Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 316.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kazimiero privilegija

1447 m. suteikta LDK bajorams, katalikų dvasininkams ir miestiečiams už LDK ponų sutikimą, kad didysis kunigaikštis Kazimieras priimtų Lenkijos karaliaus vainiką. Tai buvo pirmoji privilegija LDK su didžiojo kunigaikščio įsipareigijimais.

Kazimiero teisynas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero patvirtintas teismo sprendimų (daugiausia dėl turto vagysčių) rinkinys, galiojęs 1468-1529 m. Aukštaitijoje ir vad. Juodojoje Rusioje. Pirmas Lietuvoje teisės kodifikavimo bandymas. Teisyną sudaro 25 straipsniai.

Kazokai

XIV-XVII a. Rusijos pakraščių laisvose žemėse apsigyvenę laisvieji žmonės ir pabėgėliai. Taip pat ir asmenys, tarnavę kariuomenėje valstybės pakraščiuose. XVIII-XX a. pradžioje Rusijos privilegijuotas karinis luomas. Kazokais vadinti ir rusų, Lenkijos, LDK valstiečiai ir miestiečiai, pabėgę į laisvas žemes.

Kėdainių sutartis

(Kėdainių unija), LDK didikų ir dalies bajorų 1655 Kėdainiuose pasirašyta sutartis su Švedijos atstovais.

Kėdainių unija

žr. Kėdainių sutartis.

Keistasis karas

II pasaulinio karo pradžios laikotarpis, kai 1939 m. rugsėjo 3 d. D. Britanija ir Prancūzija, paskelbusios karą Vokietijai, nevykdė aktyvių karo veiksmų. Abiejų pusių kariuomenės stovėjo viena prieš kitą ir nekariavo. Tokia padėtis truko iki 1940 m. birželio, kai vokiečiai okupavo Prancūziją.

Keltai

(gr. Keltoi, lot. Celtae), kalba ir materialine kultūra artimos indoeuropietiškos kilmės gentys, I t-mečio pr. Kr. I pus. gyvenusios Reino, Senos, Luaros baseinuose ir Dunojaus aukštupyje.

Kemp Devido susitarimas

Izraelio ir Egipto taikos susitarimas, 1978 m. pasiektas JAV prezidento vasaros rezidencijoje Merilende. Susitiko JAV ir Egipto prezidentai Dž. Karteris ir A. Sadatas bei Izraelio ministras pirmininkas M. Beginas. Izraelis sutiko pasitraukti iš užimtos Egipto teritorijos. Egipto veiksmai sukėlė arabų šalių nepasitenkinimą ir jis arabų pasaulyje pateko į izoliaciją.

Kenedis Džonas Ficdžeraldas

kenedi.jpg
kenedi.jpg
(John Fitzgerald Kennedy; 1917-1963), JAV politikas, prezidentas (1961-1963). Demokratas.

Kerenskis Aleksandras

Al. Kerenskis
Al. Kerenskis
(Aleksandr Kerenskij; 1881-1970), Rusijos advokatas, politikas, ministras pirmininkas (1917).

Kernavės piliakalniai

5 piliakalniai Kernavės (Širvintų r.) pakraštyje: Aukuro kalnas, Mindaugo Sostas, Kriveikiškio piliakalnis, Pilies kalnas, Lizdeikos kalnas.

Kerzono linija

D. Britanijos užsienio reikalų ministro Dž. Kerzono 1919 m. pasiūlytas sienos tarp Sovietų Rusijos ir Lenkijos projektas. Pagal jį Lenkijos rytinė siena turėjo eiti pro Gardiną, Brestą iki Karpatų. Ji atitiko Lenkijos etnines sienas. Lenkijos-Sovietų Rusijos karo metu (1920-1921) buvo reikalaujama, kad Raudonoji armija neperžengtų numatytos linijos.

Kęsgailos

LDK didikų giminė, vieni iš didžiausių LDK žemvaldžių, Žemaitijos seniūnai. XV-XVI a. I pusėje jų tėvonija buvo Deltuva.

Kęstutis

Kęstučio antspaudas
Kęstučio antspaudas
(apie 1300-1382), Trakų ir Žemaitijos kunigaikštis, 1381-1382 m. Lietuvos didysis kunigaikštis.

