Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 3190
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Gedimino laiškai

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino raštai, 1323-1324 m. siųsti į Vakarų Europą. Vienas (be datos) buvo siųstas popiežiui, kitas – Liubeko, Magdeburgo, Bremeno ir Kelno miestiečiams, trečias, ketvirtas ir penktas – Saksonijos dominikonams ir pranciškonams bei Hanzos miestams, šeštasis – Tartu, Saaremos vyskupams, Talino žemės vietininkui ir Rygos miesto tarybai. Laiškų tikslas – įtikinti Vakarų Europos krikščionis, kad kryžiuočiai yra ne krikščionybės platintojai, o užkariautojai, pakviesti į Lietuvą amatininkų, pirklių ir žemdirbių.

Gedvilas Mečislovas

M. Gedvilas
M. Gedvilas
(1901-1981), Lietuvos SSR valstybės ir komunistų partijos veikėjas. 1926-1931 m. priklausė Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungai. Bendradarbiavo leidiniuose „Žemaitis“, „Žibintas“, „Liaudies frontas“. 1940 m. Liaudies vyriausybės vidaus reikalų ministras. 1940-1946 m. Lietuvos SSR liaudies komisarų tarybos, 1946-1956 m. Ministrų Tarybos Pirmininkas. 1957-1973 m. švietimo ministras.

Gegužės trečiosios konstitucija

pirmoji Europoje konstitucija, kurią 1791 m. gegužės 3 d. priėmė ATR Ketverių metų seimas.

Geištoras Jokūbas

J. Geištoras
J. Geištoras
(1827-1897), 1863 m. sukilimo dalyvis, vienas baltųjų grupuotės vadovų. 1863 m. tapo Lietuvos provincijų valdymo skyriaus pirmininku. Tais pačiais metais suimtas, vėliau ištremtas į Sibirą. 1872 m. grįžo į Suvalkus, vėliau apsigyveno Varšuvoje. Parašė atsiminimų knygą (išl. 1913).

Geležies amžius

žmonijos istorijos laikotarpis, prasidėjęs II t-mečio pr. Kr. pab., atradus geležį ir ėmus iš jos gaminti darbo įrankius ir ginklus.

Geležinė uždanga

(tekstuose – „geležinė uždanga“), 1946 m. V. Čerčilio pavartotas terminas. Savo kalboje, tradiciškai laikomoje šaltojo karo pradžia, jis pasakė, kad komunistinę Europą atskyrė geležinė uždanga, ir ragino ginti demokratiją bei priešintis komunizmui. Terminas simbolizuoja ribą, atskyrusią komunistinę Europą nuo likusio pasaulio.

Gelgaudas Antanas

(1792-1831), 1831 m. sukilimo dalyvis. 1830 m. vadovavo sukilėlių daliniams Lenkijoje, 1831 m. paskirtas vyriausiuoju Lietuvos sukilėlių vadu. 1831 m. birželio 19 d. jo vadovaujami Lietuvos ir Lenkijos sukilėliai pralaimėjo Panerių kautynes, liepą nesėkmingai pulti Šiauliai. Rusijos kariuomenei užkirtus kelią į Lenkiją, A. Gelgaudo daliniai pasiekė Prūsijos sieną. Čia A. Gelgaudą nušovė sukilėlių kapitonas S. Skulskis.

Geltonųjų raiščių sukilimas

(tekstuose – „Geltonųjų raiščių“ sukilimas), slaptos draugijos „Geltonieji turbanai“ sukilimas Kinijoje 184-204 m. Pavadintas taip dėl to, kad sukilėliai ant galvos ryšėjo geltonus raiščius, reiškusius ryšį su „žemės“ elementu, turėjusiu, kaip jie tikėjo, pakeisti Chanų (206 m. pr. Kr.-220 m.) valdymą simbolizavusį raudoną „ugnies“ elementą.

Genealogija

(gr. genealogia – giminės kartų eilė):
1. pagalbinė istorijos disciplina, tirianti giminių istoriją;
2. giminės, šeimos kilmės istorija.

Generalgubernatorius

Generalgubernatoriaus rūmai Vilniuje
Generalgubernatoriaus rūmai Vilniuje
1. D. Britanijos karaliaus atstovas Tautų sandraugos valstybėje (buvusioje D. Britanijos valdoje) arba didelėse britų dominijose;
2. caro skiriamas ir kontroliuojamas aukščiausią valdžią turintis gubernijos pareigūnas Rusijos imperijoje.

Generalinė Asamblėja

viena pagrindinių Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) institucijų. Ją sudaro visų organizacijos narių delegacijos. Sprendžia visus svarbiausius JTO kompetencijai priklausančius klausimus, išskyrus taikos ir saugumo, kurie yra Saugumo Tarybos kompetencija.

