Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Stačiatikybė

(ortodoksija, pravoslavybė), viena iš pagrindinių (greta katalikybės ir protestantų) krikščionių krypčių.

Trejybės dogma Šv. Dvasios šaltiniu laiko tik Dievą Tėvą. Nepripažįsta skaistyklos, atlaidų. Dvasininkija skirstoma į juodąją (vienuolius), kuri užima aukščiausius postus valstybėje ir baltąją. Celibatas privalomas tik vienuoliams.