Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kerenskis Aleksandras

Al. Kerenskis
Al. Kerenskis
(Aleksandr Kerenskij; 1881-1970), Rusijos advokatas, politikas, ministras pirmininkas (1917).

Kernavės piliakalniai

5 piliakalniai Kernavės (Širvintų r.) pakraštyje: Aukuro kalnas, Mindaugo Sostas, Kriveikiškio piliakalnis, Pilies kalnas, Lizdeikos kalnas.

Kerzono linija

D. Britanijos užsienio reikalų ministro Dž. Kerzono 1919 m. pasiūlytas sienos tarp Sovietų Rusijos ir Lenkijos projektas. Pagal jį Lenkijos rytinė siena turėjo eiti pro Gardiną, Brestą iki Karpatų. Ji atitiko Lenkijos etnines sienas. Lenkijos-Sovietų Rusijos karo metu (1920-1921) buvo reikalaujama, kad Raudonoji armija neperžengtų numatytos linijos.

Kęsgailos

LDK didikų giminė, vieni iš didžiausių LDK žemvaldžių, Žemaitijos seniūnai. XV-XVI a. I pusėje jų tėvonija buvo Deltuva.

Kęstutis

Kęstučio antspaudas
Kęstučio antspaudas
(apie 1300-1382), Trakų ir Žemaitijos kunigaikštis, 1381-1382 m. Lietuvos didysis kunigaikštis.

Ketleris Gotardas

(1517-1587), paskutinysis Livonijos ordino magistras (1559-1561). Už LDK žadamą pagalbą Livonijos kare pasidavė LDK globai. 1561 m. Livonijos ordinas buvo panaikintas, G. Ketleris tapo LDK vasalinės Kuršo kunigaikštystės valdovu.

Keturiolikos punktų programa

žr. Vilsono keturiolika punktų.

Ketverių metų seimas

ATR seimas, posėdžiavęs 1788-1792 m. Varšuvoje ir priėmęs daug svarbių nutarimų, pakeitusių valstybės valdymo sistemą.

Ketvirtasis pasaulis

terminas, kuriuo kartais apibūdinamos silpniausiai išsivysčiusios trečiojo pasaulio šalys, stokojančios naudojamų gamtinių resursų.

KGB

(sutr. iš rus. Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti – Valstybės saugumo komitetas), Sovietų Sąjungos specialioji tarnyba, įkurta 1954 m. Tęsė pirmtakų ČK, GPU, NKVD, MVD veiklą. Vadovavo ir kontroliavo socialistinio bloko šalių slaptąsias tarnybas. Žr. Valstybės saugumo komitetas.

Kibucas

(hebr. qibbuz – bendruomenė, susibūrimas), žydų savanoriška kolektyvinė gyvenvietė Izraelyje, paremta bendra turto nuosavybe (žemė priklauso kibucui arba nuomojama už nominalų mokestį), savanorišku darbu, narių lygiomis teisėmis ir pareigomis, kolektyvine atsakomybe.

Kiemas

(dūmas), valstiečio sodyba su žeme, nuo XIV a. prievolinis ir mokestinis vienetas.

Kijevo Rusia

Kijevo Rusia IX-XII a.
Kijevo Rusia IX-XII a.
IX-XII a. pradžios rytų slavų valstybė Dniepro ir Dniestro baseinuose, Volgos aukštupyje. Sostinė – Kijevas. Valdžia priklausė didžiajam Kijevo kunigaikščiui.

Kim Čen Iras

(1941-2011), Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (Š. Korėjos) politikas. Kim Ir Seno sūnus. Tėvui mirus, 1994 m. de facto tapo jo įpėdiniu (pirmą kartą komunistinių valstybių istorijoje šalies vadovo pareigos perimtos dinastiniu pagrindu), valdančiosios Darbo partijos generaliniu sekretoriumi. Š. Korėjoje vadintas „didžiuoju vadovu“.

Kim Ir Senas

Paminklas Kim Ir Senui
Paminklas Kim Ir Senui
(1912-1994), Šiaurės Korėjos valstybės vadovas, maršalas (1953), generalisimas (1992). Diktatorius.

