapo koloniją, Ceiloną ir Maltą.

Šaltinis B (Iš knygos „Europos istorija“)

Po bolševikų revoliucijos Rusijoje, po Vokietijos monarchijos žlugimo ir Austrijos-Vengrijos imperijos pasidalijimo kyla klausimas: koks politinės santvarkos tipas įsigalės Europos šalyse – naujose ir seniau susikūrusiose? Iš pradžių atrodo, kad daugiausia galimybių laimėti turi demokratija, bet kai kuriose Europos tautose ji taip silpnai prigyja, kad padėtis gana greitai keičiasi.

Per karą daugelis Europos tautų išreiškė savo valią tapti nepriklausomomis. Visi norėtų gyventi savoje valstybėje, bet idealistinės Vilsono vizijos atsimušė į neišsprendžiamas sienų problemas, kai ribotoje teritorijoje kartu gyvena skirtingos tautybės. [...]

Prie viso šito dar pridurkime ekonomines ir finansines problemas. Karas prarijo daugybę pinigų, o taikiu metu būtina atkurti ekonomiką. Naujos sienos suskaldė senąsias ekonomines erdves. Valstybės nugalėtojos reikalauja iš pralaimėjusiųjų mokėti reparacinius mokesčius.

Šaltinis C (1919 m. karikatūra „Taika, tobula taika“, vaizduojanti Paryžiaus taikos konferenciją)

Ant šalmo užrašyta: „Karas“. Ant kardų užrašyta: „Prūsiškas militarizmas ir bolševizmas“.
Ant šalmo užrašyta: „Karas“. Ant kardų užrašyta: „Prūsiškas militarizmas ir bolševizmas“.

Klausimai

45. Remdamiesi šaltiniais, nurodykite istorinius įvykius, kurių pasekmes svarstė valstybių atstovai Vienos ir Paryžiaus suvažiavimuose.
Vienos .......... Paryžiaus ............. (2 taškai) Atsakymas

46. Remdamiesi šaltiniu A ir žiniomis, įvardykite dvi idėjas, kurių plitimą Europoje siekė sustabdyti Vienos kongresas. Nurodykite konkrečius sąjungininkų sprendimus, kuriais buvo stabdomos šios idėjos.
Idėja .............. Sprendimas ................
Idėja .............. Sprendimas ................ (2 taškai) Atsakymas

47. Remdamiesi šaltiniu A ir žiniomis, paaiškinkite, kaip Vienos kongrese buvo pakeistas lenkų ir vokiečių žemių politinis statusas.
Lenkų ................ Vokiečių ............... (2 taškai) Atsakymas

48. Remdamiesi šaltiniu B, įvardykite du politinius principus, kuriais vadovaujantis buvo siekiama pertvarkyti Europą. Paaiškinkite, kaip kiekvieną iš jų sekėsi įgyvendinti.
Principas ............ Paaiškinimas ..............
Principas ............ Paaiškinimas .............. (2 taškai) Atsakymas

49. Šaltinyje B rašoma, kad „idealistinės Vilsono vizijos atsimušė į neišsprendžiamas sienų problemas“. Remdamiesi žiniomis, pasirinktinai nurodykite du konkrečius pavyzdžius, atspindinčius sudėtingus tautų santykius naujai sukurtose valstybėse.
1. ................. 2. ................. (2 taškai) Atsakymas

50. Remdamiesi šaltiniu B, nurodykite dvi priežastis, dėl kurių sunkiai sekėsi sureguliuoti ekonomines ir finansines problemas.
1. ................. 2. ................. (2 taškai) Atsakymas

51. Apibūdinkite, kaip karikatūros (šaltinis C) autorius vertina Paryžiaus taikos konferenciją. Nurodykite dvi valstybes, kurių grėsmingumas išryškintas karikatūroje. Paaiškinkite, kaip kiekviena iš šių valstybių kėlė pavojų taikai.
Apibūdinimas ............
Valstybė ................ Paaiškinimas ................
Valstybė ................ Paaiškinimas ................ (3 taškai) Atsakymas

52. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, paaiškinkite, kuo iš esmės skyrėsi Vienos kongreso ir Paryžiaus taikos konferencijos dalyvių požiūris į teritorijų suskirstymą ir politinį valdymą. Įvertinkite, kuriame suvažiavime buvo keliamos pažangesnės politinės idėjos.
Teritorijų suskirstymas ...............
Politinis valdymas ............... Įvertinimas .............. (3 taškai) Atsakymas

2012 m. valstybinis egz.