Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 201.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Bliumas Leonas

(Leon Blume; 1872-1950), Prancūzijos politikas, ministras pirmininkas (1946-1947).  

Blokada

(angl. blockade), valstybės, jos dalies ar valstybių grupės politinis, karinis, ekonominis izoliavimas arba apsupimas, prievartinis susisiekimo su išoriniu pasauliu nutraukimas.

Bobelis Kazys

K. Bobelis
K. Bobelis
(1923-2013), Lietuvos politikas, medikas. Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos pirmininkas.

Bogušas Ksaveras

K. Bogušas
K. Bogušas
(1746-1820), kunigas, švietėjas ir publicistas.

Boikotas

(angl. boycott), politinis ir ekonominis kovos būdas, visiškas ar dalinis santykių nutraukimas.

Boksininkų sukilimas

kinų socialinio pobūdžio pasipriešinimas reakcinei vyriausybei, peraugęs į 1900-1901 m. sukilimą prieš Vakarų šalių kolonizatorius.

Boldvinas Stenlis

(Stanley Baldivin; 1867-1947), D. Britanijos politikas, konservatorių partijos lyderis. Nuo 1908 m. parlamento narys. 1921-1923 m. buvo prekybos, finansų ministras. 1923-1929 ir 1935-1937 m. ministras pirmininkas.

Boleslovas II

(mirė 1313), Polocko, o vėliau ir visos Mazovijos kunigaikštis. Nepajėgdamas kovoti su lietuviais, 1279 m. vedė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Traidenio dukrą Gaudemundą, pakrikštytą Sofijos vardu.

Bolivaras Simonas

S. Bolivaras
S. Bolivaras
(1783-1830), P. Amerikos kariškis, Ispanijos Pietų Amerikos nepriklausomybės karo vadas, Didžiosios Kolumbijos (Gran Colombia) konfederacijos (dab. Venesuela, Kolumbija, Ekvadoras, Panama) prezidentas.

Bolotnikovas Ivanas

(?-1608), sukilimo, kuriame dalyvavo įvairūs Rusijos visuomenės sluoksniai, vadas.

Bolševikai

Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos frakcija. Susikūrė 1903 m. RSDDP II suvažiavimo metu, kai partija suskilo į daugumą (bolševikus) ir mažumą (menševikus). Įvykdė 1917 m. Spalio perversmą Rusijoje.

Bolševikų partija

viena iš XX a. pradžios Rusijos politinių partijų, atsiradusi socialdemokratų partijos pagrindu 1903 m.

Bolševizmas

(rus. bolšinstvo – dauguma), dalies Rusijos socialdemokratų politinė doktrina, V. Lenino ir L. Trockio įtakoje susiformavusi 1903-1905 m.

Bona Sforca

B. Sforca
B. Sforca
(1494-1557), Lenkijos karalienė (nuo 1518), antroji Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo žmona.

Bonapartai

(Bonaparte, Buonaparte), italų kilmės bajorų giminė, nuo XVI a. gyvenusi Prancūzijai priklausančioje Korsikos saloje.

Bonifratrai

(lot. boni fratres – gerieji broliai), katalikų vienuolių ordinas, įkurtas 1540 m. Ispanijoje iš pradžių kaip pasaulietinė ligonių slaugos brolija. 1572 m. Pijus V patvirtino elgetaujančių vienuolių statusą. Bonifratrai steigė ligonines, globos namus.

Bordža Čezarė

(apie 1475-1507), italų kardinolas ir kunigaikštis. Buvo skrupulų neturintis ir valdžios ištroškęs Renesanso kunigaikštis, siekęs savo tikslų žudymais ir išdavystėmis.

Borisevičius Vincentas

(1887-1946), Lietuvos katalikų bažnyčios dvasininkas, vyskupas.

Bormanas Martinas

(Martin Bormann; 1900-1945), Vokietijos nacionalsocialistų partijos veikėjas, vienas svarbiausių karinių nusikaltėlių, SS generolas.

Bostono arbatėlė

(angl. Boston Tea Party), 1773 m. kilęs konfliktas tarp šiaurės amerikiečių ir D. Britanijos administracijos.

Brandenburgas

istorinė Vokietijos sritis.

Brandenburgo stadija

paskutinio (Viurmo) ledynmečio maksimalaus išplitimo riba. Lietuvoje jo ribos tęsėsi nuo Katros ir Ūlos aukštupių link Valkininkų ir Vilniaus pietinio pakraščio – Buivydžių, toliau suko į pietryčius link Naručio ežero.

Brandenburgo žygis

1326 Lenkijos ir LDK žygis į Brandenburgo markgrafystę. Surengtas po 1325 m. LDK ir Lenkijos sąjungos prieš kryžiuočių ordiną sudarymo.

Brantas Vilis

V. Brantas
V. Brantas
(Willy Brandt; 1913-1992), Vokietijos žurnalistas, politikas, federalinis kancleris (1969-1974). 

Brastos spaustuvė

Lietuvos Brastoje (dab. Brestas, Baltarusija) Mikalojaus Radvilos Juodojo 1553 m. įkurta spaustuvė protestantų raštams lenkų kalba spausdinti. Žymiausias šios spaustuvės leidinys – vadinamoji Brastos Biblija, išspausdinta 1560 m.

Brazauskas Algirdas Mykolas

A. Brazauskas
A. Brazauskas

(1932-2010), Lietuvos politikas, paskutinysis LKP CK pirmasis sekretorius, pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidentas (1993-1998).  

Brazdžionis Bernardas

(1907-2002), lietuvių poetas.

Bražuolės sutartis

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos ir Kryžiuočių ordino atstovų sutartis, sudaryta 1382 m. Bražuolėje (prie Trakų). Šalys pasižadėjo viena kitos nepulti iki 1382 m. gruodžio 8 d. 

Bremenietis Adomas

vokiečių kronikininkas (XI a. pirmoji pusė-po 1081), nuo 1068 m. Bremeno arkivyskupo Adalberto kanauninkas ir kronikininkas, pirmą kartą pavartojęs terminą „Mare Balticum“.

Brest Litovsko taika

1918 m. kovo 3 d. pasirašyta taikos sutartis tarp bolševikinės Rusijos, Vokietijos ir jos sąjungininkų, pasirašyta Brest Litovske (dab. Brestas, Baltarusija).


Naudota literatūra ir šaltiniai