Bačkis Audrys Juozas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Bačkis Audrys Juozas

(g. 1937), kardinolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Romos katalikų Bažnyčios kanonistas ir diplomatas.

Studijavo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Nuo 1961 m. kunigas. Kurį laiką gyveno JAV. Grįžęs į Romą, įstojo į Popiežiškąją bažnytinę akademiją, kur buvo rengiami kunigai diplomatinei Šventojo Sosto tarnybai. Kartu Popiežiškajame Laterano universitete studijavo bažnytinę teisę ir įgijo kanonų teisės daktaro laipsnį. 1964 pradėjo diplomatinę tarnybą. Buvo Apaštalų Sosto nunciatūros sekretoriumi Filipinuose, Kosta Rikoje, Turkijoje ir Nigerijoje. Vėliau dirbo Vatikano valstybės sekretoriate Bažnyčios viešųjų užsienio reikalų taryboje, sprendžiančioje tarptautinių organizacijų, taikos ir nusiginklavimo klausimus. Kaip Vatikano delegacijos narys, 1975 m. dalyvavo Jungtinių Tautų konferencijoje Vienoje. Konferencija buvo skirta tarptautinių organizacijų santykiams svarstyti. 1979 m. paskirtas Bažnyčios viešųjų užsienio reikalų tarybos vicesekretoriumi ir pakeltas tikruoju Apaštalų Sosto prelatu. Nuo 1988 m. vyskupas. Tais pačiais metais pakeltas arkivyskupu ir paskirtas nuncijumi Olandijoje. Nuo 1991 m. Vilniaus arkivyskupas metropolitas. 1993-1990 m. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas. 2001 m. pakeltas kardinolu.