Vasario šešioliktosios aktas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Vasario šešioliktosios aktas

Signatarų namai
Signatarų namai
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos nutarimas atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, pasirašytas Vilniuje.

Posėdžiui pirmininkavo J. Basanavičius. Akte rašoma, kad Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir Lietuvių Vilniaus konferencijos (1917 09 17-22) rezoliucija, vienbalsiai nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes su pareiškimu, kuriuo skelbia atkurianti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas visų Lietuvos gyventojų demokratiniu būdu išrinktas Steigiamasis seimas. Aktą pasirašė Lietuvos Tarybos nariai: J. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis, S. Kairys, P. Klimas, D. Malinauskas, V. Mironas, S. Narutavičius, A. Petrulis, J. Šaulys, K. S. Šaulys, J. Šernas, A. Stulginskis, A. Smetona, J. Smilgevičius, J. Vailokaitis, J. Vileišis. Paskelbtas 1918 02 19 „Lietuvos aido“ Nr. 22.