Rusinimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Rusinimas

Kirilica
Kirilica
Rusijos imperijoje ir SSRS vykdyta kitataučių rusinimo politika: rusiškų tradicijų prievartinis brukimas nerusams, naikinant jų tautinį savitumą.

Ideologinis šios politikos pagrindas siekia Ivano III laikus: „vienas caras, viena tikyba, viena kalba“. Suaktyvėjo XIX a. (slavofilai, panslavistai) kartu su visoje Europoje kilusia tautiškumo banga. Lietuvoje rusinimo politika buvo grindžiama teiginiu apie rusų tautinę misiją „iš Lenkijos susigrąžintose srityse“. Ypač sustiprėjo nuslopinus sukilimus 1831 m. (uždarytas un-tas, pakeista švietimo sistema, pradėtas Katalikų Bažnyčios persekiojimas, krašto kolonizavimas) ir 1864 m. (lietuviškos spaudos draudimas). Savo tikslų nepasiekė, nors lietuvių tautai padarė didelių nuostolių.