Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 240.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Sargonas Senasis

(Šarukinas; XXIV a. pr. Kr. II pus.), Akado valstybės Mesopotamijoje karalių dinastijos pradininkas. Semitas.

Sarkofagas

(gr. sarkophagos – ėdantis mėsą), papuoštas karstas, dažniausiai dėžės formos. Daromas iš tvirtų medžiagų (medžio, degto molio, metalo, akmens). Buvo paplitęs senovės kultūrose. 

Sarmatai

(lot. Sarmatae), bendras genčių, gyvenusių nuo III a. pr. Kr. iki IV a. po Kr. stepėse tarp Tobolo ir Dunojaus, pavadinimas.

Sasanidai

Persijos valdovų dinastija, valdžiusi Artimuosiuose ir Vidurio Rytuose 224-651 m.

Sasnauskas Česlovas

(1867-1916), kompozitorius, dirigentas, vargonininkas, dainininkas. Vienas iš profesionaliosios lietuvių muzikos kūrėjų. Nuo 1896 m. dainavo įvairiuose lietuvių vakaruose, 1900-1902 m. vyrų vokaliniame kvartete, 1901 m. savo paties įkurtoje operos trupėje. Sukūrė kantatą „Broliai“ (1910), dainų chorui.

Satelitas

(lot. satelles – palydovas, tarnas, bendrininkas), formaliai nepriklausoma ir suvereni valstybė, bet faktiškai pajungta stipresnės valstybės valdžiai ir įtakai. Pavyzdžiui, satelitinės buvo tos Rytų Europos valstybės, kurių užsienio ir vidaus politiką tam tikrą laiką (maždaug iki 1989 m.) kontroliavo Sovietų Sąjunga (Čekoslovakija, Lenkija, Vokietijos Demokratinė Respublika, Vengrija ir kt.).

Satrapas

(gr. satrapēs), Persijos valstybės pareigūnas, vienos iš 20 satrapijų vietininkas. Savo valdomoje provincijoje turėjo plačius valdžios įgaliojimus: teisę kaldinti bronzines ir sidabrines monetas, kontroliuoti mokesčių surinkimą ir žemesniųjų valdininkų darbą.

Satrapija

karinė administracinė Persijos valstybės apygarda (provincija), valdoma specialaus valdininko satrapo.

Saugumo Taryba

(Jungtinių Tautų Saugumo Taryba), viena pagrindinių JTO institucijų, atsakinga už tarptautinės taikos ir saugumo palaikymą. Įkurta 1946 m. Būstinė Niujorke. ST sudaro 15 šalių narių. Nuolatinės narės: Kinija, Prancūzija, SSRS, D. Britanija ir JAV. 10 narių renkama Generalinės Asamblėjos 2 metams.

Saulėgrįža

(solsticija), momentas, kai Saulės skritulio centras pereina per ekliptikos tašką, esantį toliausiai į šiaurę (vasaros saulėgrįža), arba toliausiai į pietus (žiemos saulėgrįža). Vasaros saulėgrįža (birželio 22 d.) yra astronominė vasaros pradžia, žiemos saulėgrįža (gruodžio 22 d.) – astronominė žiemos pradžia.

Saulės kalendorius

ilgų laiko tarpų skaičiavimo sistema, susieta su Saulės padėtimi dangaus sferoje.

Saulės kultas

personifikuoto Saulės vaizdinio garbinimas. Šis kultas būdingas pirmykštėms ir vėlesnėms politeistinėms religijoms. Soliarines dievybes turėjo egiptiečiai (Ra, Horas), babiloniečiai (Šamašas), iraniečiai (Mitra), graikai (Melijas, Apolonas), slavai (Dažbogas).

Saulės mūšis

Saulės mūšis
Saulės mūšis
mūšis tarp Lietuvos (veikiausiai žemaičių) ir Kalavijuočių ordino, 1236 m. rugsėjo 22 d. įvykęs Saulės žemėje netoli Šiaulių.

Saulius

(m. apie 1004 m. pr. Kr.), seniausios Izraelio valstybės įkūrėjas ir valdovas. Jo vadovaujami izraelitai išsivadavo iš filistinų priespaudos. Mūšyje su filistinais, kuriame žuvo trys jo sūnūs, Saulius buvo sužeistas ir pats nusižudė.

Savanoriai

(kariai savanoriai), ginkluotose pajėgose savo noru tarnujantys asmenys. Lietuvoje savanoriai, 1918-1920 m. įstoję į Lietuvos kariuomenę, vadinami savanoriais kūrėjais.

Savimonė

savęs išskyrimas iš aplinkos, savęs vertinimas, savo veiksmų, jausmų, elgesio motyvų, interesų ir savos vietos visuomenėje įsisąmoninimas. Savimonė būdinga tiek individui, tiek visuomenei ar jos daliai. Ji atsiranda sąmonei pasiekus tam tikrą išsivystymo lygį. Savimonė – būtina asmenybės formavimosi sąlyga.

