Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Dzeusas

(gr. Zeus), vyriausias sen. graikų dievas, dienos šviesos, žaibo, griaustinio, lietaus dievas, pasaulio tvarkos, teisingumo, valdovų, šeimos globėjas, teisės ir dorovės saugotojas. Romoje tapatintas su Jupiteriu.

Dziang Dzeminas

(g. 1926), Kinijos Liaudies Respublikos (KLR) prezidentas (1993-2003), Kinijos Komunistų partijos generalinis sekretorius (1989-2002).

Džihadas

(arab. djihad – pastangos, uolumas; Europoje dažnai verčiama „šventasis karas“, „kova“), viena svarbiausių musulmonų bendruomenės pareigų, nurodytų Korane. Dabartinėse politinėse deklaracijose suprantamas kaip musulmonų jėgų mobilizacija islamui ginti. Pabrėžiamos taikios islamo plitimo ir įtvirtinimo formos. Ne tik taikos, bet ir karo metu islamas draudžia terorizmą, žmonių grobimą, lėktuvų nuvarymus, jeigu tai nukreipta prieš civilius.

Džonsonas Lindonas

L. Džonsonas
L. Džonsonas
(Lyndon Johnson; 1908-1973), JAV politikas, 1963-1969 m. prezidentas. Tęsė Dž. Kenedžio pradėtas mokesčių mažinimo ir politinių teisių įstatymo rengimo programas, padidino JAV kariuomenės skaičių Vietname, tuo pakenkdamas savo populiarumui. 1968 m. dėl antikarinių visuomenės nuotaikų nebesiryžo kelti savo kandidatūros kitai kadencijai.

Džoseris

(egipt. Netjerykhnet; XXVII a. pr. Kr.), antrasis III Egipto dinastijos faraonas. Viziriu pasirinko talentingą mokslininką, architektą, žynį Imchotepą, kuris suprojektavo ir pastatė pirmąją 6 pakopų laiptuotąją piramidę Sakaroje (į pietvakarius nuo dab. Kairo). Sostinę perkėlė į Memfio miestą. Jo valdymas laikomas pirmuoju Egipto pakilimo ir klestėjimo periodu. Pagal egiptiečių tradiciją valdė 14 metų.

Džou

antroji autentiška Kinijos valdovų dinastija, valdžiusi apie XI a. pr. Kr.-256 m. pr. Kr. Džou dinastiją pakeitė Cinų dinastija.

Džou Enlajus

(1898-1976), Kinijos revoliucionierius, ministras pirmininkas (1949-1976).

Dzūkija

Lietuvos etnografinė sritis, Aukštaitijos dalis abipus Nemuno vidurupio (Alytaus, Lazdijų, Trakų, Varėnos rajonai, Šalčininkų rajono vakarinė dalis). Apima dzūkų tarmių plotą. Pavadinimas pradėtas vartoti XIX a. lietuvių literatūroje.

Echnatonas

(1353-1335 pr. Kr.), Egipto karalius Amenchotepas IV, šiuo vardu pasivadinęs Atono (Saulės disko dievo) garbei. Neilgai tetrukusia Egipto religijos reforma šis karalius Atono kultu pakeitė Amono Ra ir visus kitus kultus. Pastatė naują didingą sostinę Achetatoną (dabartinę Amarną).

Ediktas

(lot. edictum – įsakymas, paskelbimas):
1. sen. Romos magistrato (pretoriaus, konsulo), provincijos gubernatoriaus normatyvinis aktas, skelbiamas pradedant eiti pareigas ir galiojantis per visą jo kadenciją kaip veiklos programa;
2. karaliaus, imperatoriaus normatyvinis aktas.

Edukacinė komisija

valstybinė Lenkijos ir Lietuvos valstybės švietimo reikalų įstaiga, įkurta 1773 m. uždarius jėzuitų ordiną, ligi tol vadovavusį švietimui. Pirmuoju pirmininku paskirtas Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis. Tai buvo pirmoji pasaulietinė švietimo ministerija Europoje.

Egiptologija

istorijos mokslo šaka, tyrinėjanti Egipto, ypač senovės, istoriją, kalbą, kultūrą.

Egzekucija

1. mirties bausmės, teismo sprendimo vykdymas;
2. valstybinis bei ūkinis sąjūdis XVI a. Lenkijoje ir LDK. Reikalauta, kad mokesčius mokėtų dvasininkai, būtų atgauti įkeisti valstybės dvarai, į Lenkiją būtų įjungta Silezija ir Prūsija, o su LDK įgyvendinta unija. Taip pat reikalauta pertvarkyti teismus bei pripažinti bajorų teises dalyvauti valstybės valdyme. Egzekucininkams pavyko visiškai įgyvendinti tik valstybės dvarų atgavimo reikalavimą. Todėl vėliau egzekucija imta vadinti tik šį vieną reiškinį.

Egzekutyvinė valdžia

(lot. exsecutio – įvykdymas), žr. valdžia (vykdomoji).

Egzogamija

(gr. gamos – vedybos), pirmykštės visuomenės paprotys, draudęs santuokas tarp tos pačios giminės vyrų ir moterų.

