Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Tjeras Luji Adolfas

(Louis Adolphe Thiers; 1797-1877), Prancūzijos visuomenės ir politikos veikėjas. Istorikas. 1871-1873 m. Respublikos prezidentas. Parašė daugiatomę „Prancūzijos revoliucijos istoriją“. Konstitucinės monarchijos šalininkas.

Tobruko apgultis

(1941-1942), D. Britanijos ir Britų Sandraugos kariuomenės Tobruke (uostas Libijoje) apgultis Antrojo pasaulinio karo metais.

Tochtamyšas

(mirė 1406), Aukso ordos chanas (nuo 1380 m.).

Toga

(lot. toga), viršutinis sen. romėnų drabužis, dėvimas ant tunikos. Didelis ovalo formos (6 x 2 m) vilnonės medžiagos gabalas, apsisiaučiamas ant kūno.

Tokijo procesas

tarptautinio karinio tribunolo Tol. Rytams tarptautinis teismo procesas, po II pasaulinio karo vykęs Tokijuje 1946-1948 m. ir už karo nusikaltimus teisęs Japonijos vadovus.

Tolimųjų Rytų Respublika

bolševikų įkurta buferinė valstybė R. Sibire ir Tol. Rytuose 1920-1922 m. Sostinė Čita. Plotas 1,5 mln. km2, gyventojų apie 1,8 mln. Bolševikams sutriuškinus baltagvardiečius, Japonijai išvedus kariuomenę iš Chabarovsko ir Vladivostoko, respublika 1922 m. susivienijo su RSFSR.

Toltekų valstybė

karinė indėnų toltekų valstybė X-XII a. (dab. Centr. Meksikos teritorijoje). Sostinė Toljanas.

 

Tonkinas

(port. Tonquin), Europoje vartotas Š. Vietnamo pavadinimas XVI-XIX a. Prancūzijos kolonijinio valdymo metu buvo paskelbtas Tonkino protektoratas, gyvavęs 1884-1945 m. Vietnamiečiai oficialiai šio pavadinimo niekada nevartojo.

Toponimika

mokslas, tiriantis vietovardžius, jų kilmę, vartojimą ir raidą.

Tora

penkios pirmosios Senojo Testamento knygos (Penkiaknygė). Joje surašytas Dievo įstatymas, duotas Mozei ant Sinajaus kalno.

Toriai

(angl. tories), politinė partija Anglijoje, susikūrusi XVII a. pab. Pagal nusistovėjusį konstitucinį kompromisą pasisakė už karaliaus institucijos išlaikymą, konfesiniu požiūriu rėmė Anglikonų bažnyčią. Šiuolaikinės Konservatorių partijos pirmtakai.

Torūnės taika

Torūnė
Torūnė
LDK ir Lenkijos sutartis su Kryžiuočių ordinu po 1409-1410 m. karo, 1411 m. pasirašyta Torūnėje.

Totalitarizmas

(lot. totaliter – visiškai), valstybinė valdymo forma, kai visa valdžia sutelkiama vieno asmens arba nedidelės asmenų grupės rankose. Valdžia vadovauja ir kontroliuoja visas visuomenės gyvenimo sritis (ekonomiką, politiką, kultūrą), net asmeninį piliečių gyvenimą. Ypač didelės galios įgauna slaptoji policija. Įtvirtina vienintelę teisingą valstybinę ideologiją, kurios išpažinimas privalomas visiems gyventojams. Būdingas gyvenimo militarizavimas, fizinis susidorojimas su kitaminčiais. Ryškiausios totalitarinės valstybės XX a. buvo Sovietų Sąjunga ir nacistinė Vokietija.

Totemas

gyvūnas, rečiau augalas ar gamtos reiškinys, pirmykščių žmonių religinio garbinimo objektas. Laikomas genties mitinio protėvio ir globėjo įsikūnijimu, simbolizuojančiu jų giminystę. Totemu vadinama ir garbinamą objektą vaizduojanti figūrėlė, piešinys.

