Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 3190
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Vyriausybė

(angl. government), valstybės valdžios institucija, turinti vykdomąją valdžią. Parlamentinio valdymo sistemoje vyriausybė yra atsakinga parlamentui ir pati susideda iš parlamentinę daugumą sudarančios narių deputatų, frakcijos ar koalicijos. Prezidentinio valdymo sistemoje vyriausybė yra atsakinga prezidentui, o į jos sudėtį negali įeiti parlamento deputatai. Vyriausybei vadovauja ministras pirmininkas arba pats prezidentas. Įvairiuose kraštuose vyriausybė gali būti vadinama skirtingai: ministrų kabinetas, ministrų taryba, administracija.

Vyriausybės krizė

parlamentinio valdymo sistemos būklė, kuri trunka nuo to laiko, kai parlamentas pareiškia vyriausybei nepasitikėjimo votumą, iki tol, kol sudaroma nauja vyriausybė, turinti parlamento pasitikėjimą. Vyriausybės krizės metu senoji vyriausybė tvarko tik einamuosius reikalus, bet nevykdo ir nepriima sprendimų svarbiausiais politiniais valstybės gyvenimo klausimais.

Vyriausieji Lietuvos suvažiavimai

(Lietuvos konvokacijos), 1577-1792 m. LDK senatorių, apskričių (pavietų) atstovų ir urėdų susirinkimai (sesijos). Sprendė dažniausiai mokesčių ir kitus valstybės vidaus klausimus.

Viršaitis

vyriausiasis valsčiaus pareigūnas tarpukario Lietuvos Respublikoje. Pavaldus apskrities viršininkui.

Virvelinės keramikos arba laivinių kovos kirvių kultūra

1. III tūkstm. pr. Kr. vid. į rytų Pabaltijį atsikėlusių naujų gyventojų – indoeuropiečių kultūra, pavadinta pagal įspaustos virvelės bei eglutės ornamentu puoštą laivelio pavidalo kovos kirvių keramiką;
2. Indoeuropietiška kultūra, paplitusi nuo Reino vakaruose iki Volgos rytuose, nuo Skandinavijos šiaurėje iki Alpių ir Dniepro vidurupio pietuose nuo maždaug 3000-2900 m. pr. Kr. iki 2000 m. pr. Kr.

Visuminis visuomenės produktas

visos prekės, visuomenės pagamintos per metus.

Visuomenė

didelė žmonių bendrija bei ją sudarančių socialinių grupių visuma.

Visuomeninės sutarties teorija

teorija, teigianti, kad valstybė ir teisė atsirado žmonių susitarimo būdu. Tapo vyraujančia socialinės filosofijos doktrina naujaisiais laikais. Pradininkas – H. Grocijus (1583-1645). Astovavo filosofai B. Spinoza, Dž. Lokas, Ž. Ž. Ruso.

Visuotinė rinkimų teisė

visų Lietuvos Respublikos piliečių, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, rinkimų teisė. Rinkimuose negali dalyvauti tik tie piliečiai, kurie teismo yra pripažinti neveiksniais. Tarybos nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų. Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu su užsienio valstybe ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 25 metų bei nuolat gyvena Lietuvoje.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija

JTO dokumentas, paskelbtas 1948 m. ir reikšme prilygstantis jos įstatams. Nors yra rekomendacinio pobūdžio, deklaracija remiantis vertinamas valstybių elgesys. Joje pažymima, kad visi žmonės gimsta laisvi, vienodai verti ir turėdami lygias teise. Visos teisės ir laisvės turi būti taikomos nepaisant jokių skirtumų – rasės, odos spalvos, lyties, turto.

Viši vyriausybė

A. Petenas
A. Petenas
prohitlerinis režimas Prancūzijoje, gyvavęs 1940-1944 m. Buvo sudaryta po Prancūzijos kapituliacijos prieš Vokietiją. Vadovavo maršalas F. Petenas, dirbo Viši mieste ir valdė apie pusę Prancūzijos teritorijos. Bendradarbiavo su nacistine Vokietija ir Italija, slopino pasipriešinimo judėjimą. Pasibaigus karui vyriausybės vadovai buvo nuteisti.

