Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Karšuva

istorinė lietuvių žemė tarp Nemuno ir Šešuvies upių. Įėjo dabartinės Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų dalys.

Karusės mūšis

ties Karuse (vakarų Estija) 1270 m. vasario mėnesį įvykęs mūšis tarp Lietuvos ir Livonijos ordino bei danų kariuomenės. Trečioji žymiausia XIII a. lietuvių pergalė prieš vokiečių riterius po Saulės ir Durbės mūšių.

Kasiodoras

(Flavijus Magnus Aurelijus Kasiodoras; apie 490-apie 580), romėnų senatorius, ostgotų istorikas, rašytojas. Veikale „Įvairenybės“ paskelbė karaliaus Teodoriko laišką aisčiams, rašytą tarp 523 ir 526 m. Jame pateikiama žinių apie baltų ir ostgotų ryšius bei gintaro kelią.

Kasta

(lot. castus – tyras, šventas), Indijoje ir kai kuriose kitose šalyse – uždara grupė žmonių, susijusių tam tikru tradiciniu verslu, kilme ir papročiais.

Kaštelionas

(lot. castellanuscastellum – pilis):
1. pilies viršininkas viduramžių Vakarų Europoje;
2. aukštas Lenkijos vietinės valdžios pareigūnas. Vadovavo piliai ir ją supančiai apylinkei – valstybės teritorinio suskirstymo vienetui. 1413 m. pareigybė atsirado ir LDK  (po vieną kaštelioną vaivadijoje). Nuo XV a. posėdžiavo ATR Senate. Titulas panaikintas XIX a.

Kastras Rusas Fidelis

F. Kastras
F. Kastras
(Fidel Castro Ruz; g. 1926), Kubos revoliucionierius, politikas. Imigranto cukraus plantatoriaus sūnus. 1959 m. nuvertė diktatorių generolą F. Batistą ir tapo šalies ministru pirmininku. Nuo 1965 m. yra Kubos komunistų partijos Centro komiteto pirmasis sekretorius, 1976-2008 m.  ėjo Kubos respublikos prezidento pareigas.

Katalikai

labiausiai paplitusios krikščionybės krypties – katalikybės išpažinėjai.

Katalikybė

(gr. katholikos – visuotinis), Katalikų bažnyčios mokymo turinys, tikėjimo, moralės, religinio gyvenimo principų ir normų visuma, jų praktinis taikymas ir plėtojimas. Katalikybė remiasi Biblija ir Katalikų bažnyčios tradicija. Bažnyčiai vadovauja popiežius. Katalikai tikti triasmeniu Dievu, Kristaus prisikėlimu ir dieviškumu, Bažnyčios vaidmeniu išganyme.

Katapulta

(lot. catapulta iš gr. katapeltes – strėlių svaidytuvas), senovės graikų ir romėnų naudotas svaidomasis įrenginys, skirtas rąstams, akmenims svaidyti į apgultą tvirtovę.

Katekizmas

(gr. katechesis – pamokymas), glaustas krikščionių tikybos pagrindų išdėstymas; knyga, kurioje glaustai išdėstyti krikščionių tikybos pagrindai.

Katonas

(Markas Porcijus Katonas Vyresnysis; lot. Marcus Porcius Cato Maior; 234-149 pr. Kr.), Romos Respublikos politikas, oratorius, rašytojas. Dalyvavo II pūnų kare (III a. pr. Kr.). Siekė visiško Kartaginos miesto sunaikinimo. Visas kalbas senate baigdavo ta pačia fraze „Ceterum censeo Carthaginem delendam esse“ (Vis dėlto manau, kad Kartaginą reikia sunaikinti).

Katynė

vietovė Rusijoje, 20 km nuo Smolensko, kur 1940 m. NKVD budeliai nužudė 4400 internuotų lenkų karininkų. 1943 m. vokiečių okupacinė valdžia viešai paskelbė apie NKVD įvykdytas masines lenkų žudynes. SSRS valdžia ilgai tai neigė. Tik 1990 m. SSRS pripažino, kad J. Stalino įsakymu NKVD nužudė 15 tūkst. lenkų belaisvių Katynėje, Ostaškove ir Kozelske.

Kaudiljas

(isp. caudillo – vadovas, didvyris), karinis diktatorius ispaniškai kalbančiose šalyse.

Kaufmanas Konstantinas

(1818-1882), Rusijos imperijos politikas, generolas adjutantas. 1865-1866 m. Vilniaus generalgubernatorius, karo apygardos kariuomenės vadas. Tęsė M. Muravjovo politiką, persekiojo spaudą lotyniškais rašmenimis.

Kaukazo karas

(1817-1864), Š. Kaukazo tautų karas prieš Rusijos kolonijinę invaziją. Nuo 1834 iki 1859 m. kalniečiams vadovavo Šamilis, sukūręs musulmonišką teokratinę valstybę (imamatą). Po kolonizatorių pergalės Š. Kaukazas buvo prijungtas prie Rusijos.

Kauno įvykiai

viena didžiausių sovietinėje Lietuvoje politinio protesto akcijų, vykusi 1972 m.