Generaliniai luomai

1. dvasininkų, bajorų ir miestiečių luomų susirinkimas, pirmą kartą sušauktas Prancūzijos karaliaus Pilypo IV 1302 m. Karalius siekė užsitikrinti visų luomų paramą kovai su popiežiumi Bonifacu VIII. 1463 m. atsirado ir Nyderlanduose. Tai buvo dvasininkijos, bajorijos ir pasiturinčių miestiečių atstovai. Kiekvieno luomo atstovai posėdžiaudavo atskirai, bendri posėdžiai vykdavo retai;
2. Nyderlandų parlamentas.

Generalisimas

(lot. generalissimus – svarbiausias), kai kuriose šalyse aukščiausias karinis laipsnis. Pirmą kartą įvestas 1569 m. Prancūzijoje. Rusijoje nuo XVII a. generalisimai buvo F. Romodanovskis, A. Šeinas, A. Menšikovas, A. Ulrichas Braunšveigietis, A. Suvorovas. XX a. generalisimai buvo F. Frankas (Ispanija), J. Stalinas (SSRS), Čang Kaiši (Kinija) Kim Ir Senas (Šiaurės Korėja).

Generalitetas

(lot. generalis – svarbiausias):
1. vyriausieji ginkluotųjų pajėgų vadai;
2. kariuomenėje generolų laipsnius turintys asmenys.

Genocidas

(gr. genos – giminė + lot. caedo – žudau), gyventojų grupių naikinimas rasiniais, tautiniais, politiniais ar religiniais motyvais.

Gentis

pirmykštės visuomenės bendruomenė, susijusi giminyste, papročiais, ūkiu, kalba ir teritorija.

Genujos konferencija

tarptautinė konferencija, vykusi 1922 m. Genujoje. Tai pirmoji tarptautinė konferencija, į kurią buvo pakviesta bolševikinė Rusija. Pagrindinis klausimas – RSFSR santykių su kitomis Europos valstybėmis nustatymas.

Geocentrizmas

pažiūra į pasaulio sandarą, teigianti, kad Žemė yra Visatos centras – aplink ją skrieja Saulė ir planetos. Tobuliausią geocentrinę schemą pateikė K. Ptolemajas (apie 85-160 m.). Pasak jo, kiekviena planeta sukasi apie tam tikrą centrą, o šis skrieja apskritimu apie Žemę. Geocentrinę pažiūrą XVI a. pakeitė heliocentrinė M. Koperniko sistema.

Geografinis valdžios suskirstymas

valdžios ir kompetencijos paskirstymas tarp centrinės vyriausybės ir vietinės valdžios organų.

Geologija

mokslų, tiriančių Žemės bei jos plutos sandarą, raidos dėsnius ir istoriją, naudingų iškasenų pasiskirstymą, kompleksas. Žemės 500 milijonų metų geologinė istorija padalinta į 9 periodus ir 27 epochas.

Geopolitika

(gr. ge – žemė + politikē – valstybės valdymo menas), mokslas apie valstybės (ar valstybių) politinių reiškinių priklausymą nuo jos geografinės padėties.

Gercenas Aleksandras

Al. Gercenas
Al. Gercenas
(1812-1870), rusų revoliucionierius, rašytojas, filosofas. Vienas narodnikų judėjimo pradininkų.

Gerekas Edvardas

(Edward Gierek; 1913-2001), Lenkijos politikas. Nuo 1954 m. buvo Lenkijos jungtinės darbininkų partijos CK narys, 1970-1980 m. pirmasis sekretorius. Nesėkmingai bandė modernizuoti Lenkijos ūkį pasinaudodamas Vakarų kreditais. Prasidėjęs 1980 m. judėjimas „Solidarumas“ privertė jį atsistatydinti.

Gerilja

(isp. guerrillaguerra – karas), partizaninis karas Ispanijoje ir Lotynų Amerikoje. Garsiausia vyko Ispanijos revoliucijos metu (1808-1814), kai kovota su Napoleono I okupantais prancūzais.

Geringas Hermanas

(Hermann Goering; 1893-1946), nacistinės Vokietijos politinis ir karinis veikėjas, reichsmaršalas. Lakūnas, pasižymėjęs I pasauliniame kare. Nuo 1922 m. Nacionalsocialistų partijos narys. Nuo 1932 m. Reichstago pirmininkas, nuo 1933 m. Prūsijos ministras pirmininkas. 1933-1934 m. gestapo (slaptosios valstybės policijos) organizatorius ir vadovas. Organizavo pirmąsias politinių kalinių koncentracijos stovyklas. 1935 m. tapo vyriausiuoju oro pajėgų vadu. Niurnbergo procese (1945-1946) nubaustas mirties bausme. Nusižudė prieš įvykdant nuosprendį.