Višinskis Povilas

(1875-1906), visuomenės, kultūros veikėjas, publicistas. Dalyvavo steigiant Lietuvos demokratų partiją ir kuriant jos programą.

Višnioveckis Mykolas Kaributas

M. K. Višnioveckis
M. K. Višnioveckis
(1640-1673), Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1669-1673).

Vytautas Didysis

Vytauto antspaudai
Vytauto antspaudai
(apie 1350-1430), Lietuvos didysis kunigaikštis (1392-1430), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnus.

Vytenis

Lietuvos didysis kunigaikštis (apie 1295-1316). Pukuvero-Butvydo sūnus. Titulavosi Lietuvos ir Žiemgalos karaliumi. Pagarsėjo kaip karo vadas ir diplomatas.

Vitingai

prūsų gentinės diduomenės atstovai IX-XIII a.

Vytis

LDK herbas nuo XIV a. pab., Lietuvos Respublikos herbas.

Vitkauskas Vincas

(1890-1965), tarpukario ir sovietinės Lietuvos karo, politikos veikėjas. 1940 m. Lietuvos kariuomenės vadas, Krašto apsaugos ministras sovietinėje Liaudies vyriausybėje. 1946-1954 m. dėstė Kauno universitete, Kauno politechnikos institute. 1941-1954 m. SSSR Aukščiausiosios Tarybos, 1955-1963 m. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas.

Viurtembergas

(Württemberg), istorinė sritis Vokietijoje. Napoleonas I 1805 m. paskelbė Viurtembergo karalystę. 1806 m. įstojo į Reino sąjungą ir išplėtė savo teritoriją. 1870 m. tapo Vokietijos imperijos dalimi.

Viziris

(arab. vazir – ramstis; padėjėjas), musulmonų šalių aukščiausių pareigūnų titulas.

Vladislovas I Lokietka

(apie 1260-1333), Piastų dinastijos Lenkijos karalius (nuo 1320). 1325 m. sudarė sąjungą su LDK prieš Kryžiuočių ordiną (sąjungą sustiprino sūnaus Kazimiero vedybomis su Gedimino dukterimi Aldona).

Vladislovas II Jogailaitis

(1456-1516), Čekijos (nuo 1471) ir Vengrijos (nuo 1490) karalius. LDK didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero sūnus. Stiprindamas silpnėjančią karaliaus valdžią 1515 m. sudarė sutartį su Habsburgais. Patvirtino, kad, išmirus jo vyriškosios giminės palikuonims, Vengrijos ir Čekijos sostas atiteks Habsburgams.

Vladislovas III Varnietis

(1424-1444), Jogailos ir jo ketvirtosios žmonos Kijevo kunigaikštytės Sofijos vyriausiasis sūnus. 1440 m. užėmė Vengrijos sostą. Įsitraukė į karus su turkais: surengė keletą žygių į Balkanus, 1443 m. iš turkų išvadavo Šiaurės Serbiją, laimėjo mūšius prie Kruševaco ir Sofijos. 1444 m. mūšyje su turkais ties Varna jo kariuomenė buvo sumušta. Žuvo ir pats Vladislovas, kurį po mirties ėmė vadinti Vladislovu Varniečiu.

Vlasovas Andrejus

(1900-1946), sovietų generolas, II pasaulinio karo metu patekęs į nelaisvę talkino vokiečiams, buvo Rusijos išlaisvinimo armijos vadu.

VLIK

žr. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas.

VNSDP

(Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partija; Nacionalsocialistinė vokiečių darbininkų partija; vok. Nationalsozialistische Deutsche ArbeiterparteiNSDAP), 1920-1945 m. Vokietijos politinė partija.

