Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 278.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Patriotizmas

(pranc. patriotisme, iš gr. patria – tėvynė), dorovinis ir politinis principas, socialinis jausmas, atspindintis tėvynės meilę, prisirišimą prie tėvynės, didžiavimąsi jos praeitimi ir dabartimi, pasirengimas aukoti asmeninius interesus savo tautos ir tėvynės interesų vardan.

Paulius

(8-67), apaštalas. Šventasis. 13 Naujojo Testamento laiškų autorius. Vienas reikšmingiausių besiformuojančios krikščionybės mokymo skleidėjų.

Pavasarininkai

(1919-1933 m. Lietuvių katalikų jaunimo sąjunga „Pavasaris“, 1933-1940 m. Lietuvių katalikų jaunimo sąjunga „Pavasaris“), katalikiška kultūrinė jaunimo (daugiausia kaimo) organizacija. Centras buvo Kaune.

Pavelas I

Pavlas I
Pavlas I
(1754-1801), Rusijos imperatorius (1796-1801).

Pavietas

XVI a. II pusės-XVIII a. LDK teritorinis administracinis vienetas.

Pavieto seimelis

LDK luominė vietos valdžios institucija. Rinkdavo Seimo atstovus, kandidatus į Žemės bei Pakamario teismus, kitus apskrities pareigūnus, aptardavo svarbius bajorų vietos reikalus.

Pavietų teismai

XVI-XVIII a. visuose LDK pavietuose veikusi žemiausia bajoriškų teismų grandis.

Pavlovo respublika

(Paulavos respublika), 1769-1795 m. valstiečių savivaldos bendruomenė, kurią savo Pavlovo dvare (dab. Merkinės kaimas Šalčininkų raj.) įkūrė LDK valstybės veikėjas, Turgelių klebonas P. K. Bžostovskis.

Pax romana

(romėnų taika), pirmieji 200 m. po Augusto Oktaviano valdymo. Visoje imperijoje viešpatavo taika; niekas negrasino valstybei iš išorės.

Pažas

(pranc. page):
1. viduramžių V. Europoje jaunuolis iš dvarininkų šeimos, tarnaujantis (kaip asmeninis tarnas) pas žymų asmenį; pirma pakopa įšventinant į riterius;
2. Rusijoje XVIII a. pr. rūmų dvariškio laipsnis, vėliau pažų korpuso auklėtinis.

Peisistratas

(gr. Peisistratos; apie 605 pr. Kr.-527 pr. Kr.), Atėnų tironas 560-528 m. pr. Kr.

Peloponeso karas

Peloponeso karas
Peloponeso karas
431-404 pr. Kr. vykęs karas tarp Atėnų vadovaujamos Jūrų sąjungos ir Spartos vadovaujamos Peloponeso sąjungos.

Penkmečio planas

(penkmetis; rus. piatiletka), SSRS perspektyvinis ūkio plėtros planas, sudaromas penkerių metų laikotarpiui. Pagrindinė SSRS ūkio plėtros planavimo forma.

Penktoji kolona

slapta žmonių, pvz., agentų grupė, siekianti griauti valstybės, tautos ar kitokios žmonių bendruomenės solidarumą.

 

Pentagonas

JAV gynybos departamento penkiakampio formos (gr. pentagōnon – penkiakampis) pastatas Vašingtone. Patatytas 1941-1943 m.

Peras

(angl. peer, pranc. pair iš lot. par – lygus), Anglijos (vėliau – D. Britanijos) ir Prancūzijos diduomenės titulas. D. Britanijoje pero titulas suteikia teisę būti Lordų rūmų nariu.

Perejeslavo rada

1654 m. Perejeslave įvykęs sukilusių Ukrainos kazokų suvažiavimas, nutaręs sujungti Ukrainą su Rusija.

Perestroika

(liet. pertvarka), 1985-1990 m. SSRS vykdyta vidaus ir užsienio politikos permainų programa, inicijuota M. Gorbačiovo. Buvo susilpninta cenzūra, paskelbtas viešumo principas, leista veikti opozicijai, paskelbta nusiginklavimo politika.

Periklis

Periklio biustas
Periklio biustas
(gr. Periklēs; 500-429 pr. Kr.), Atėnų polio politikas ir karo veikėjas. Beveik 30 metų vadovavo Atėnams, užimdamas stratego pareigas.

Periodizacija

žmonijos istorijos skirstymas į ilgus, iš esmės skirtingus laikotarpius, apimančius kokį nors baigtinį istorinį procesą ar reiškinį.

Lietuvoje priimta taip periodizuoti pasaulio istoriją:

PriešistorėSenovės
istorija
ViduramžiaiNaujieji
amžiai
Naujausieji
laikai
nuo žmogaus atsiradimo iki maždaug IV tūkstm. pr. Kr. vid. nuo IV tūkstm. pr. Kr. vid. iki V a. pab. nuo V a. pab. iki XV a. pab. nuo XV a. pab. iki 1918 m. nuo 1918 m.
Perl Harboro užpuolimas

Japonijos karinės bazės ir laivyno netikėtas antpuolis prieš JAV karinę jūrų ir oro laivyno bazę Ramiojo vandenyno Perl Harboro įlankoje Havajuose per II pasaulinį karą (1941 m. gruodžio 7 d.).

Persija

istorinė valstybė, gyvavusi dabartinio Irano, Afganistano, Azerbaidžano ir dalies Pakistano, Tadžikistano, Turkmėnistano teritorijoje. Nuo 1935 m. Iranas.

Persijos įlankos karas

JAV vadovaujamos koalicijos karas su Iraku dėl Kuveito išvadavimo ir jo nepriklausomybės atkūrimo 1991 m.

Persona non grata

(lot. nepageidaujamas asmuo), vienos valstybės asmuo, kuris buvo numatytas paskirti diplomatiniu atstovu į kitą valstybę, bet pastaroji nesutiko jo priimti, arba diplomatinis atstovas ar kitas diplomatas, paskelbtas nepageidaujamu asmeniu ir privalantis per nustatytą laiką išvykti iš tos valstybės.

Personalinė unija

(asmeninė unija), monarchinių valstybių susivienijimas, kai tas pats asmuo tampa kelių valstybių valdovu. Šios valstybės lieka suverenios. Personalinė unija buvo 1385 m. Krėvos sutartis, kai LDK didysis kunigaištis Jogaila tapo ir Lenkijos karaliumi.

Personifikacija

(lot. persona – asmuo + facio – darau), metaforos atmaina, kai negyviems daiktams, abstrakčioms sąvokoms, augalams, gamtos reiškiniams suteikiamos žmogui būdingos ypatybės.

Pertvarka

žr. perestroika.

Perversmas

ginkluotųjų pajėgų arba jų dalies įvykdytas prievartinis civilinės vyriausybės pašalinimas ir naujos, kariškių vadovaujamos vyriausybės sudarymas.

Peticija

(lot. petitio – reikalavimas), raštiškas pareiškėjo (pareiškėjų grupės) kreipimasis į valdžios instituciją su reikalavimu spręsti jam ar visuomenei svarbius klausimus.

Petliūra Simonas

(1879-1926), ukrainiečių politikas, ukrainiečių armijos vyriausiasis vadas (1918-1920), Ukrainos direktorijos vadovas. 1920 m. kartu su J. Pilsudskio vadovaujama lenkų armija kovojo prieš bolševikus. Po pralaimėjimo Raudonajai armijai emigravo. Nužudytas Paryžiuje slapto bolševikų agento.


Naudota literatūra ir šaltiniai