Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 316.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kosovo kautynės

lemiamos princo Lazaro vadovaujamų serbų ir bosnių kautynės su Osmanų imperijos kariuomene dab. Kosovo teritorijoje 1389 m. birželio 15 d.

Kotryna Habsburgaitė

(1533-1572), trečioji Žygimanto Augusto žmona. Išblėsus vilčiai sulaukti įpėdinio, Žygimantas 1565 m. išsiuntė ją atgal į Austriją, pareiškęs popiežiaus legatui, kad greičiau sosto ir gyvybės neteksiąs, nei su ja vėl gyvensiąs.

Kotryna Jogailaitė

(1526-1583), Žygimanto Senojo ir Bonos Sforcos duktė. Švedijos karaliaus Jono II žmona. Upsaloje karūnuota Švedijos karaliene (1569). Jos sūnus Zigmantas Vaza, gimęs 1566 m., tapo respubliką valdžiusios Vazų dinastijos atšakos pradininku.

Krajovcai

(lenk. kraj – kraštas, šalis), XX a. prаdžios lenkiškai kalbančių Lietuvos patriotų politinė grupuotė. Jie, skirtingai negu kiti Lietuvoje veikę lenkų partijų padaliniai, nelaikė Lietuvos neatskiriama Lenkijos dalimi.

Krasas Markas Licinijus

(apie 115-53 m. pr. Kr.), senovės romėnų karvedys, vienas triumvirato su Julijumi Cezariu ir Pompėjumi narių. Pasižymėjo malšindamas Spartako vadovaujamą sukilimą (71 m. pr. Kr.).

Kraševskis Juzefas Ignacas

(1812-1887), lenkų rašytojas, istorikas. Istorinio kraštotyrinio veikalo „Senovės Lietuva“ autorius.

Kraštotyra

kurio nors krašto, regiono ar gyvenvietės gamtos ir visuomeninių reiškinių visapusiškas arba teminis tyrimas visuomenės jėgomis. Lietuvoje šį darbą koordinuoja Kraštotyros draugija, kurios veikla atnaujinta 1961 m. Tyrimų rezultatai skelbiami lokalinėse monografijose bei žurnale „Mūsų kraštas“.

Kraujelis Antanas

(slap. Siaubūnas; 1928-1965), paskutinis Aukštaitijoje kovojęs partizanas.

Kražių skerdynės

Bažnyčios vidus po skerdynių
Bažnyčios vidus po skerdynių
Rusijos valdžios susidorojimas su Kražių bažnyčios gynėjais 1893 m.

Kreacionizmas

teorija, nagrinėjanti materijos ir gyvybės kilmę pagal Biblijos Pradžios knygą – pasaulį ir žmogų sukūręs antgamtinis kūrėjas. Plėtojosi kaip atsakas Č. Darvino evoliucijos teorijai, bet dauguma mokslininkų jos nepripažįsta kaip neparemtos faktiniais duomenimis.

Kredencialai

valstybės vadovo pasirašytas ir užsienio reikalų ministro patvirtintas įgaliojamasis raštas, kurį diplomatinės atstovybės vadovas, prieš pradėdamas vykdyti pareigas, turi įteikti priimančiosios valstybės vadovui.

Kreivoji pilis

viena Vilniaus gynybinių pilių. Stovėjo kalvoje (dar vadintoje Plikuoju kalnu) priešais dabartinį Gedimino kalną. Pilis buvo medinė, ją per Vilniaus apgultį 1390 m. sudegino kryžiuočiai.

Kremlius

Maskvos kremlius
Maskvos kremlius
įtvirtinta senojo Rusios miesto dalis. Pirmieji pastatyti XI a. Kremlių juosė aukšta medinė ar mūro siena su šaudymo angomis ir bokštais, dažnai – ir griovys su vandeniu. Viduje buvo valdovo rūmai, cerkvės, didikų ir dvasininkų gyvenamieji namai, arsenalai, kareivinės. Dažniausiai buvo statomas ant kalvos, prie vandens telkinio.

Kreolai

(pranc. creole iš isp. criollo):
1. ispanų, portugalų arba prancūzų kolonizatorių Lot. Amerikoje palikuonys;
2. XVIII a. II p.-XIX a. Aleutų salų ir Aliaskos rusų santuokų su vietos gyventojais palikuonys.