Germanai

indoeuropiečių genčių grupė. Ankstyviausia germanų kultūra – Jasforo – išsiskyrė VII-VI a. pr. Kr. Rašytiniuose šaltiniuose G minimi nuo IV a. pr. Kr. VI-I a. pr. Kr. germanai išplito tarp Reino ir Vyslos, Dunojaus ir Baltijos bei Šiaurės jūros pietinėje Skandinavijoje.

Germanarikas

(mirė 375 ar 376), ostgotų karalius. Kilęs iš amalų genties. Jo valdymą ženklino ypač dažni gotų žygiai. Germanariko nukariautos valdos siekė net Juodosios jūros pakrantes. VI a. gotų istorikas Jordanas rašė, kad karalius savo sumanumu bei narsa pavergęs ir aisčių tautą. Tačiau šio fakto nepatvirtina kiti šaltiniai.

Gerusija

sen. Spartoje polio taryba, susidedanti iš 28 gerontų, renkamų iki gyvos galvos, ir 2 karalių – basilėjų, kurie pirmininkavo posėdžiams. Buvo viena svarbiausių Spartos politinio-administracinio gyvenimo institucijų. Ji teikdavo įstatymų pasiūlymus apelai, pastaroji juos formaliai tvirtindavo, rūpinosi teisėsauga ir turėjo teisminius įgaliojimus. Nuo V a. pr. Kr. gerusijos valdžią apribojo eforai.

Gestapas

(vok. Geheime Staatspolizei), nacistinės Vokietijos slaptoji valstybės policija.

Getas

miesto dalis, kurioje priverstinai apgyvendinamas tam tikra tautinė, rasinė, profesinė ar religinė gyventojų grupė atskiriant ją nuo kitų gyventojų.

Getkantas Frydrichas

(mirė apie 1666), LDK karo inžinierius, kartografas, pulkininkas. Svarbiausias kartografinis darbas – rankraštinis atlasas „Praktiškas topografijos kūrinys“. 1648 m. sudarė Vilniaus miesto gynybinės sienos planą, vadovavo miesto įtvirtinimų rekonstrukcijai. Parengė Kauno, Tauragės ir Virbalio miestų planus.

Gezai

(ol. geuzen iš pranc. gueux – elgetos), flamandų partizanai, per Nyderlandų nepriklausomybės karą (1568-1648) kovoję su Ispanijos valdžia.

Giedraitis Merkelis

(apie 1536-1609), LDK didikas, kunigas, Žemaičių vyskupas (nuo 1576), lietuvių raštijos veikėjas. Kontrreformatas, siekęs Bažnyčią glaudžiau priartinti prie lietuvių kultūros, steigęs naujas parapijas, statęs bažnyčias.

Gildija

(vok. Gilde), miestiečių susivienijimas bendriems interesams ginti. XI-XII a. ypač įtakingos puvo pirklių gildijos.

Gilgamešas

(XXVIII a. pr. Kr.), legendinis šumerų miesto valstybės Uruko (Mesopotamijoje) įkūrėjas ir valdovas, daugelio šumerų mitų herojus, mėginęs įminti nemirtingumo paslaptį.

Giljotina

(pranc. guillotine), įtaisas, skirtas vykdyti mirties bausmę nukertant galvą, gydytojo Ž. Giljoteno pasiūlymu patvirtintas naudoti Prancūzijoje nuo 1792 m.

Gimbutienė Marija

(1921-1994), lietuvių archeologė ir etnologė, pasaulinį garsą pelniusi darbais apie senosios Europos etnogenezę ir mitologiją.

Giminė

1. pirmykštėje visuomenėje kraujo ryšiais susijusių giminaičių grupė, genties dalis;
2. kelios kartos žmonių, turinčių bendrus protėvius.

Giminės bendruomenė

seniausiųjų žmonių kolektyvas, kuriame viskas buvo bendra – įrankiai, maistas, kitas turtas; jie visi buvo lygūs, tarpusavyje siejami giminystės; šios bendruomenės nariai klausydavo giminės vado arba išsirinkto seniūno.

Gimnasijas

(gimnazijas, gimnazionas; gr. gymnasiongymnos – nuogas, lot. gymnasium), sen. Graikijoje statinių, pradžioje medinių, nuo IV a. pr. Kr. mūrinių, kompleksas, skirtas sportinėms pratyboms.