Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 316.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kromvelis Oliveris

O. Kromvelis
O. Kromvelis
(Oliver Cromwell; 1599-1658), Anglijos revoliucijos laikotarpio politikas, lordas protektorius (1653-1658).

Kronas

(gr. Kronos), sen. graikų mitologijoje vienas iš 7 titanų, jauniausias Urano (Dangaus) ir Gėjos (Žemės) sūnus. Motinos ir brolių padedamas, nuvertė Uraną ir kartu su žmona Rėja įsiviešpatavo pasaulyje. Bijodamas netekti valdžios, rijo ką tik gimusius savo vaikus. Tik Dzeusui pavyko išsigelbėti ir nuversti tėvą nuo sosto.

Kronika

(gr. chronikos – susijęs su laiku):
1. chronologine tvarka išdėstytas istorinių įvykių pasakojimas be analizės ir vertinimo. Viena populiariausių istorijos rašymo viduramžiais formų. Buvo rašomos pasaulio, valstybių ir žemių, miestų, ordinų ir bažnyčių kronikos;
2. nuolatinė naujausių šalies ir pasaulio įvykių apžvalga žiniasklaidoje.

Kronštato sukilimas

tvirtovės, esančios Kotlino saloje prie Peterburgo, kareivių ir Baltijos laivyno jūreivių antibolševikinis sukilimas 1921 m. vasario 28 - kovo 18 d. Vadovavo eserai ir menševikai. Tikslas – nuversti bolševikų diktatūrą, atkurti demokratinę respubliką. Sukilimas buvo žiauriai nuslopintas, bet privertė bolševikus panaikinti karinį komunizmą ir įvesti NEP'ą.

Krupavičius Mykolas

M. Krupavičius
M. Krupavičius
(1885-1970), kunigas, prelatas, politikas. 1920-1926 m. buvo visų Lietuvos Respublikos Seimų narys, po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo paskutiniojo demokratiniu būdu rinkto Seimo pirmasis vicepirmininkas. 1923-1926 m. žemės ūkio ministras. Žemės reformos įstatymo autorius. 1945-1955 m. VLIK pirmininkas.

Krupskaja Nadežda

(1869-1939), Rusijos revoliucionierė, V. Lenino žmona ir pagalbininkė.

Kruvinasis sekmadienis

darbininkų eitynių sušaudymas Sankt Peterburge 1905 m. sausio 22 d. (senuoju st. sausio 9 d.).

Krymo chanatas

XV-XVIII a. gyvavusi totorių valstybė Kryme.

Krymo karas

1853-1856 m. Rusijos karas su Turkija ir jos sąjungininkėmis Didžiąja Britanija, Prancūzija, Sardinijos karalyste dėl įtakos Artimuosiuose Rytuose.

Krymo konferencija

Jaltos konferencija
Jaltos konferencija
(Jaltos konferencija), 1945 m. vasario 4-11 d. Jaltoje (Krymas) vykusi JAV, SSRS ir D. Britanijos vadovų konferencija. F. Ruzveltas, J. Stalinas, V. Čerčilis pareiškė galutinį apsisprendimą sunaikinti nacizmą, okupuoti ir nuginkluoti Vokietiją, nubausti karo nusikaltėlius. Buvo apibrėžtos okupacinių zonų teritorijos, okupacinė zona išskirta Prancūzijai. Svarstytas pokarinės Lenkijos teritorijos klausimas. Nutarta įsteigti tarptautinę Jungtinių tautų organizaciją. Pasirašytas slaptas susitarimas dėl SSRS įstojimo į karą prieš Japoniją.

Kryžiaus žygiai

Kryžininkų įkurtos valstybės
Kryžininkų įkurtos valstybės
Kryžiaus žygiai
Kryžiaus žygiai
(kryžiaus karai), XI a. pab.-XIII a. Vak. Europos krikščioniškųjų valstybių karai, kuriais buvo siekiama iš musulmonų atkariauti krikščionių šventas vietas Palestinoje. Inicijavo ir organizavo omos popiežiai, siekdami susigrąžinti po Krikščionių bažnyčios skilimo 1054 m. prarastą įtaką Rytuose. Iš viso buvo suorganizuoti 8 žygiai.

Kryžiuočių ordinas

Kryžiuočiai
Kryžiuočiai
(teutonų ordinas, vokiečių ordinas; ofic. Vokiečių namų Jeruzalėje ligoninės šventosios Marijos brolių ordinas), karinė vienuolių organizacija rytų Pabaltijyje, jos valstybė. Ordino užuomazga buvo kryžiaus žygio į Palestiną dalyvių vokiečių ligoninės brolija, Brėmeno ir Liubeko pirklių įkurta 1190 m.

Kserksas

(gr. Xerxes), Persijos karalius 485-465 m. pr. Kr., Darėjo I sūnus. Numalšinęs sukilimus Egipte ir Babilonijoje, 480 m. pr. Kr. surengė karo žygį į Graikiją. Nugalėjęs prie Termopilų perėjos, buvo sumuštas prie Salamino ir Platėjos. 465 m. pr. Kr. sąmokslininkų nužudytas.

