Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 138.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Teisinė valstybė

valstybė, kurioje viešpatauja įstatymai, asmens ir organizacijų laisvės bei demokratinė įstatymų vykdymo kontrolė, o valdžia tarnauja visuomenei.

Teisių bilis

(angl. Bill of Rights):
1. D. Britanijos konstitucinis aktas, kurį, pritarus karaliui Vilhelmui Oraniečiui, parlamentas pateikė 1689 m. Sudarė 13 straipsnių, kuriais nustatyta konstitucinės parlamento valdžios garantijos, apribota karaliaus kompetencija įstatymų leidybos, finansų, teismo ir karinėse srityse. Numatė reguliarų parlamento šaukimą, rinkimų ir deputatų diskusijų laisvę. Visiems piliečiams garantavo asmeninę religijos išpažinimo laisvę;
2. JAV 1787 m. konstitucijos 10 pirmųjų pataisų. Priimtas 1789 m., įsigaliojo 1791 m. Įteisino žodžio, spaudos, susirinkimų ir kitas demokratines laisves, Bažnyčią atskyrė nuo valstybės.

Temidė

sen. graikų teisingumo deivė. Urano ir Gėjos duktė. Prometėjo motina. Vaizduota moterimi su raiščiu ant akių ir svarstyklėmis rankose.

Temistoklis

(gr. Temistoklēs; 527-459 pr. Kr.), Atėnų politikas, karvedys. Ne kartą buvo archontas ir strategas.

Teodoras

Kijevo kunigaikštis, Gedimino brolis. Apie 1325 m. užėmė Kijevą, veikiausia padedamas didžiojo kunigaikščio Gedimino.

Teodoras Liubartaitis

(mirė 1431), Liubarto sūnus, Gedimino vaikaitis, Volynės Vladimiro ir Lucko, vėliau – ir Seversko kunigaikštis.

Teodorikas

(apie 454-526), Ostgotų karalius. 488 m. įsiveržė į Italiją, 493 m. nuvertė jos karaliumi pasiskelbusį Odoakrą ir įkūrė ostgotų valstybę su sostine Ravena. Kasiodoro sudarytame Teodoriko raštinės dokumentų rinkinyje „Įvairenybės“ yra paskelbtas jo laiškas, rašytas aisčiams VI a. 3 deš., kurių pasiuntiniai apie 523 m. buvo atvykę pas Teodoriką ir atgabenę valdovui dovanų gintaro.

Teodosijus I Didysis

(lot. Theodosius I Magnus; 346-395), Romos imperatorius 379-392 m.

Teofilis

(Teofilas; m. 1330), LDK stačiatikių metropolitas (1317-1330).

Teokratija

valstybės valdymo forma: pagal šalies religijos šventojo rašto nuostatas aukščiausią valdžią turi religiniai vadovai.

Teologija

mokslas apie Dievą. Religinės doktrinos dalis.

Terasa

plokščias ar jam artimas paviršius upės ar ežero krante, apribotas iš vienos pusės kylančios, iš kitos besileidžiančios pakopos.

Teritorinė bendruomenė

žmonių kolektyvas, kurio narius, suirus gimininei bendruomenei, jungė nebe giminystės ryšiai, o bendrai naudojama žemė.

Teritoriniai vandenys

jūros juosta, esanti prie valstybės krantų, arba vidaus vandenų (upių, ežerų) ribos, sudarančios valstybės teritorijos dalį. Pagal tarptautines konvencijas, teritorinių vandenų plotis negali viršyti 12 jūrų mylių skaičiuojant nuo didžiausio atoslūgio ribos.

Terleckas Antanas

(1928-2023), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui vienas žymiausių veikėjų. Lietuvos laisvės lygos (LLL) vienas įkūrėjų ir vadovas. Ne kartą sovietų valdžios kalintas. 1987 m. rugpjūčio 23 d. kartu su kitais organizavo Molotovo-Ribentropo pakto paminėjimui skirtą mitingą prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje.

