Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 24.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Zablockis Jurgis

(apie 1510-1563), lietuvių raštijos pradininkas. Studijavo Vitenberge, Krokuvos, Karaliaučiaus universitetuose, dėstė A. Kulviečio mokykloje Vilniuje.

Zamoiskis Andrius

(1716-1792), grafas, Lenkijos kancleris. Karaliumi išrinkus S. Poniatovskį, 1764 m. tapo Lenkijos kancleriu. Kartu su Čartoriskiais bandė vykdyti valstybės reformas, riboti „liberum veto“.

Zanas Tomas

(Zan; 1796-1858), lenkų poetas. Poeto A. Mickevičiaus bičiulis. Studijavo Vilniaus universitete. 1820-1823 m. filomatų ir filaretų draugijų vienas steigėjų ir vadovų. Kalintas ir  ištremtas į Orenburgą. Už sėkmingus tyrinėjimus mineralogijos srityje amnestuotas.

Zanavykai

pietiniai vakarų aukštaičiai. Zanavykų šnekta artimiausia bendrinei lietuvių kalbai. Gyvena Griškabūdžio, Kudirkos Naumiesčio apylinkėse.

Zapolskij Jamo paliaubos

Žr. Jam Zapolskio paliaubos.

Zaratustra

(Zoroastras; apie 600 pr. Kr.), zoroastrizmo religijos pradininkas. Būdamas dvasininku pradėjo skelbti naujos religijos tiesas ir buvo priverstas bėgti prie Aralo jūros. Čia sukūrė naujosios religijos apmatus – 17 giesmių, kurios sudaro „Avestą“. Ją tobulino sekėjai.

Zauerveinas Jurgis

(Sauerwein; 1831-1904), visuomenės veikėjas, poliglotas, poetas, rašęs daugeliu kalbų, publicistas, keliautojas. 1877-1898 m. gyveno Mažojoje Lietuvoje, rašė lietuviškoje spaudoje.

Zavadskiai

spaustuvininkų šeima, 1803 m. atvykusi į Lietuvą iš Poznanės. Leido knygas lenkų, lietuvių kalbomis. Jų dėka 1805-1939 m. Vilnius tapo stambiu lenkų leidyklų židiniu.

Zavadskis Juozapas

(1781-1838), spaustuvininkas, garsios Vilniaus leidyklos ir knygyno įkūrėjas. 1803 m. Vilniuje įsteigė spaustuvę, kuri po poros metų perėmė Vilniaus un-to knygų leidybą. J. Zavadskio leidykla, vėliau vadovaujama jo sūnų Adomo ir Felikso bei jų palikuonių, iki 1939 m. išleido per 700 lietuviškų knygų.

Zebržydovskio rokošas

Lenkijos bajorų maištas prie valdovą Zigmantą Vazą 1606-1607 m.

Zemstva

1864-1918 m. Rusijos imperijoje – gubernijų, apskričių, nuo 1917 m. ir valsčių savivaldybė. Neegzistavo ten, kur vyravo nerusai bajorai arba kur nebuvo dvarininkų žemėvaldos (Kaukaze, Lenkijoje, Pabaltijyje, Sibire).

Zenkevičius Jonas

(1825-1888), dailininkas tapytojas. Nutapė Lietuvos kultūros veikėjų (S. Daukanto, M. Valančiaus, A. Baranausko ir kt.) portretų, buitinių ir istorinių kompozicijų.

Zigmantas I Liuksemburgietis

Zigmantas I Liuksemburgietis
Zigmantas I Liuksemburgietis
(1368-1437), Šv. Romos imperijos imperatorius (nuo 1410).

Zikaras Juozas

(1881-1944), lietuvių dailininkas, skulptorius. Sukūrė paminklų (J. Radvilos Biržuose, „Knygnešį“ Kaune, J. Basanavičiaus, S. Daukanto paminklinius biustus Kaune, M. K. Čiurlionio Vilniuje, Rasų kapinėse ir kt.), skulptūrų, portretinių skulptūrų, figūrinių kompozicijų, dekoratyvinių skulptūrų.

Zikuratas

Zikuratas
Zikuratas
(akadų k. zikkuratu), sen. Mesopotamijos tautų kulto pastatas. Pirmieji juos statė šumerai, vėliau babiloniečiai, akadai. Keturkampis, laiptuotas, į viršų siaurėjantis statinys. Paprastai turėjo 3-7 aukštus ir nedidelę šventyklą viršuje. Žymiausi – Uro mieste, Babilone prie dievo Marduko šventyklos.

Zinovjevas Grigorijus

(tikr. Geršonas Radomyseskis; 1883-1936), žydų revoliucionierius, bolševikų partijos veikėjas.

Zodiako žvaigždynai

dvylika žvaigždynų, per kuriuos eina ekliptika, Mėnulio ir planetų metiniai keliai. Kiekviename Zodiako žvaigždyne Saulė būna maždaug mėnesį. Žvaigždynų įvardijimas susijęs su primityviais astronominiais kalendoriniais stebėjimais siekiant nustatyti metų sezonų pradžią. Pavadinimų kilmė yra indoeuropietiška. Galutinai Zodiako ratas susiformavo Kristaus eros pradžioje.

Zoomorfizmas

(gyvūnas + pavidalas), gyvūnų bruožų priskyrimas realiems arba įsivaizduojamiems objektams. Labiausiai susijęs su gyvūnu kultu, kurio šaknys glūdi totemizme.

Zoroastrizmas

dualistinė senovės Persijos religija, pradėta Zaratustros. Griežtai etinės krypties: žmogus turįs galimybę pasirinkti – blogu elgesiu remti Angrą Mainjų (svarbiausią piktąją dvasią) ar gerais darbais prisidėti prie neišvengiamos Ahūros Mazdos (šviesos ir gėrio dievo) pergalės šio pasaulio pabaigoje. Zoroastrizmą iš Persijos išstūmė islamas.

Zubovai

Rusijos, vėliau ir Lietuvos dvarininkų giminė.

Zubovas Platonas

(1767-1822), grafas, Jekaterinos II favoritas. 1791-1796 m. faktiškai vadovavo Rusijos imperijos politikai. Dalyvavo ATR padalijimuose. Po III padalijimo 1795 m. gavo daug dvarų Lietuvoje (Kretingą, Plungę, Šiaulių ekonomiją).

Zulų karas

D. Britanijos ir Zululendo karas, vykęs 1879 m.

Zveždovskis Liudvikas

(apie 1825-1864), 1863 m. sukilimo dalyvis. Dalyvavo organizuojant Judėjimo komitetą, buvo vienas iš jo vadovų. Sukilėlių Mogiliovo vaivada. Kovėsi Baltarusijoje, Lenkijoje. 1864 m. pateko į nelaisvę, pakartas.

Zygfrydo linija

įtvirtinimų sistema Vokietijos vakariniame pasienyje nuo Olandijos iki Šveicarijos, įrengta 1935-1939 m. Ilgis apie 500 km. 1945 m. ją pralaužė JAV kariuomenė. Beveik visi įtvirtinimai buvo sunaikinti, iš dalies išliko tik požeminiai įrenginiai.


Naudota literatūra ir šaltiniai