Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti

Komitetas
Komitetas
labdaros organizacija, veikusi 1914-1918 m. Įsteigta Lietuvių laikoinojo komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti pagrindu 1914 m. pabaigoje Vilniuje. Teikė materialinę paramą visoje lietuvių gyvenamoje teritorijoje. Centrinio komiteto pirmininku išrinktas M. Yčas.

1915 m. vokiečiams okupuojant visą Lietuvą centrinis komitetas pasidalijo. Vilniuje likusio komiteto dalies pirmininku išrinktas A. Smetona. Trys komiteto delegatai 1916 m. pavergtųjų tautų kongrese Lozanoje iškėlė Lietuvos nepriklausomybės reikalavimą. A. Smetona tapo Vasario 16-osios akto signataru. Į Rusiją pasitraukusi centrinio komiteto dalis, vadovaujama M. Yčo, įsteigė 254 skyrius, globojo daugiau kaip 200 tūkst. pabėgėlių, rūpinosi jaunimo švietimu. Po 1917 m. spalio perversmo, apkaltinę priešiška veikla, bolševikai draugijos Rusijos centrą 1918 m. uždarė ir konfiskavo turtą.