Pavieto seimelis

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pavieto seimelis

LDK luominė vietos valdžios institucija. Rinkdavo Seimo atstovus, kandidatus į Žemės bei Pakamario teismus, kitus apskrities pareigūnus, aptardavo svarbius bajorų vietos reikalus.

Į seimelius rinkdavosi ir svarbiausius valstybės gyvenimo reikalus kartu svarstydavo visi pavieto bajorai – Ponų tarybos nariai, didikai, vidutiniai ir smulkūs žemvaldžiai. Pavietų seimeliai būdavo sukviečiami prieš kiekvieną LDK seimą, svarstydavo jo darbotvarkę, rinkdavo po 2 delegatus į seimą, parengdavo jiems instrukcijas. Naujoji pavietų seimelių sistema suteikė galimybes visiems LDK bajorams realiai svarstyti svarbiausius valstybės gyvenimo reikalus ir per savo delegatus daugiau ar mažiau veikti seimo sprendimus – vadinasi, prisidėti prie įstatymų leidimo. Apie pavieto seimelio šaukimą buvo pranešama visiems pareigūnams ir viešai skelbiama visų miestelių bažnyčiose ir turgavietėse. Seimelio sesijos trukdavo ne ilgiau kaip 4 dienas, nutarimai būdavo privalomi visiems apskrities bajorams ir įrašomi į apskrities pilies teismo knygas.