Kresai

(lenk. kresy), Lenkijos valstybės pakraščių neoficialus pavadinimas.

Kretos kultūra

viena seniausių Egėjo jūros baseino kultūrų, egzistavusių III-II t-metyje pr. Kr. Centras buvo Kreta.

Krėvė Vincas

V. Krėvė-Mickevičius
V. Krėvė-Mickevičius
(tikr. Mickevičius; 1882-1954), rašytojas. Vienas 1923 m. Klaipėdos sukilimo organizatorių. 1940 m. marionetinės Lietuvos liaudies vyriausybės narys. Nuo 1940 Vilniaus un-to profesorius.

Krėvos pilis

(prie Krevo miestelio, Smurgainių r., dab. Baltarusija), viena seniausių Lietuvos mūrinių pilių.

Krėvos sutartis

Krėvos unijos aktas
Krėvos unijos aktas
LDK valdovo Jogailos sutartis su Lenkijos bajorais, sudaryta 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos pilyje (dab. Baltarusija). Vykdydamas sutarties įsipareigojimus, Jogaila 1387 m. pakrikštijo Lietuvą (tik Aukštaitiją), vedė Lenkijos karalaitę Jadvygą ir tapo Lenkijos karaliumi. Taip LDK personaline unija buvo sujungta su Lenkija, tačiau sutartis nepanaikino Lietuvos valstybingumo.

Krezas

(gr. Kroisos; 595-546 pr. Kr.), paskutinis Lidijos karalius (560-546), garsėjęs pasakiškais turtais. 546 m. pr. Kr. jį nugalėjo Persijos karalius Kyras I vyresnysis, o jo karalystė pateko į Persijos imperijos sudėtį. Krezo laikais Lidijoje pirmą kartą istorijoje pradėtos kaldinti auksinės monetos (VII-VI a. pr. Kr.).

Krikdemai

žr. Krikščionys demokratai.

Krikščionybė

didžiausia pasaulio religija, apimanti apie 37 proc. visų pasaulio tikinčiųjų. Skiriamos 3 šakos: katalikybė, protestantizmas ir stačiatikybė. Atsirado I a. Art. Rytuose, vėliau įsigalėjo visame helenistiniame pasaulyje. Tikėjimo pradininkas Jėzus Kristus – Dievo sūnus ir žmonijos nuodėmių atpirkėjas.

Krikščionys demokratai

(krikdemai), politinė srovė, propaguojanti krikščioniškąsias vertybes, tautos vienybės idėją.

Krišna

induizmo dievas, dievo Višnaus įsikūnijimas, gyvenęs žemėje. Vaizduojamas kaip išmintingas karalius ir karys bei kaip piemuo.

Kristijonas

(mirė apie 1271), pirmosios Lietuvos vyskupijos, įkurtos po Mindaugo krikšto, vyskupas (1253).

Kristoforas

(lot. Christophorus; šv.  Kristoforas), krikščionių šventasis, kankinys, garbintas jau V a.

Krištolinė naktis

žydų pogromas Vokietijoje 1938 m. lapkričio 9-10 d. naktį. Pavadinimas prigijo dėl rytą gatvėse likusių stiklo šukių.

Krokuva

(Kraków), miestas Lenkijos pietuose. Nuo maždaug 1040 m. iki 1596 m. Lenkijos sostinė (išskyrus 1291-1320 m.).

Krokuvos universitetas

(Jogailos universitetas), seniausias Lenkijos ir vienas iš seniausių centrinės Europos universitetų. 1340 m. Įkūrė Kazimieras III. 1400 m. jį perorganizavo Jogaila. Ypač klestėjo XV a. pabaigoje-XVI a. pradžioje. 1406 m. universitete įsteigta lietuvių studentų bursa (bendrabutis). XV a. čia studijavo apie 300 lietuvių. 1442-1492 m. iš Krokuvos į Lietuvą grįžo 40 bakalaurų, 13 magistrų ir 2 daktarai. XVII a. pirmojoje pusėje čia studijavo apie 200 studentų iš Lietuvos.

Kromanjonietis

vėlyvojo paleolito žmogus, neoantropas, tiesioginis dabartinių žmonių protėvis (homo sapiens fossilis), atrastas 1868 metais pietvakarių Prancūzijoje. Neoantropų atsiradimas datuojamas 40-35 tūkstm. pr. Kr.


Naudota literatūra ir šaltiniai