Šaltiniai

Į 49-55 klausimus atsakykite remdamiesi A, B, C ir D šaltiniais.

A šaltinis (Iš 1918 m. JAV prezidento Vudro Vilsono „Keturiolikos punktų“ taikos programos)

I. Atviros taikos derybos, po kurių neturi būti jokių slaptų tarptautinių susitarimų, o diplomatija ateityje turi veikti atvirai ir viešai. [...]

VI. Kariuomenės išvedimas iš visos rusų teritorijos ir toks visų Rusijos problemų sureguliavimas, kuris garantuos visišką ir laisvą kitų pasaulio tautų bendradarbiavimą, leis netrukdomai ir nevaržomai priimti laisvus jų politinės raidos ir nacionalinės politikos sprendimus ir garantuos Rusijos džiaugsmingą priėmimą į laisvų tautų bendriją, esant tokiam valdymui, kokį ji pati išsirinks [...].

VIII. Visa Prancūzijos teritorija turi būti išvaduota ir užimtos jos sritys sugrąžintos, o skriauda, kurią Prancūzijai padarė Prūsija 1871 m. [...], turi būti ištaisyta [...].

X. Austrijos-Vengrijos tautoms [...] reikia suteikti visas laisvos autonominės raidos galimybes.

XIII. Turi būti sukurta nepriklausoma lenkų valstybė, kuri jungtų teritorijas, neginčijamai apgyvendintas vien lenkų [...].

XIV. Ypatinga sutartimi turi būti įkurta visuotinė tautų asociacija, kuri suteiktų tiek didelėms, tiek mažoms valstybėms politinės nepriklausomybės ir teritorinio neliečiamumo abipusiai naudingas ir vienodas garantijas.

B šaltinis (Iš Didžiosios Britanijos premjero D. Loido Džordžo kalbos)

Atgimusios tautos kėlėsi iš savo kapų besotės ir alkanos, po ilgo pasninko savo vergovės požemiuose, [...] tos tautos graibstė, kas arčiausia, dar nenusimetusios numirėlio apdaro [...]. Tos tautos – tikėkite manimi – yra dar didesnės imperialistės negu Anglija ar Prancūzija, didesnės net už Jungtines Amerikos Valstijas. Man tai ypač skaudu kaip žmogui, kuris visą gyvenimą kovojo už mažų tautų laisvę. [...] Britų tauta nesirengia veltis į ginčus, kurie gali kilti dėl Lenkijos ar Aukštutinės Silezijos miesto Dancigo. Britams atrodo, kad to Europos kampelio gyventojai yra nepastovaus būdo ir lengvai įaudrinami; jie bet kurią akimirką gali kibti vieni kitiems į atlapus, ir bus labai sunku nustatyti, kas tame kivirče teisus, o kas ne.

C šaltinis (1919 m. karikatūra „Burbulų pūtimas“)

C šaltinis
C šaltinis

Užrašas ant burbulo: „Tautų Sąjunga“.
Užrašas ant dubens: „Idealizmas“.

D šaltinis (Europa po Pirmojo pasaulinio karo)

D šaltinis
D šaltinis

Klausimai

49. Nurodykite tris tarptautinių santykių principus, kuriuos iškėlė V. Vilsonas (A šaltinis). Paaiškinkite, koks buvo šių principų pagrindinis tikslas.
1 ................... 2 ................. 3 .................. Paaiškinimas .................... (4 taškai) Atsakymas

50. Kokių dviejų pasikeitimų V. Vilsonas tikėjosi Rusijoje (A šaltinis)?
1 ................... 2 ................. (2 taškai) Atsakymas

51. Paaiškinkite, kuo buvo panašūs ir kuo skyrėsi V. Vilsono siūlymai, sprendžiant Austrijos-Vengrijos ir Lenkijos problemas (A šaltinis).
Panašumas ........................... Skirtumas ......................... (2 taškai) Atsakymas

52. Nurodykite dvi D. Loido Džordžo kalboje išsakytas mintis (B šaltinis). Paaiškinkite, kodėl jis abejojo „atgimusiomis tautomis“.
1 ................... 2 ................. Paaiškinimas ..................... (3 taškai) Atsakymas

53. Kokios trys idėjos išreikštos karikatūroje? Įvardytas idėjas pagrįskite karikatūros detalėmis.
1 ................... 2 ................. 3 .................. (3 taškai) Atsakymas

54. Įvardykite teritorijas, kurios žemėlapyje pažymėtos skaičiais 1, 2 ir 3. Nurodykite, kurios valstybės konfliktavo dėl šių teritorijų.
1 ...................... Valstybės ......................
2 ...................... Valstybės ......................
3 ...................... Valstybės ...................... (3 taškai) Atsakymas

55. Įvardykite tris priežastis, kodėl Europoje sunkiai sekėsi įgyvendinti V. Vilsono taikos programą. Atsakymus pagrįskite.
1 ................... 2 ................. 3 ................. (3 taškai) Atsakymas

2017 m. valstybinis egz.