Egzuliantai

XVI-XVII a. LDK bajorai, nepanorėję likti gyventi tose žemėse, kurios per XVI-XVII a. karus atiteko rusų valstybei. Jie grįžo į tas žemes, kurias toliau valdė LDK.

Eidivydas

(Edivydas), XIII a. lietuvių kunigaikštis, veikiausiai Dausprungo sūnus, Mindaugo brolėnas ir Tautvilo brolis. Spėjama, kad iki 1239 m. valdė Smolenską.

Eiliuotoji Livonijos kronika

(vok. Livlandische Reimchronik), vienas svarbiausių XIII a. Lietuvos istorijos šaltinių (apima XII a. vid.-1290 m.). Parašyta eilėmis senąja vokiečių kalba XIII a. pab.

Eizenhaueris Dvaitas Deividas

D. Eizenhaueris
D. Eizenhaueris
(Dwight David Eisenhower; 1890-1969), JAV generolas, prezidentas (1953-1961). II pasauliniame kare vadovavo JAV kariuomenei Europoje, sąjungininkų kariuomenei Š. Afrikoje. 1945-1948 m. vadovavo generaliniam štabui, 1950-1952 m. NATO ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas.

Eklektika

(gr. eklektikos – išrenkantis):
1. meninė savybė, būdinga dailės objektams, kurių išraiškos būdai ar formos elementai yra perimti iš kitų stilių ar kūrėjų ir suderinti kompiliacijos būdu. Atsirado vėlyvojoje antikoje, plėtota XVI a. Karačių akademijoje Bolonijoje. Ypač buvo paplitusi manierizmo, akademizmo, postmodernizmo dailėje;
2. reiškinys, būdingas XIX a. architektūrai ir dailei. Teoriškai grindžiamas romantizmo iškeltu istorizmo principu. Rėmėsi estetikos principu, teigiančiu, kad grožis yra įvairus, todėl, norint sukurti tobulą kūrinį, reikia derinti skirtingas jo apraiškas.

Eklesija

(gr. ekklēsia), tautos susirinkimas Atėnuose. Teisę joje dalyvauti turėjo visi Atėnų piliečiai, sulaukę 20 metų amžiaus. Eklesijos kompetencijai priklausė pareigūnų rinkimas, užsienio politikos, kariuomenės, pilietybės suteikimo, o kai kada ir teismų bei teisingumo klausimai.

Ekonomija

XVI-XVIII a. LDK valstybinis dvaras, iš kurio gaunamos pajamos buvo skiriamos valdovo rūmų išlaikymui. Nuo 1589 m. LDK buvo 6 ekonomijos: Alytaus, Bresto, Gardino, Kobrino, Mogiliovo, Šiaulių.

Ekonomika

(gr. oikonomikē (techne) – ūkininkavimo menas):
1. kurios nors visuomeninės santvarkos gamybos būdo pagrindai;
2. šalies ūkio šakos, pvz., pramonės, žemės ūkio, transporto, prekybos, ar mažesnio ūkinio vieneto ūkinė būklė;
3. mokslas, tiriantis gamybinius santykius tam tikroje visuomeninės gamybos ir mainų sferoje, pvz., pramonės ekonomika;
4. ūkinių vienetų, tarpusavyje susijusių gamybiniais, vartojimo, mainų, finansiniais ir kitais ryšiais, sistema.

Ekonominė blokada

valstybės ar valstybių grupės izoliavimas, atkirtimas nuo žaliavų šaltinių, trukdymas įvežti ir išvežti prekes. Blokadą paskelbusios valstybės nutraukia prekybos, finansų ryšius su blokuojamomis valstybėmis. Gali būti visuotinė ar dalinė.

Ekonominės savitarpio pagalbos taryba

(ESPT), organizacija, 1949-1991 m. koordinavusi socialistinio bloko valstybių ekonomiką – gamybą, resursų paskirstymą. Būstinė buvo įsikūrusi Maskvoje.

Ekskomunika

(lot. excommunico – pašalinu iš bendruomenės), atskyrimas nuo Bažnyčios, griežčiausia bausmė tikinčiajam: nusidėjėlis (nepaklusęs popiežiui karalius ar eretikas) pašalinamas ir bažnytinės bendruomenės.

Ekspansija

(lot. expansio – plėtimas, skleidimas), valstybių (dažniausiai imperialistinių) įtakos ir viešpatavimo sferų plėtimas.

Ekspresionizmas

XX a. pirmos pusės meno kryptis. Susiformavo Vokietijoje. Būdinga pažiūra į meną kaip į kūrėjo pasaulėjautos išraišką. Ekspresionizmo dailei būdingas vaizdo suplokštinimas, išraiškingos spalvos, architektūrai – sudėtingas pastatų planas, netaisyklingos formos, emocingumas.

Ekstremizmas

(lot. extremus – kraštutinis), vadovavimasis kraštutinėmis pažiūromis bei siekimas jas įgyvendinti kraštutinėmis priemonėmis. Dažniausiai reiškiasi politikoje.

Eldoradas

(isp. el dorado – „paauksuotasis“), legendinė, aukso pilna šalis, kurios ilgai ir nesėkmingai nuo XVI a. ieškojo europiečiai.


Naudota literatūra ir šaltiniai