Pasaulio lietuvių bendruomenė

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pasaulio lietuvių bendruomenė

(sutr. PLB), 1958 m. Niujorke įkurta lietuvių išeivių politinė, visuomeninė ir kultūrinė organizacija, vienijanti įvairiose valstybėse veikiančias lietuvių bendruomenes.

1946 m. Hanau mieste Vokietijoje lietuvių tremtinių atstovų suvažiavime įkurta Lietuvių tremtinių bendruomenė. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK) parengė bendruosius PLB veiklos nuostatus ir 1949 m. paskelbė juos kartu su Lietuvių charta, kurioje išvardyti tokie kiekvienam lietuviui privalomi gyvenimo tikslai: išlaikyti lietuvišką savimonę, kurti lietuvišką šeimą, palaikyti tautinę kultūrą, švietimą, spaudą, kovoti dėl nepriklausomos Lietuvos. 1958 m. Niujorke susirinko I-asis PLB Seimas, kuris priėmė PLB Konstituciją ir išrinko PLB valdybą. Pirmuoju Valdybos pirmininku buvo išrinktas Jonas Matulionis. PLB veiklos principai: visuotinumas, prieinamumas kiekvienam lietuviui, lietuviškumas, demokratiškumas. PLB sudaro atskirų valstybių, kraštų lietuvių bendruomenės. Aukščiausia institucija – Seimas, šaukiamas kas 5 metus. Jis renka valdybą, kontrolės komisiją ir garbės teismą. Valdyba leidžia mėnesinį žurnalą „Pasaulio lietuvis“. Nuo 1992 m. PLB atstovybė veikia Lietuvoje.