Kingas Martinas Liuteris

M. L. Kingas
M. L. Kingas
(Martin Luther King; 1929-1968), JAV baptistų pastorius, JAV afroamerikiečių pilietinių teisių judėjimo XX a. 6-7 deš. vadovas.

Kinijos ir SSRS pasienio konfliktas

ginkluoti susirėmimai 1969 m. kovo mėn. SSRS ir Kinijos pasienyje prie Usūrio upės Čenbaodao, arba Damanskio, salos, kuri juridiškai (pagal 1858 ir 1860 m. Kinijos ir Rusijos sutartis) priklausė Rusijai.

Kinijos nacionalinė revoliucija

demokratinė revoliucija 1922-1928 m., siekusi panaikinti šalyje užsieniečių privilegijas, kariškių įsigalėjimą ir suvienyti šalį.

Kinijos pilietinis karas

po II pasaulinio karo (1946-1949) atsinaujino Gomindano ir Komunistų partijos kova. Karas baigėsi komunistų pergale. 1949 m. spalio 1 d. buvo paskelbta Kinijos Liaudies Respublika. Gomindano vyriausybė pasitraukė į Taivaną.

Kinijos pirmoji revoliucija

(Sinhajaus revoliucija), revoliucija Kinijoje 1911 m., likvidavusi mandžiūrų kilmės Cingų (Cinų) dinastijos valdžią ir paskelbusi Kinijos respubliką.

Kirilica

žr. Kirilika.

Kirilika

vienas seniausių slavų tautų raidynų ir raštų. Pavadinimą gavo iš slavų švietėjo Kirilo vardo. Manoma, kad sukurta IX a. pab. pietinėje Bulgarijoje.

Kirovas Sergejus

(tikr. Kostrikovas; 1886-1934), SSRS politikas. 1926-1934 m. Leningrado (dab. Sankt Peterburgas) partinės organizacijos vadovas.

Kisindžeris Henris Alfredas

H. Kisindžeris
H. Kisindžeris
(Henry Alfred Kissinger; g. 1923), JAV politikas, politologas. Nuo 1969 m. vadovavo JAV užsienio politikai.

Kiškos

XVI-XVII a. LDK didikų giminė. Daugiausia valdų turėjo Palenkėje ir Vakarų Baltarusijoje. Nors XVI a. rėmė reformaciją, vėliau grįžo į katalikybę. 1542-1614 m. valdė Kėdainius – vieną iš reformatų centrų. Paskutinis žymus iš LDK gyvenusių Kiškų – Jonušas Kiška (mirė 1654). 1646-1653 m. buvo LDK didžiuoju etmonu.

Kitara

(gr. kithara), sen. graikų 7, 9 ar 11 stygų muzikinis instrumentas, kuriuo grojama stygas užgaunant lazdele iš rago, kaulo, medžio ar metalo

Kitijietis Zenonas

(Zenon Kitieus; apie 336-263 m. pr. Kr.), graikų filosofas. Apie 300 m. pr. Kr. Atėnų spalvotoje kolonų salėje (stoa poikile) įkūrė filosofų mokyklą „stoa“, daugelį amžių siūliusią tvirtą idėjinį bei etinį egzistencijos pagrindą stoicizmą.

Klaipėdos kraštas

Klaipėdos uostas tarpukariu
Klaipėdos uostas tarpukariu
Mažosios Lietuvos šiaurinė dalis Lietuvos vakaruose palei Nemuno žemupį ir Baltijos jūrą. 1919 m. Versalio sutartimi atskirtas nuo Vokietijos. 1923 m. sausio 19 d. deklaracija kraštas prijungtas prie Lietuvos autonominėmis teisėmis.

Klasė

(lot. classis – grupė), visuomenės grupė, skiriama pagal visuomeninio turto dalies įgijimo būdus ir jos dydžius.

Klasicizmas

(lot. classicus – pavyzdinis), XVII-XIX a. pirmosios pusės Europos ir Šiaurės Amerikos meno kryptis; šio laikotarpio dailės ir architektūros stilius. Būdingas antikos ir renesanso meno principų laikymasis, racionalumas, idealios harmonijos, tobulumo, absoliutaus grožio, universalios tiesos siekis.


Naudota literatūra ir šaltiniai