Termidoras

(pranc. thermidor iš gr. thermē – šiluma + dōron – dovana), Prancūzijos respublikos kalendoriaus (1793-1805) XI mėnuo (07 19/20-08 17/18).

Termidoro perversmas

Prancūzijos revoliucijos laikotarpio Konvento deputatų maištas. Kilo 1794 m. liepos 24 d. (pagal rev. kalendorių termidoro mėn. 9 d.). Pašalino jakobinų diktatūrą. M. Robespjeras ir artimiausi jo šalininkai buvo giljotinuoti. Baigėsi teroro ir prasidėjo nuosaikesnis revoliucijos laikotarpis.

Termopilų mūšis

sen. graikų polių ir Persijos kariuomenių mūšis per graikų-persų karus (500-449 m. pr. Kr.). Įvyko 480 m. pr. Kr. Vid. Graikijoje, Termopilų tarpeklyje, per kurį ėjo vienintelis sausumos kelias rytuose iš Š. į Vid. Graikiją.

Termos

Termos Kartaginoje griuvėsiai
Termos Kartaginoje griuvėsiai
(lot. thermae), senovės graikų ir romėnų viešoji pirtis; maudymosi statinių ir įrenginių kompleksas.

Teroras

(lot. terror – baimė, siaubas), politinių priešininkų slopinimas, palaikomas smurto, prievartos, (net fizinio sunaikinimo) priemonėmis.

Terorizmas

(pranc. terrorisme iš lot. terror – baimė, siaubas), nusikalstama veikla, kuriai būdinga teroro naudojimas arba grasinimas susidoroti smurtu, nukreiptu prieš civilius asmenis arba civilinius taikinius. 

Testo aktas

parlamentui reikalaujant, Anglijos karaliaus Karolio II 1673 m. pasirašytas aktas, pagal kurį asmenys, skiriami į valstybės administracijos arba kariuomenės tarnybą, turėjo atsiriboti nuo Romos katalikų tikėjimo ir išpažinti anglikonybę.

Tetidė

(gr. Thetis), sen. graikų mitologijoje – gražuolė jūrų nimfa, viena iš 50 jūrų ramybės ir grožio dievo Nerėjo dukterų, Trojos karo didvyrio Achilo motina, Tesalijos karaliaus Pelėjo žmona.

Tetrarchija

(gr. tetrarchia – keturvaldystė), Romos imperijos valdymo sistema 293-131 m., įvesta imperatoriaus Diokleciano. Pagal ją imperijoje valdžią dalijosi 4 tetrarchai: 2 vyresnieji, turėję augustų titulus, ir 2 pagalbininkai, vadinti cezariais (įpėdiniai).

Tėvonija

feodalinė paveldima žemės valda ir su ja susijusi feodalinė teisė turėti priklausomų valstiečių.

Tėvynės sąjunga

(Lietuvos konservatoriai), Lietuvos Respublikos nuosaiki dešiniojo centro partija, įkurta Atgimimo sąjūdžio pagrindu (1993 05 01).

Tiananmeno įvykiai

Kinijos demokratinis sąjūdis, kurio kulminacija – įvykiai Tiananmeno aikštėje Pekine 1989 m. balandžio-birželio mėn.

Tiesioginiai rinkimai

Seimo, savivaldybių tarybų narių rinkimas be tarpininkų.

Tigranas II

(Tigranas Didysis; 140 pr. Kr.-55 pr. Kr.), D. Armėnijos karalius 95-55 m. pr. Kr. Suvienijo armėnų žemes, užėmė Mesopotamiją, Siriją, ilgai kovojo su Roma, 69 m. pr. Kr. Lukulo sutriuškintas prie Tigranokerto. 66 m. pr. Kr. pakluso Pompėjui tapdamas Romos vasalu.

Tijūnas

XIV-XVIII a. LDK žemesnysis feodalinis pareigūnas. XIV a. ir XV a. I pusėje buvo didžiojo kunigaikščio dvaro administratorius. Prie LDK prijungtose nelietuviškose srityse tijūnas buvo vadinamas didžiojo kunigaikščio vietininku.


Naudota literatūra ir šaltiniai