Kubos revoliucija

kova prieš F. Batistos diktatūrą 1956-1959 m., atvedusi į valdžią radikalią ginkluotą F. Kastro vadovaujamą opoziciją.

Kudirka Vincas

V. Kudirka
V. Kudirka
(1858-1899), rašytojas, vienas žymiausių lietuvių tautinio atgimimo žadintojų, varpininkų judėjimo organizatorius, laikraščio „Varpas“ leidėjas, „Tautiškos giesmės“, tapusios Lietuvos himnu, autorius.

Kukas Džeimsas

Dž. Kukas
Dž. Kukas
(James Cook; 1728-1779), anglų jūrininkas, keliautojas, Ramiojo vandenyno tyrinėtojas.

Kuklusklanas

rasistinė slapta organizacija JAV. Susikūrė 1865 m. po pilietinio karo. Priešinosi vergijos panaikinimui ir reikalavimams suteikti lygias teises juodaodžiams. Išpuoliuose naudojo linčo teismą, terorizavo ne tik juodaodžius, bet ir juos palaikiusius baltaodžius amerikiečius. 1871 m. buvo uždraustas, bet savo veiklą tęsė pogrindyje.

Kūlgrinda

slaptas vingiuotas kelias per pelkę, ežerą ar upę, grįstas medžiais ir akmenimis. Baltų kraštuose kūlgrindų būta 4-6 m pločio, 0,5 km ir daugiau ilgio. Jos dažniausiai vedė į piliakalnius. Prūsų gentys tiesė kūlgrindas jau pirmaisiais amžiais po Kristaus, o lietuviai daugiausiai ankstyvaisiais viduramžiais.

Kulidžas Kalvinas

K. Kulidžas
K. Kulidžas
(Kalvin Coolidge; 1872-1933), JAV politikas, prezidentas (1923-1929).

Kulikovo mūšis

Kulikovo lauke įvykęs Rusios ir mongolų-totorių kariuomenių mūšis 1380 m. rugsėjo 8 d. Dešiniajame Dono krante, prie Nepriadvos upės, rusų kariuomenė, vadovaujama Maskvos didžiojo kunigaikščio Dmitrijaus Doniečio sutriuškino Aukso Ordos pajėgas.

Kulmo teisė

Magdeburgo teisės atmaina. Atsirado 1233 m., kai Kryžiuočių ordino magistras suteikė Kulmui (Chelmnui) savivaldos teisę. Lietuvoje Kulmo teisę 1491 m. gavo Medininkai (dabartiniai Varniai), 1610 m. – Nida, 1693 m. – Juodkrantė.

Kulmo žemė

Kulmas
Kulmas
(Chelmno žemė), istorinė baltų sritis prūsų ir lenkų žemių pasienyje (Vyslos ir jos dešiniųjų intakų Osos ir Drevencos tarpupyje). Svarbiausi centrai – Kulmas (Chelmnas) ir Torūnė.

Kultūra

(lot. cultura – apdorojimas, ugdymas, tobulinimas, vystymas), žmogaus aktyvios sąveikos su gamta ir visuomene, jo kūrybinių galių ir gebėjimų realizavimas materialinėms bei dvasinėms vertybėms kurti. Istoriškumo, socialumo ir etniškumo požiūriais kultūros sąvoka išreiškiama epochų, visuomeninių formacijų, tautų, visuomenės sluoksnių, materialinio ir dvasinio gyvenimo lygmenimis, taip pat įvairiomis žmonių veiklos (darbo, žemės ūkio, buities, kalbos, meno, fizine, elgesio, gyvensenos) sferomis.

Kultūrinė revoliucija

žr. Didžioji proletarinė kultūrinė revoliucija.

Kultūrinis sluoksnis

žmonių gyvenamoje vietoje per ilgesnį laiką iš organinių, buitinių, statybinių, gamybinių liekanų susidarantis sluoksnis, laikomas pagrindiniu gyvenvietės požymiu.

Kulvietis Abraomas

(apie 1510-1545), vienas lietuvių raštijos pradininkų, kolegijos Vilniuje steigėjas, reformacijos sąjūdžio LDK dalyvis.

Kumetis

XIX a. viduryje-XX a. pirmoje pusėje – samdytas Lietuvos dvaro darbininkas.

Kundos kultūra

mezolito laikotarpio archeologinė kultūra, pavadinta 1933-1937 m. tyrinėtos Kundos-Lamasmegio stovyklos vardu. Arealas apima Š. Lietuvą, Latviją, Estiją, Baltarusijos Padauguvį, P. Suomiją. Jai itin būdingi kauliniai ir rago dirbiniai. Titnago dirbiniai su labai išvystyta skeltine technika. Lietuvoje šiuo metu žinoma apie 20 Kundos kultūros stovyklų ir apie 40 radimviečių.

Kunigaikštis

1. karo vadas, srities, žemės valdovas Lietuvos ir kitų kraštų feodalinėse visuomenėse;
2. aukštas bajorų titulas, paveldimas arba duodamas už pasižymėjimus; tą titulą turintis asmuo.

Kuomintangas

žr. Gomindanas.


Naudota literatūra ir šaltiniai