Vokiečių ordinas

žr. Kryžiuočių ordinas.

Vokietijos lapkričio revoliucija

revoliucija, įvykusi 1918 m. lapkričio mėn. Vokietijoje. Vokietijos imperatorius Vilhelmas II 1918 m. lapkričio 9 d. buvo priverstas atsisakyti sosto, paskelbta respublika, vyriausybei ėmė vadovauti socialdemokratas F. Ebertas.

Vokietijos sąjunga

Vokietijos sąjunga
Vokietijos sąjunga
(vok. Deutscher Bund), vokiečių kunigaikštysčių susivienijimas, įkurtas 1815 m. Vienos kongrese ir gyvavęs iki 1866 m. Priklausė 35 kunigaikštystės ir 4 laisvieji miestai: Liubekas, Frankfurtas prie Maino, Bremenas ir Hamburgas.

Vokietijos suvienijimas

Europa prieš Pirmąjį pasaulinį karą
Europa prieš Pirmąjį pasaulinį karą
vokiečių valstybių jungimas į imperiją 1834-1871 m.

Volanas Andrejus

(apie 1530-1610), LDK publicistas, rašęs daugiausia lotynų kalba.

Voldemaras Augustinas

A. Voldemaras
A. Voldemaras
(1883-1942), Lietuvos politikas, istorikas. Pirmosios tarpukario Lietuvos vyriausybės (1918) pirmininkas.

Volynė

(Voluinė), istorinė sritis Vakarų Ukrainoje, Pripetės pietinių intakų ir Bugo aukštupio baseine. XII a. pab.-XIV a. įėjo į Haličo-Volynės kunigaikštystę. Ją prie LDK 1340 m. prijungė Gedimino sūnus Liubartas. Dėl Volynės su Lenkija ilgai vyko permaininga LDK karinė ir diplomatinė kova. XV a. viduryje Lenkija prisijungė dalį vakarų Volynės, o 1569 m., sudarant Liublino uniją, ir likusią Volynę.

Volteras

Volteras
Volteras
(Voltaire; tikr. Fransua Mari Arujė; 1694-1778), prancūzų rašytojas bei filosofas, iškiliausias Šviečiamojo amžiaus atstovas.

 

Voluinės metraštis

(Ipatijaus metraštis), vienas iš seniausių metraščių Kijevo Rusioje, rašytas XIV a. pab. – XV a. baltų mitologijai labai reikšmingos šio metraščio pastabos apie lietuvių dievus, nes jos užrašytos rytų slavų arealo vakarinėje dalyje, kada pagoniški tikėjimai ir papročiai dar buvo gyvi.

Vormso konkordatas

kompromisinis susitarimas tarp Romos popiežiaus Kaliksto II ir Šv. Romos imperijos imperatoriaus Henriko V, baigęs kovą dėl investitūros. Sudarytas Vormse (dab. Vokietija) 1122 m.

Vorošilovas Klimentas

K. Vorošilovas
K. Vorošilovas
(1881-1969), SSRS valstybės ir karo veikėjas, maršalas.

Vorsklos mūšis

LDK ir Aukso Ordos kariuomenių mūšis, įvykęs 1399 m. prie Vorsklos (Dnepro kairysis intakas, apie 350 km į pietus nuo Kijevo).

Voruta

viena svarbiausių Mindaugo pilių. Minima Ipatijaus metraštyje ties 1252 m. įrašu. 1251 m. Mindaugas apsigynė nuo pilį apgulusio Tautvilo.

Votergeito byla

JAV respublikonų partijos neteisėtų veiksmų prieš Demokratų partiją tyrimas 1972 m. Pavadinimas kilo nuo viešbučio pavadinimo Vašingtone, kur buvo įvykdytas įsiveržimas į Demokratų partijos būstinę. Skandalas baigėsi prezidento R. Niksono atsistatydinimu 1974 m. bei kai kurių įsiveržimo dalyvių nuteisimu neilgam laikui kalėti.