Totemizmas

pirmykštės religijos forma, kai manoma, kad gentis ar giminė yra kilusi iš totemo. Totemizmas buvo paplitęs pirmykštėse medžiotojų bendruomenėse. Totemas yra garbinamas ir saugomas. Tolimų totemistinio tikėjimo aidų aptinkama ir lietuvių etninėje kultūroje.

Totoriai

daugiausia Rusijoje gyvenanti tauta, kalbanti totoriškai. Vyraujanti religija – musulmonai sunitai, nors yra ir stačiatikių.

Tragedija

(gr. tragōdiatragos – ožys + ōdē – giesmė), dramos žanras, sceninis literatūros kūrinys. Susiklostė sen. Graikijoje apie VI a. pr. Kr.

Traidenis

(mirė 1282), Lietuvos didysis kunigaikštis (1269-1282 m.). Jo domenas buvo prie Neries (su Kernave).

Trajanas Markas Ulpijus

(lot. Marcus Ulpius Traianus; 53-117), Romos imperatorius (98-117 m.). Jam valdant Romos teritorija buvo didžiausia per visą jos gyvavimo laiką.

Trakai

bendras indoeuropietiškų genčių pavadinimas, kurių kalba artima ilyrams. XII a. pr. Kr.-VII a. po Kr. gyveno Balkanų pusiasalio šiaurės rytuose ir Mažosios Azijos šiaurės vakaruose. Žymiausios gentys – getai, besai, dakai, odrisai, tribalai. J. Basanavičius buvo paskelbęs teoriją, kad iš trakų-frygų yra kilę lietuviai ir latviai.

Traktatas

(lot. tractatus – veikalas, samprotavimas), mokslo veikalas, kuriame išsamiai nagrinėjamas, sprendžiamas koks nors vienas klausimas.

Transvalis

(angl. Transvaal), afrikanų (būrų) valstybė P. Afrikoje, gyvavusi 1856-1902 m. tarp Valio ir Limpopo upių.

Trečiasis ATR padalijimas

ATR padalijimai
ATR padalijimai
Abiejų Tautų Respublikos padalijimas, įvykdytas 1795 m. spalio 24 d. Rusijai, Austrijai ir Prūsijai pasirašius III Peterburgo konvenciją.

Trečiasis Lietuvos Statutas

trečioji LDK teisyno laida (1588). Patvirtintas Zigmanto Vazos. 1588 m. išspausdintas LDK kanceliarine slavų kalba Vilniuje. Įsigaliojo 1589 m.

Trečiasis pasaulis

sąvoka, apibūdinanti silpnai ekonominiu ir socialiniu požiūriu išsivysčiusių Afrikos, Azijos ir Lot. Amerikos šalių visumą.

Trečiasis Reichas

(vok. Drittes Reich), neoficialus Vokietijos pavadinimas 1933-1945 m. siejamas su dviem ankstesnėmis vokiečių imperijomis (reichais) – 962-1806 m. Švetąja Romos imperija ir 1871-1918 m. Vokietijos imperija.

Tredjunionizmas

darbininkų profsąjungų judėjimo srovė. Atsirado XVIII a. pab. Anglijoje, vėliau paplito ir kitose Vak. Europos šalyse. Siekė apginti darbininkus nuo išnaudojimo, pagerinti jų darbo sąlygas, dėjo pastangas, kad parlamentai priimtų jų teises ginančius įstatymus.

Trėmimai

asmenų ar jų grupių perkėlimas iš nuolatinės gyvenamosios vietos ir priverstinis apgyvendinimas bei įdarbinimas nustatytose vietose.

Treniota

(mirė 1264), Lietuvos didysis kunigaikštis (1263-1264), Mindaugo seserėnas, artimiausias jo patarėjas.

Trestas

(angl. trust – pasitikėjimas), sutarties pagrindu atsiradusi įmonių grupė (dažniausiai vienos ūkio šakos), siekianti apriboti konkurenciją, pasiekti rinkoje dominuojančią ar monopolinę padėtį. Pirmuoju trestu laikoma 1879 m. Dž. Rokfelerio įkurta „Standard Oil Company“.


Naudota literatūra ir šaltiniai