Savivaldos teisė

valstybės teritorinio padalinio ar jos gyventojų kitokios (nacionalinės, religinės) grupės, organizacijos, institucijos teisė savarankiškai spręsti įstatymų numatytus vietos arba vidaus reikalus.

Schizma

(gr. schisma – skilimas), krikščionių Bažnyčios skilimas 1054 m. į Rytų (stačiatikių) ir Vakarų (katalikų) Bažnyčias.

Scientologija

dirbtinė religija, XX a. 6 dešimtmetyje sukurta rašytojo L. Rono Habardo. Scientologai siekia dvasinio tobulėjimo studijuodami „dianetikos“ mokslą. Scientologija siejama su tikinčiųjų šantažu ir pinigų viliojimu.

SEATO

(angl. South-East Asia Treaty Organization – Pietryčių Azijos sutarties organizacija), karinis politinis aljansas, veikęs 1954-1977 m.

Sedovas Valentinas

rusų archeologas, istorijos daktaras. Svarbiausieji darbai – „Aukštutinės Padneprės ir Padauguvio slavai“ (1970), „Ilgieji krivičių pilkapiai“ (1974), „Slavų kilmė ir ankstyvoji istorija“ (1979). Paskelbė straipsnių apie baltų etnogenezę, baltų įtaką slavų formavimuisi, baltų ir slavų ryšius.

Segregacija

(lot. segregatio – atskyrimas), rasinės nelygybės forma, reiškianti spalvotųjų gyventojų (dažniausiai juodaodžių) atskyrimą nuo baltųjų. Iki XX a. 7 deš. buvo paplitusi pietinėse JAV valstijose.

Seimas

ATR seimas 1619 m.
ATR seimas 1619 m.
1. Lietuvos Respublikos aukščiausiioji renkama valstybinės valdžios institucija, leidžianti įstatymus, kontroliuojanti prezidentą, ministrų kabinetą;
2. LDK (nuo XV a.), Abiejų Tautų Respublikos (1569-1795) parlamentas.

Seimelis

LDK bajoriškosios savivaldos institucija. Atsirado XVI a. vid. Seimelių veikloje dalyvavo visi toje apskrityje gyvenantys bajorai ir joje žemės turintys valstybės ir apskrities pareigūnai. Rinko atstovus į Seimą, teisėjus ir kitus pareigūnus, sprendė vietos bajorų reikalus.

Sekmininkai

protestantų religinis judėjimas. Atsirado XIX a. pabaigoje JAV. Tiki, kad žmogaus siela gali būti išganyta, kai ją aplanko Šv. Dvasia. Tai įvyksta ekstazės būsenoje, pradėjus kalbėti svetimomis kalbomis. Yra įvairių sekmininkų krypčių, bažnyčių: Dievo bažnyčia, Dievo asamblėja, Jungtinė sekmininkų bažnyčia ir kt.

Sekuliarizacija

bažnyčių, jų organizacijų, dvasininkų turtų ar funkcijų perėmimas valstybės, piliečių dispozicijon, kultūrinio gyvenimo išsivadavimas iš religijos įtakos.

Sėla

istorinė baltų žemė tarp Nemunėlio, Lėvens, Šventosios aukštupių ir Dauguvos. Per Lietuvos karus su Livonijos ordinu iš dalies virto dykra. XIV-XVI a. buvusios Sėlos pietinė dalis įėjo į LDK, o šiaurinę valdė Livonijos ordinas. Pastarajam 1561 m. žlugus, atiteko naujai sudarytai Kuršo kunigaikštystei.

Seldžiukai

tiurkų oguzų sultonų dinastija, XI-XII a. valdžiusi Seldžiukų imperiją, kuri apėmė didžiąją dalį Persijos, Mesopotamiją, Palestiną, Siriją, dalį M. Azijos.

Seleukas I Nikatoras

(gr. Seleukōs Nikator; 358-280 pr. Kr.), Seleukidų valstybės įkūrėjas ir pirmasis karalius (312-280 pr. Kr.). Seleukidų dinastijos pradininkas.

Seleukidai

Seleuko I Nikatoro įpėdiniai, 280-264 pr. Kr. valdę milžinišką valstybę nuo Helesponto iki Indo upės. Smarkiai plėtojo graikiškąją kultūrą, statė miestus, tačiau po trumpo klestėjimo nuo II a. pr. Kr. vid. prasidėjo nuosmukio periodas. 64 m. pr. Kr. Seleukidų valstybę užkariavo romėnai, vadovaujami Pompėjaus.


Naudota literatūra ir šaltiniai