Akelaitis Mikalojus

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Akelaitis Mikalojus

(1829-1887), lietuvių rašytojas, kalbininkas, 1863 m. sukilimo dalyvis.

1850 m. baigė Marijampolės gimnaziją, mokytojavo Marijampolėje, nuo 1852 m. apsigyveno Varšuvoje ir vertėsi žurnalisto darbu. 1858 m. laikraštyje „Teka Wilenska“ išspausdino laišką, kuriame vienas pirmųjų iškėlė mintį leisti lietuvišką laikraštį. 1858 m. grįžo į Lietuvą. 1860 m. išrinktas Vilniaus archeologinės draugijos nariu. 1861 m. įsitraukė į slaptą sąjūdį sukilimui ruošti. Parašė lietuviškus eiliuotus atsišaukimus „Gromata Vilniaus senelio“ ir „Pasaka senelio“, kuriuose ragino valstiečius sukilti prieš caro valdžią. 1861 rusų persekiojamas išvyko į Paryžių. 1863 m. prasidėjus sukilimui slapta grįžo į Lietuvą ir laikinosios sukilimo vyriausybės buvo paskirtas Augustavo vaivadijos sukilėlių komisaro padėjėju, jo pareiga buvo organizuoti sukilėlių būrius, tiekti sukilėliams ginklus, maistą, literatūrą. 1864 pasitraukė į Prūsiją, buvo suimtas. Karaliaučiuje nuteistas 2 metams kalėjimo, pabėgo į Paryžių, gavo Prancūzijos pilietybę. Įsteigė „Želmens“ draugiją. 1884-1885 m. bendradarbiavo „Aušroje“, 1879 m. „Gazietoje Lietuviškoje“ (JAV). Nuo 1870 m. rašė įvairiuose lenkų žurnaluose. Darbai: „Lietuvių-lenkų kalbų žodynas“ (1859), „Elementorius arba pradžia mokslo sudėta mažiems vaikeliams“ (1860), „Lietuvių kalbos gramatika“ (1890) ir kt.