Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 66
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Jablonskis Jonas

J. Jablonskis
J. Jablonskis
(slap. Rygiškių Jonas; 1860-1930), lietuvių kalbininkas, žymiausias XX a. I p. lietuvių kalbos normintojas.

Jablonskis Konstantinas

(1892-1960), istorikas, teisės istorikas.

Jadvyga

(Jadwiga; 1374-1399), Lenkijos karalienė (1384-1499), Vengrijos ir Lenkijos karaliaus Liudviko I jauniausioji duktė, Jogailos pirmoji žmona.

Jahvė

(Jehova), šventasis judaizmo Dievo Kūrėjo vardas, kuris buvo apreikštas Mozei. Iš judaistinės sampratos kilo krikščioniškojo Dievo Tėvo sąvoka.

Jakobinai

(Jakobinų klubas), Prancūzijos politinė grupė, susiformavusi Prancūzijos didžiosios revoliucijos metu. Žymiausi vadovai – M. Robespjeras, Ž. P. Maratas, Ž. Ž. Dantonas. 1793 m. buvo užgrobusi valdžią, vykdė terorą. Jakobinų diktatūra žlugo 1794 m., įvykdžius Termidoro perversmą.

Jakštas Adomas

(tikr. Aleksandras Dambrauskas; 1860-1938), kunigas, prelatas, rašytojas, literatūros tyrinėtojas, filosofas.

Jaltos konferencija

žr. Krymo konferencija.

Jam Zapolskio paliaubos

1582 m. tarp ATR ir Maskvos sudaryta sutartis, užbaigusi Livonijos karą.

Janyčarai

1328-1826 m. Osmanų imperijoje egzistavusi reguliari rinktinė pėstininkų kariuomenė, sudariusi uždarą privilegijuotą karinę kastą.

Jankus Martynas

M. Jankus
M. Jankus
(1858-1946), lietuviškos spaudos leidėjas, publicistas, vienas lietuvių tautinio sąjūdžio vadovų, aušrininkas. Vadinamas Mažosios Lietuvos patriarchu. Vienas laikraščio „Aušra“ leidėjų, jo atsakingasis redaktorius.

Janulaitis Augustinas

A. Janulaitis
A. Janulaitis
(1878-1950), teisininkas, istorikas, politikas. 1918 m. buvo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos valdytojas, 1919-1925 m. Vyriausiojo tribunolo teisėjas, 1924 m. pirmininkas.

Jaroslavas Išmintingasis

(apie 989-1054), Kijevo didysis kunigaikštis (nuo 1019). Didžiojo kunigaikščio Vladimiro Sviatoslavičiaus sūnus.

Jasinskis Jokūbas

J. Jasinskis
J. Jasinskis
(1761-1794), 1794 m. sukilimo Lietuvoje vadas. Sukilėlių generolas leitenantas.

Jaunaturkiai

XIX a. pab.-XX a. pr. Osmanų imperijos politinio judėjimo dalyviai.

Jaunoji Lietuva

(Lietuvių tautinės jaunuomenės sajunga Jaunoji Lietuva), 1927-1940 m. veikusi tautininkų jaunimo organizacija. Ugdė tautinę savimonę, patriotizmą, skatino domėtis tautos praeitimi, puoselėti jos tradicijas.

Jaunutis

Lietuvos didysis kunigaikštis (1341-1345). Jauniausias Gedimino sūnus. Iki tėvo mirties (1341) nevaldė jokios srities, todėl broliai Algirdas ir Kęstutis nepripažino jo valdžios. 1345 m. Kęstutis netikėtai užėmė Vilnių ir didžiojo kunigaikščio valdžią perdavė Algirdui.

JAV nepriklausomybės deklaracija

1776 m. liepos 4 d. Filadelfijoje pasirašytas dokumentas, paskelbęs apie 13 kolonijų atsiskyrimą nuo D. Britanijos ir naujos nepriklausomos valstybės – JAV susikūrimą. Prie dokumento parengimo ypač prisidėjo švietėjas T. Džefersonas. Deklaracijos pagrindas – švietėjiška prigimtinių žmogaus teisių teorija. Įtvirtintas tautos suverenumo principas tapo valstybinės santvarkos pagrindu.

JAV nepriklausomybės karas

Šiaurės Amerikos kolonijos XVIII a.
Šiaurės Amerikos kolonijos XVIII a.
D. Britanijai priklausiusių 13 kolonijų Š. Amerikoje karas su metropolija dėl nepriklausomybės 1775-1783 m.

JAV pilietinis karas

ginkluotas konfliktas tarp JAV šiaurinių ir pietinių valstijų 1861-1865 m. Baigėsi šiauriečių pergale.

Jehovos liudytojai

krikščioniškos kilmės religinė grupė, atsiradusi 1872 m. JAV.

Jekaterina I

(tikr. Marta Skawronska; 1684-1727), Rusijos imperatorė (1725-1727).

Jekaterina II

Jekaterina II
Jekaterina II
(Sophie Augusta Friederika von Anhalt-Zerbst; 1729-1796), Rusijos imperatorė (1762-1796). Vokiečių kunigaikščio duktė.