Kauno pilis

įkurta Nemuno ir Neries santakoje. Pirmoji mūrinė pilis, pastatyta XIII a. antroje pus. Ją sudarė 0,5 ha kiemas, kurį juosė 2 m storio ir 12-13 m aukščio gynybine siena. 1362 m., ginant Vaidoto įgulai, pilį sugriovė kryžiuočiai. Antroji pilis buvo pastatyta iki 1368 m. Po Žalgirio mūšio Kauno pilies karinė reikšmė sumažėjo. XVIII a. ji buvo apleista. 1970-1974 m. pilies griuvėsiai konservuoti ir iš dalies restauruoti. Pietrytiniame jos bokšte 1964 m. įrengtas muziejus.

Kauno rotušė

gotikos, renesanso, baroko ir klasicizmo stilių statinys. Dabar ji stačiakampio plano, dviaukštė, su aukštu mansardiniu stogu ir 6 tarpsnių bokštu. Rotušė pirmą kartą paminėta 1493 m. Hanzos dokumentuose. 1542-1562 m. Vilniaus meistras Benediktas Choinovskis pastatė naują rotušę. Po 1638 m. rekonstrukcijos rotušė buvo trečdaliu sutrumpinta. 1838 m. architektas Karolis Podčašinskis rotušę pertvarkė į reprezentacinius rūmus.

Kavuras Kamilas Bensas

K. Kavuras
K. Kavuras
(Camillo Benso di Cavour; 1810-1861), italų politikas, Pjemonto ministras pirmininkas. Siekė suvienyti Italiją, vadovaujant Pjemonto karaliui Viktorui Emanueliui. 1861 m. paskelbus Italijos karalystę, buvo išrinktas pirmuoju Italijos ministru pirmininku.

Kazimieras

(1458-1484), LDK kunigaikštis, katalikų šventasis (1602; šventė – kovo 4 d.), Lietuvos globėjas.

Kazimieras Jogailaitis

Kazimieras Jogailaitis
Kazimieras Jogailaitis
(1427-1492), Lietuvos didysis kunigaikštis (1440-1492), Lenkijos karalius Kazimieras IV Jogailaitis (1447-1492), jaunesnysis Jogailos sūnus.

Kazimiero privilegija

1447 m. suteikta LDK bajorams, katalikų dvasininkams ir miestiečiams už LDK ponų sutikimą, kad didysis kunigaikštis Kazimieras priimtų Lenkijos karaliaus vainiką. Tai buvo pirmoji privilegija LDK su didžiojo kunigaikščio įsipareigijimais.

Kazimiero teisynas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero patvirtintas teismo sprendimų (daugiausia dėl turto vagysčių) rinkinys, galiojęs 1468-1529 m. Aukštaitijoje ir vad. Juodojoje Rusioje. Pirmas Lietuvoje teisės kodifikavimo bandymas. Teisyną sudaro 25 straipsniai.

Kazokai

XIV-XVII a. Rusijos pakraščių laisvose žemėse apsigyvenę laisvieji žmonės ir pabėgėliai. Taip pat ir asmenys, tarnavę kariuomenėje valstybės pakraščiuose. XVIII-XX a. pradžioje Rusijos privilegijuotas karinis luomas. Kazokais vadinti ir rusų, Lenkijos, LDK valstiečiai ir miestiečiai, pabėgę į laisvas žemes.

Kėdainių sutartis

(Kėdainių unija), LDK didikų ir dalies bajorų 1655 Kėdainiuose pasirašyta sutartis su Švedijos atstovais.

Kėdainių unija

žr. Kėdainių sutartis.

Keistasis karas

II pasaulinio karo pradžios laikotarpis, kai 1939 m. rugsėjo 3 d. D. Britanija ir Prancūzija, paskelbusios karą Vokietijai, nevykdė aktyvių karo veiksmų. Abiejų pusių kariuomenės stovėjo viena prieš kitą ir nekariavo. Tokia padėtis truko iki 1940 m. birželio, kai vokiečiai okupavo Prancūziją.

Keltai

(gr. Keltoi, lot. Celtae), kalba ir materialine kultūra artimos indoeuropietiškos kilmės gentys, I t-mečio pr. Kr. I pus. gyvenusios Reino, Senos, Luaros baseinuose ir Dunojaus aukštupyje.

Kemp Devido susitarimas

Izraelio ir Egipto taikos susitarimas, 1978 m. pasiektas JAV prezidento vasaros rezidencijoje Merilende. Susitiko JAV ir Egipto prezidentai Dž. Karteris ir A. Sadatas bei Izraelio ministras pirmininkas M. Beginas. Izraelis sutiko pasitraukti iš užimtos Egipto teritorijos. Egipto veiksmai sukėlė arabų šalių nepasitenkinimą ir jis arabų pasaulyje pateko į izoliaciją.

Kenedis Džonas Ficdžeraldas

kenedi.jpg
kenedi.jpg
(John Fitzgerald Kennedy; 1917-1963), JAV politikas, prezidentas (1961-1963). Demokratas.


Naudota literatūra ir šaltiniai