Ketleris Gotardas

(1517-1587), paskutinysis Livonijos ordino magistras (1559-1561). Už LDK žadamą pagalbą Livonijos kare pasidavė LDK globai. 1561 m. Livonijos ordinas buvo panaikintas, G. Ketleris tapo LDK vasalinės Kuršo kunigaikštystės valdovu.

Keturiolikos punktų programa

žr. Vilsono keturiolika punktų.

Ketverių metų seimas

ATR seimas, posėdžiavęs 1788-1792 m. Varšuvoje ir priėmęs daug svarbių nutarimų, pakeitusių valstybės valdymo sistemą.

Ketvirtasis pasaulis

terminas, kuriuo kartais apibūdinamos silpniausiai išsivysčiusios trečiojo pasaulio šalys, stokojančios naudojamų gamtinių resursų.

KGB

(sutr. iš rus. Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti – Valstybės saugumo komitetas), Sovietų Sąjungos specialioji tarnyba, įkurta 1954 m. Tęsė pirmtakų ČK, GPU, NKVD, MVD veiklą. Vadovavo ir kontroliavo socialistinio bloko šalių slaptąsias tarnybas. Žr. Valstybės saugumo komitetas.

Kibucas

(hebr. qibbuz – bendruomenė, susibūrimas), žydų savanoriška kolektyvinė gyvenvietė Izraelyje, paremta bendra turto nuosavybe (žemė priklauso kibucui arba nuomojama už nominalų mokestį), savanorišku darbu, narių lygiomis teisėmis ir pareigomis, kolektyvine atsakomybe.

Kiemas

(dūmas), valstiečio sodyba su žeme, nuo XIV a. prievolinis ir mokestinis vienetas.

Kijevo Rusia

Kijevo Rusia IX-XII a.
Kijevo Rusia IX-XII a.
IX-XII a. pradžios rytų slavų valstybė Dniepro ir Dniestro baseinuose, Volgos aukštupyje. Sostinė – Kijevas. Valdžia priklausė didžiajam Kijevo kunigaikščiui.

Kim Čen Iras

(1941-2011), Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (Š. Korėjos) politikas. Kim Ir Seno sūnus. Tėvui mirus, 1994 m. de facto tapo jo įpėdiniu (pirmą kartą komunistinių valstybių istorijoje šalies vadovo pareigos perimtos dinastiniu pagrindu), valdančiosios Darbo partijos generaliniu sekretoriumi. Š. Korėjoje vadintas „didžiuoju vadovu“.

Kim Ir Senas

Paminklas Kim Ir Senui
Paminklas Kim Ir Senui
(1912-1994), Šiaurės Korėjos valstybės vadovas, maršalas (1953), generalisimas (1992). Diktatorius.

Kingas Martinas Liuteris

M. L. Kingas
M. L. Kingas
(Martin Luther King; 1929-1968), JAV baptistų pastorius, JAV afroamerikiečių pilietinių teisių judėjimo XX a. 6-7 deš. vadovas.

Kinijos ir SSRS pasienio konfliktas

ginkluoti susirėmimai 1969 m. kovo mėn. SSRS ir Kinijos pasienyje prie Usūrio upės Čenbaodao, arba Damanskio, salos, kuri juridiškai (pagal 1858 ir 1860 m. Kinijos ir Rusijos sutartis) priklausė Rusijai.

Kinijos nacionalinė revoliucija

demokratinė revoliucija 1922-1928 m., siekusi panaikinti šalyje užsieniečių privilegijas, kariškių įsigalėjimą ir suvienyti šalį.

Kinijos pilietinis karas

po II pasaulinio karo (1946-1949) atsinaujino Gomindano ir Komunistų partijos kova. Karas baigėsi komunistų pergale. 1949 m. spalio 1 d. buvo paskelbta Kinijos Liaudies Respublika. Gomindano vyriausybė pasitraukė į Taivaną.

Kinijos pirmoji revoliucija

(Sinhajaus revoliucija), revoliucija Kinijoje 1911 m., likvidavusi mandžiūrų kilmės Cingų (Cinų) dinastijos valdžią ir paskelbusi Kinijos respubliką.

Kirilica

žr. Kirilika.


Naudota literatūra ir šaltiniai