Jelcinas Borisas

B. Jelcinas
B. Jelcinas
(Boris Jelcin; 1931-2007), inžinierius statybininkas, SSRS ir Rusijos politikas, pirmasis Rusijos prezidentas (1991-1999).

Jelizaveta

Jelizaveta
Jelizaveta
(Jelizaveta Petrovna; 1709-1762), Rusijos imperatorė (1741-1762). Petro I ir Jekaterinos I duktė.

Jerichonas

(kt. Jerichas), miestas Jordanijos š. vakaruose, į š. rytus nuo Jeruzalės. Laikomas vienu seniausių pasaulio miestų. Apie 7800 m. pr. Kr. jo vietoje buvusi gyvenvietė užėmė maždaug 4 ha teritoriją, turėjo gynybinius bokštus, buvo religinio kulto centras. IV tūkstm. pr. Kr. buvo apjuostas gynybinėmis sienomis. XVI a. pr. Kr. miestą sugriovė izraelitų gentys.

Jeruzalė

(hebr. Jerušalajim), miestas Izraelyje ir Palestinos teritorijoje. Izraelio sostinė, krikščionybės, judaizmo ir islamo kultūros centras. Vienas seniausių Art. Rytų miestų. Šaltiniuose minimas nuo II t-mečio pr. Kr. vidurio.

Jeruzalės karalystė

Palestinoje ir Sirijoje kryžininkų įkurta valstybė (1099-1291), popiežiaus lenas. Jos vasalai buvo Tripolio, Edesos grafystės ir Antiochijos kunigaikštystė.

Jėzuitai

(Jėzaus draugija; lot. Societas Jesu, SJ), katalikų vienuolių ordinas, kurį 1534 Paryžiuje įkūrė smulkus ispanų bajoras Ignacas Lojola kovai su reformacija. 1540 m. ordino įstatus patvirtino popiežius. Jėzuitai stengėsi įsiviešpatauti švietimo sistemoje, įsigalėti valdovų rūmuose, įsigyti turtų, įtvirtinti katalikybę. XVI a. paplito daugelyje Europos šalių. 1773 m. ordinas likviduotas, 1814 m. vėl atkurtas.

Jėzus Kristus

(hebr. Ješua – Jahvė gelbėja, lot. Christus – Pateptasis, Mesijas; m. apie 30), religinis reformatorius ir krikščionybės pradininkas, gyvenęs Palestinoje.

Ježovas Nikolajus

(1895-1938), SSRS NKVD vadovas 1936-1938 m. Vienas iš svarbiausių masinių represijų organizatorių.

Joga

1. Indijos filosofinių ir religinių sistemų dalis. Šiuo metu plačiai paplito ir Vakaruose;
2. žmogaus psichikos ir kūno valdymo metodas siekiant ypatingos psichinės ar fizinės būsenos.

Jogaila

Jogaila
Jogaila
(apie 1351-1434), Lietuvos didysis kunigaikštis (1377-1381 ir 1382-1392), Lenkijos karalius Vladislovas II Jogaila (1386-1434). Algirdo sūnus. Jogailaičių dinastijos Lenkijoje pradininkas.

Jogailaičiai

Gediminaičių dinastijos atšaka, iš Lietuvos kilusi LDK, Lenkijos, Vengrijos, Čekijos valdančioji dinastija. Pradininkas Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila. Lietuvą Jogailaičiai valdė 1377-1392 m., 1440-1572 m. (Jogaila, Kazimieras, Aleksandras, Žygimantas Senasis, Žygimantas Augustas).

Jogailos privilegijos

Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jogailos privilegijos, suteiktos 1387 m. Lietuvos (Aukštaitijos) krikšto proga:
1. Vilniaus vyskupui. Buvo įkurta Vilniaus vyskupija. Privilegija davė pradžią Katalikų bažnyčios žemėvaldai Lietuvoje.
2. Lietuvos bajorams katalikams. Užtikrino jų tėvonijų nuosavybės teisę, pažadėjo neatiminėti tėvonijų iš neištekėjusių antrą kartą bajorų našlių. Bajorus atleido nuo kelių tiesimo ir paliko tik prievolę statyti pilis ir eiti karo tarnybą. Ši privilegija davė pradžią bajorų luomo formavimuisi.
3. Vilniaus miestiečiams suteikė Magdeburgo teises, įteisino miestiečių valdžios institutus. Šia privilegija prasidėjo LDK miestų savivalda.

Jogailos universitetas

žr. Krokuvos universitetas.

Jokūbas

žydų tautos patriarchas. Izaoko sūnus, Abraomo vaikaitis, 12 Izraelio genčių protėvis.

Joldijos jūra

Baltijos jūros raidos stadija (8000-7300 m. pr. Kr.). Pavadinta jūrų moliusko „Joldia arctica“ vardu.

Jonas Albrechtas

(1459-1501), Lenkijos karalius (1492-1501), Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio sūnus.

Jonas III

(1537-1592), Švedijos karalius (1569-1592), Gustavo I Vazos antrasis sūnus.

Jonas Paulius II

(tikr. Karolis Voityla; 1920-2005), iš Lenkijos kilęs popiežius (1978-2005). Pirmasis popiežius ne italas po 1523 metų. 1993 m. lankėsi Lietuvoje.